Fem fysioterapeuter: -Dette har FYSIOPRIM betydd for meg

De har reflektert over faget på nye måter, fysioterapeutene som på ulike vis har vært involvert i eller brukt verktøy utviklet av FYSIOPRIM. Her er erfaringene deres.

Publisert Sist oppdatert

– Stiller flere spørsmål enn før

Alette Ottesen

Psykomotoriker og avtalefysioterapeut, Lillehammer kommune           

 – Jeg har vært hospitant i FYSIOPRIM, hvor jeg ble 20 prosent frikjøpt fra praksis for å jobbe i en brostilling mellom klinikk og forskning. Syv år som hospitant har ført meg ut på flere broer; over til andre fagpersoner i min kommune og utenfor og over til forskere og fagmiljøer utenfor forskningsprogrammet.

Vekslingen mellom klinikk og forskning tror jeg har gjort meg til en kliniker som stiller flere spørsmål og reflekterer mer åpent og kritisk over praksis. Jeg har blitt utfordret til å beskrive og belyse praksis på nye måter.  Jeg fikk blant annet jobbe med å gjøre fysioterapi mer synlig, og om mulig bidra som ressursperson i den kommunale fysioterapitjenesten.

Fagmiljøet i FYSIOPRIM har inspirert meg og styrket min faglige identitet som fysioterapeut. Å være tilknyttet forskningsprogrammet har gitt en faglig trygghet, og har gitt meg økt kompetanse både formelt og uformelt. Å få veiledning og jobbe med fysioterapifaget på ulike måter er trolig av betydning for at jeg fortsatt står i - og trives med - pasientarbeid.

 

– Har gitt rom for refleksjoner

Gard Myhre

Avdelingsleder i fysioterapienheten Trondheim kommune

– Vi i fysioterapienheten i Trondheim og avtalefysioterapeuter har blant annet deltatt i utprøving av modeller med hospitering, med kombinasjonsstillinger som forsker og kliniker, og elektronisk registrering av pasientforløp.

Jeg tenker at alt utviklingsarbeidet har gitt rom for refleksjoner rundt fagutøvelsen. Vi har fått jobbet med faget på en litt annerledes måte enn vanlig, og knyttet kontakter på tvers av ordinære strukturer.

Enheten har blant annet knyttet sterke bånd til forskningsmiljøer. Vi viderefører kombinasjonsstillingene med 20 prosent forskning og 80 prosent klinisk arbeid som en varig ordning, vi trenger forskningskompetansen for å drive fagutvikling.

Kommunen har måttet gjøre alt FYSIOPRIM-arbeidet innenfor ordinær drift. Men vi har tenkt at vi må klare å finne rom for utvikling.

  

– Jeg jobber mer systematisk og strukturert

Ragnhild Karlsen

Idrettsfysioterapeut ved Kongsberg Medisinske Treningssenter

– Jeg har vært klinisk koordinator i forskningsprogrammet i 10 år og synes vi har hatt godt samarbeid mellom forskere og klinikere. Vi klinikere har blitt lyttet til og fått være mye mer enn bare datainnsamlere for forskerne. Når vi nå ved avslutning ser på hva som var definerte mål for forskningsprogrammet, så har vi levert på de aller fleste punkter.

Jeg har blitt en bedre fysioterapeut gjennom deltagelsen i FYSIOPRIM. Jeg har blitt tryggere og mer reflektert rundt faglige valg. Bruk av elektroniske registreringsverktøy gjør at jeg jobber mer systematisk og strukturert. Det å definere mål og tiltak sammen med pasienten, og evaluere på måloppnåelse, er veldig bevisstgjørende for både fysioterapeut og pasient. Ved å dokumentere pasientforløpet har jeg også blitt en bedre samarbeidspartner. Jeg sender bedre epikriser, og kan gi mer konkret informasjon til fastleger, NAV og andre samarbeidspartnere.

Jeg håper virkelig ikke dette avsluttes nå, men føres videre i en eller annen form. Vi må fortsette å løfte fram faget vårt. 

 

– Stor nytte av app for vurdering av fysisk form

Siv Irene Høgvoll

Manuellterapeut ved Lierklinikken

 – Jeg ble introdusert til FYSIOPRIM 2015 i forbindelse med et fagseminar som NFF hadde i Drammen. Der presenterte fysioterapeut Anne Therese Tveter sin forskning om testing av fysisk form. Her ble jeg kjent med FYSIOPRIM-appen med kalkulator for beregning av forventede score, og denne har jeg brukt i klinisk praksis i disse fem årene. På den tiden holdt jeg på med min første masterutdanning og var blitt mer bevisst på bruk av ulike måleinstrument i den kliniske hverdagen.

Testene knyttet til appen er enkle og tar lite tid, og de fleste pasienter synes det er motiverende med testing og det å få litt objektive data å gå ut ifra - både som baseline og for å se resultater av jobben de legger ned. Jeg bruker også Infopad daglig, og for min egen del er det fint å ha ulike måleinstrument som en del av dokumentasjonen i journal og i samhandling.

 

– Veiledes på hva jeg burde snakke mer om med pasienten

Vidar Guttormsen

Fysioterapeut ved Rosenborgklinikken Fysioterapi i Trondheim

 – Jeg har brukt FYSIOPRIMs elektroniske verktøy for å registrere data om pasientforløp. Det skulle hjelpe meg å ta bedre valg og bli mer bevisst på hvordan jeg skulle treffe med den beste behandlingen. Jeg følte fra starten av at det var nyttig. Med verktøyet fikk jeg mye informasjon om hver pasient, og ble mer bevisst på prognostiske variabler, på mål, behandlingsplan og ikke minst huske på å involvere pasienten i beslutningene.

Verktøyet tok blant annet høyde for en del psykososiale faktorer. Jeg fikk tak i ting som jeg ikke tenkte så mye på før. Jeg ble veiledet på hva jeg burde snakke mer om med pasienten. Det var også lettere å evaluere behandlingen, når jeg hadde gode data på gjennomføring og konkrete utfallsmål.

Powered by Labrador CMS