Før Landsmøtet

Regionleder Karianne Bruun Haugen og Aslaug Kleiveland om sammensetningen av NFFs forbundsstyre.

Forbundsstyrets sammensetning - et veivalg for alle medlemmer

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert

Fakta om Landsmøtet

  • Arrangeres 24. og 25. november på X Meeting Point, Hellerudsletta (Lillestrøm kommune).
  • Totalt er 78 delegater påmeldt
  • Arrangeres hvert år – men hvert tredje år avholdes Hovedlandsmøtet hvor det blant annet er valg til Forbundsstyret, råd og utvalg

De siste to årene har det vært gjennomført et evalueringsarbeid i NFF. Som en følge av dette kommer Forbundsstyret med forslag til forbedringer for organisasjonen, endringer som Landsmøtet skal ta stilling til neste uke. Slik det fremkommer av protokollen fra forbundsstyremøtet 131021, er ikke alle i styret enige i den nye sammensettingen av Forbundsstyret som foreslås. Tre av oss regionledere har valgt å ha egne protokolltilførsler i saken som gjelder akkurat dette.

I 2013 vedtok Landsmøtet, etter mange års arbeid, en endring av organisasjonsmodellen i NFF. Blan annet var det et fokus på å samle ressursene for å få mer gjennomslag. De 20 fylkesavdelingene ble lagt ned, og fem regioner ble opprettet. Et vektig argument for å gjøre dette var å samle de små stillingsprosentene som avdelingslederne hadde, til fem fulle stillinger for regionledere.

Som tidligere faggruppe- og avdelingsledere hadde vi erfaring med at det var vanskelig å få saker som våre medlemmer var opptatt av, på dagsorden i det som den gang het Sentralstyret. Et annet viktig og vektig argument var derfor at regionlederne nå skulle sitte i Forbundsstyret, og at medlemmene i hele landet - via sin regionleder - skulle få en kortere vei inn til Forbundsstyret og til NFFs politiske ledelse.

Mer enn en tilpasning

Evalueringsarbeidet viser heldigvis at mye fungerer godt i NFF. Det er bra! Det viser også at det er forhold vi må jobbe med og bli bedre på. Avklaring av formål og ansvar, samhandling internt, kommunikasjon og nettsider er eksempler på hva organisasjonsleddene mener bør bli bedre. Mindre enn halvparten av organisasjonsleddene som har svart på evalueringen, mener at antallet regionledere i Forbundsstyret bør reduseres. Alle NFF-medlemmer kan selv lese disse innspillene i saksdokumentene til Landsmøtet på fysio.no.

7. november delte forbundsleder sine tanker før Landsmøtet gjennom en meningsytring på fysioterapeuten.no. Der skriver hun bl.a.: «gjennom evalueringen som har pågått de siste 2 årene ser jeg at det ikke er behov for en omfattende omorganisering. Det er mer snakk om noen tilpasninger og et strukturert forbedringsarbeid.»

Endringen som foreslås når det gjelder Forbundsstyrets sammensetning er mer enn en justering. Vår oppfatning er at det er en endring som forskyver og sentraliserer makten i organisasjonen. Det betyr noe for demokratiet. Det vil for mange medlemmer øke avstanden til beslutningstagerne, og kan minske deres mulighet til å påvirke.

Evalueringen som er gjort viser ikke at Forbundsstyret slik det er i dag fungerer dårlig. Derfor tviler vi på at en drastisk endring av Forbundsstyrets sammensetning vil være svaret på organisasjonens hovedutfordringer. Økonomisk er det også lite å spare på at regionlederne ikke sitter i Forbundsstyret. Regionlederne er allerede lønnet av NFF, og det løper ingen ekstra kostnader til å frikjøpe dem for å delta i møtene.

Vi er ikke imot at Forbundsstyret endres på sikt. Men, før man fjerner den korte veien fra alle medlemmer i hele landet inn mot Forbundsstyret, bør det gjøres en grundigere utredning av hvilket forbundsstyre som best kan tjene NFF inn i fremtiden.

Nå har også vi delt litt av våre tanker før Landsmøtet. Heller ikke vi sitter på fasiten her. Vi er glade for at det er en klok forsamling delegater fra hele landet som til syvende og sist skal bestemme dette, og veien videre for NFF.

Godt landsmøte!

Powered by Labrador CMS