Fra venstre: Delegasjonslederne Jorunn Louise Grong (Region Midt), Gro Annette Noremark (Region Vest), Mona Lønning Kjos (Region Sør-Øst) og Markus Fosseli (Region Nord).

Organisasjonsspørsmålet i NFF splitter landsmøtedelegater

Delegasjonsledere forteller hvor de står i spørsmålet om organisasjonsendring.

Publisert Sist oppdatert

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) foreslår å redusere antall styremedlemmer fra tolv til åtte. Forslaget skal behandles på landsmøtet 24. og 25. november og kommer etter flere omfattende organisasjonsevalueringer.

I dag har alle fem regionlederne og faggruppelederrepresentanten automatisk plass i forbundsstyret. Regionlederne velges av medlemmene i regionen, mens faggruppelederrepresentanten velges blant faggruppelederne.

Styrets forslag

Forbundsstyret går inn for at de åtte styremedlemmene skal være forbundsleder, én regionleder, én faggruppeleder, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg, leder av næringspolitisk råd, leder av tariffpolitisk utvalg og to ordinære styremedlemmer. Det foreslås at hele forbundsstyret velges av landsmøtet.

Totalt 78 delegater er påmeldt til landsmøtet. Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt delegasjonslederne fra de fem NFF-regionene hvordan de ser på organisasjonsspørsmålet. Tre ønsket å gi sine betraktninger før landsmøtet, mens en fjerde ga en generell kommentar.

Delegasjonsleder: Tolv er altfor mange

Delegasjonsleder Jorunn Louise Grong fra Region Midt mener det er en god idé å redusere antall medlemmer i forbundsstyret. Tolv medlemmer er alt for mange og bidrar til at styret blir mer tungrodd og mindre effektivt enn det kunne vært, mener hun.

– Lederlitteratur peker på at ledergrupper og styrer bør bestå av fem-syv medlemmer for å være mest mulig effektive, sier Grong.

– Er du enig i at antallet regionledere i forbundsstyret skal reduseres fra fem til én?

– Jeg er i utgangspunktet positiv til det, men jeg er usikker på hvordan dette best skal løses praktisk. Er det egentlig behov for at regionlederne har en representant i styret i det hele tatt? Regionlederne kan, uavhengig av representasjon i forbundsstyret, ha tett kontakt og samarbeid med forbundsleder, og det er muligens viktigere enn representasjon i forbundsstyret. Ved behov kan en eller flere regionledere inviteres «inn» i forbundsstyret for utredningsarbeid, informasjon et cetera.

– Hva tenker du om argumentasjonen fra forbundsstyret om at det ikke er bra for demokratiet at kun halvparten av forbundsstyret er valgt av landsmøtet?

– Om det er bra for demokratiet eller ikke, er vanskelig å si, og vi har ikke vært oppe i problemstillingen ennå, men det er nok ikke heldig at medlemmene i forbundsstyret har kommet inn i styret på forskjellige måter. Det vil jo blant annet være vanskelig dersom landsmøtet fremmer mistillit mot forbundsstyret. Da er det jo kun halvparten av medlemmene som vil måtte gå, de andre styremedlemmene er valgt av andre instanser. Dette er også et argument for at regionlederne ikke skal ha fast representasjon i forbundsstyret, men kun kalles inn ved behov.

Delegasjonsleder fra vest vil beholde alle regionlederne i styret

Den andre delegasjonslederen som har besvart Fysioterapeutens henvendelse, er Gro Annette Noremark fra Region Vest.

Regionen har foreslått at forbundsstyret består av ni medlemmer i stedet for åtte. De ønsker å fortsatt ha fem regionledere i styret i tillegg til forbundsleder, leder for faggruppelederforum og to ordinære styremedlemmer.

– Region Vest støtter i utgangspunktet tanken om å redusere størrelsen på forbundsstyret, men vi er ikke enige i at det kun skal være en regionleder i styret, sier Noremark, som begrunner standpunktet slik:

Dersom de fem regionlederne blir fjernet, er det i prinsippet en sentralisering av makt

Gro Annette Noremark

– Vi mener at NFF bør tilstrebe bredest mulig representasjon i forbundsstyret, både når det gjelder geografi og kompetanse. Regionlederne representerer 100 prosent av medlemmene, både ansatte fysioterapeuter og privatpraktiserende, og de kjenner medlemmene og utfordringene i sin region. Dette sikrer at alle medlemmer har lik mulighet til å påvirke egen organisasjon. Dersom de fem regionlederne blir fjernet, er det i prinsippet en sentralisering av makt som står i direkte motsetning til selve grunntanken bak regionmodellen.

Noremark mener det er svært demokratisk at medlemmene i hver region velger hvem som skal representere dem i forbundsstyret.

– Lover for Norsk Fysioterapeutforbund nevner ikke mistillit som sanksjonsmulighet mot forbundsstyret. Derimot kan landsmøtet oppløse og avvikle råd, utvalg, interessegrupper og regioner. Dersom man anser det som udemokratisk at landsmøtet ikke kan fremme mistillit mot medlemmene i forbundsstyret, bør dette endres i form av en lovendring.

Nord vil utfordre vest

Markus Fosseli, delegasjonsleder fra Region Nord, sier han tror mange er enige i at forbundsstyret per i dag er i største laget.

– Til landsmøtet har vi foreløpig fått presentert to alternative løsninger til sammensetning av forbundsstyret. Forbundsstyrets forslag om å redusere antall regionledere og forslaget fra Region Vest om å utelate lederne i råd og utvalg. Her har jeg lyst å utfordre Region Vest til å sette forslaget sitt i sammenheng med de andre forslagene etter organisasjonsevalueringen, sier Fosseli.

Han varsler at Region Nord kommer til å være synlig i debatten på landsmøtet.

– Hvor demokratisk valgt forbundsstyret er og blir i fremtiden, avhenger av hvilken modell for sammensetning som vedtas. Her er det gode argumenter for og imot, sier Fosseli.

Spent

Delegasjonsleder Mona Lønning Kjos i Region Sør-Øst sier følgende:

– Vår delegasjon ser fordeler og ulemper ved de skisserte forslagene og ser frem til gode diskusjoner på årets landsmøte. Vi er veldig glade for at organisasjonsevalueringen følges opp med konkrete endringsforslag og er spente på landsmøtets konklusjoner og organisasjonens retning for fremtiden.

Powered by Labrador CMS