Prioritering og ventetid hos avtalefysioterapeuter – en tverrsnittstudie

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 7/2019. 

Gro Askland Øyehaug, spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF), avtalefysioterapeut. Hospitant i FYSIOPRIM. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. groaoy@gmail.com.  

Aina Kristin Paulsen, fysioterapeut i kommunehelsetjenesten og ved Akershus Universitetssykehus. Hospitant i FYSIOPRIM, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo. aina.smedsrud@gmail.com

Nina Køpke Vøllestad, professor. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Hilde Stendal Robinson, førsteamanuensis, ph.d., fysioterapeut og spesialist innen manuellterapi (MNFF). Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 24. juni 2019. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD), med referansenummer 49890. Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter.

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Øyehaug og Paulsen.  

Sammendrag

Hensikt: Undersøke hva som karakteriserer personer som står på venteliste hos avtalefysioterapeuter, hvilken prioritet de får og hvor lenge de venter på behandling, sett opp mot prioriteringsnøkkel med maks anbefalt ventetid. 

Design: Tverrsnittstudie.

Materiale: Personer som ble satt på ventelistene til 6 fellespraksiser i to østlandskommuner i løpet av 6 måneder.

Metode: Ventelisteskjema med informasjon om demografi, prioritet og ventetid for hver person.

Resultater: Totalt 837 personer sto på ventelistene. Av disse var 68% kvinner, 66% var i yrkesaktiv alder og 88% var fra egen kommune. Henvendelsene ble gitt prioritet fra 1-4 etter hastegrad, der 73% fikk prioritet 1 eller 2. Personer som fikk tilbud innenfor maks anbefalt ventetid etter prioriteringsnøkkelen: Prioritet 1: 48%, prioritet 2: 25%, prioritet 3: 14% og prioritet 4:18%. Tjueto prosent av alle på ventelistene ventet over 6 måneder uten å få tilbud. Ventetiden var signifikant lengre til psykomotorisk fysioterapi sammenlignet med annen fysioterapi.

Konklusjon: Avtalefysioterapeutene vurderte et stort flertall av henvendelsene til å få høy prioritet. Totalt sett ble under halvparten tatt inn innen maks anbefalt ventetid. Resultatene tyder på at man bør se nærmere på gjeldende inntakspraksis, prioriteringsnøkkel, og tiltak for å redusere ventetiden.

Nøkkelord: fysioterapi, avtalepraksis, ventetid, prioritering. 

Abstract

Prioritization and waiting times for physiotherapy in private practice. A cross-sectional study.

Purpose: Investigate characteristics of persons on the waiting lists for physiotherapy in private practice, how they are prioritized and how long they wait for physiotherapy.

Design: Cross-sectional study.

Material: Waiting lists from 6 private practices in two municipalities.

Method: The private practitioners gathered information including demography, priority and waiting times for each person on the waiting list. 

Results: Totally 837 persons were registered on the waiting lists. Of these were 68% women, 66% were within working age, and 88% were living or working in the municipality in which they applied for physiotherapy. The physiotherapists prioritized each person from 1-4, according to level of urgency. Seventy-three percent were given priority 1 or 2. Persons given an offer within the recommended time of waiting; Priority 1: 48%, priority 2: 25%, priority 3: 14% and priority 5:18%. Twenty-two percent of all the persons waiting for physiotherapy had to wait longer than 6 months. The persons who were waiting for psychomotor physiotherapists waited significantly longer than those who waited for other physiotherapists.

Conclusions: The private physiotherapists prioritized a majority of the persons applying for physiotherapy high. In total, less than 50% were given an offer within the recommended time of waiting. The results tell us that that the local recommendations for prioritizing should be reevaluated, and that one need to look closer into what else can be done to solve the waiting list problem in private practice.

Keywords: physiotherapy, private practice in physiotherapy, waiting times, prioritizing.

Read the full-text article in Fysioterapeuten eblad (open access). 

Powered by Labrador CMS