Hva bestemmer hvor lenge vi står i arbeid?

Og hvilken rolle spiller offentlige velferdsordninger? En fersk doktorgradsavhandling tilstreber å besvare disse spørsmålene.  

Publisert

Sigurd Mølster Galaasen disputerer i dag ved Universitetet i Oslo, og disputasen tar for seg et viktig helse- og samfunnsøkonomisk tema; nemlig offentlige velferdsordninger.

Livsløpsmodell

I den første artikkelen utvikles en økonomisk modell, en såkalt livsløpsmodell, for å studere pensjoneringsatferd. Modellen viser hvordan helse, inntekt, preferanser og pensjonsregler (uføre- og alderspensjon) sammen er med på å påvirke lengden i arbeidslivet. Et sentralt resultat er at alderspensjonsregler som implisitt skattlegger arbeid bidrar sterkt til å redusere yrkesdeltakelsen blant eldre.

Pensjonsreformen

I artikkel to, som bygger på modellen i den første artikkelen, analyseres hvordan den norske pensjonsreformen fra 2011 påvirker offentlig sektors inntekter og utgifter. Hovedresultatet er at pensjonsreformen bidrar til å lette presset på offentlige finanser, i hovedsak som følge av lavere pensjonsytelser og en sterk økning i arbeidstilbudet. På lang sikt fører reformen til at skattesatsen på konsum kan reduseres med opp mot 20 prosent sammenlignet med en referansebane uten pensjonsreform.

FoU-investeringer

Den tredje artikkelen ser på sammenhengen mellom økonomisk vekst, innovasjon og fordelingen av FoU-investeringer på tvers av norske industriforetak. Speiler FoU-fordelingen foretaks evner til å utvikle og forbedre produkter? Og hvilken betydning har dette for økonomisk vekst?

I en økonomisk modell, hvor noen foretak er mer innovative enn andre, finner Galaasen at i overkant av to tredeler av produktivitetsveksten er et resultat av at markedet fordeler FoU-ressurser til de mest innovative foretakene.

Kilde: www.uio.no

Powered by Labrador CMS