Doktorgrad

Illustrasjonsfoto

Bevegelseskvalitet ved hofteartrose. Evaluering og behandling etter prinsippene i Basal kroppskjennskap

Doktorgrad

Aarid Liland Olsen, fysioterapeut, ph.d., Haukeland universitetssjukehus. Ph.d. i fysioterapi ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Hovedveileder: Professor emerita Liv Inger Strand, Universitetet i Bergen

Biveiledere: Professor Liv Heide Magnussen, Høgskolen på Vestlandet Dosent i fysioterapi, ph.d. emerita Liv Helvik Skjærven, Høgskolen på Vestlandet

Finansiering: Fysiofondet, Universitetet i Bergen og Helse Bergen

Originaltittel: Promoting movement quality in hip osteoarthritis. Evaluation and treatment from the perspective of Basic Body Awareness Therapy.

Digital disputas fant sted 20. Mai 2021

Symptomer og leddforandringer kan føre til at personer med hofteartrose endrer sitt bevegelsesmønster, gjerne gjennom å avlaste hoften og å begrense bevegelsesutslaget. Mange kompenserer så for dette ved å belaste andre deler av kroppen mer og bruke mer energi for å bevege seg. Selv om de kan være hensiktsmessig på kort sikt, kan kompenserende bevegelsesvaner over lengre tid forårsake ytterligere plager fra bevegelsesapparatet og nedsatt funksjon. Tradisjonell trening er svært viktig for personer med hofteartrose, men har så langt ikke vist seg å påvirke bevegelsesmønstre. Fysioterapitilnærmingen Basal Kroppskjennskap er spesifikt utviklet for å fremme deltakerens innsikt i egne bevegelsesvaner og å fremme mer helhetlige, balanserte bevegelser med mer tilpasset energibruk. Bevegelsesterapien bygger på deltakernes utforsking av bevegelse, deres egne bevegelseserfaringer og deres refleksjoner rundt bevegelseskvalitet og hverdagsfunksjon.

Hovedhensikten med doktorgradsprosjektet var å undersøke hvorvidt bevegelsesterapi med Basal Kroppskjennskap kan bidra til smertelindring og økt funksjon hos personer med hofteartrose. Videre var hensikten å utforske deltakernes egne erfaringer fra behandlingen og deres beskrivelse av egne bevegelseserfaringer. Det ble også undersøkt hvorvidt der er sammenheng mellom bevegelseskvalitet evaluert med Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and Experience (BARS-MQE) og andre mål for helse og funksjon som er vanlig å anvende ved hofteartrose.

Det ble i 2014 gjennomført en pilotstudie med 7 deltakere. De ble tilbudt pasientundervisning fulgt av 12 gruppebehandlinger med Basal Kroppskjennskap. Deltakerne ble intervjuet etter 3 og 10 måneder, og denne intervjustudien inngår i doktorgradsarbeidet. Basert på pilotstudien, ble det fra 2015-2019 gjennomført en randomisert kontrollert studie (RCT) med 101 deltakere. Alle de inkluderte deltok innledningsvis i pasientundervisning ledet av Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, og ble deretter fordelt i en intervensjonsgruppe (n=51) som ble tilbudt 12 gruppebehandlinger med Basal Kroppskjennskap, og en kontrollgruppe (n=50).

I RCT-studien ble det gjennomført målinger ved oppstart og etter behandlingsperioden, snitt over en periode på 5,5 måneder. Fysisk kapasitet ble målt med Sit-to-stand, Trappetest og 6-minutters gangtest. Bevegelseskvalitet ble evaluert med BARS-MQE. Selvrapporteringsskjema ble brukt til å undersøke smerte under gange (Numeric Rating Scale), mestring (Arthritis Self-efficacy Scale), helse (EuroQol 5D5L), aktivitetsnivå (University of California Los Angeles activity Score) og funksjon (Hip Osteoarthritis Outcome Score og Harris Hip Score). Deltakernes anga sin egen opplevelse av endring i smerte og funksjon ved Patient Global Impression of Change.

I den første studien beskriver deltakerne selv sitt læringsutbytte av å delta i pasientundervisning etterfulgt av Basal Kroppskjennskap. De opplevde at de forstod og håndterte leddsykdommen bedre, og at de fungerte bedre i ulike gjøremål som var viktige for dem. I den andre studien beskrev deltakerne hva de kjente i kroppen mens de beveget seg under BARS-MQE undersøkelsen. De gav uttrykk for at kroppsopplevelsen hadde endret seg som følge av hofteartrosen, og de hadde lagt merke til at de gjorde bruk av kompensasjoner for å være mer effektive i hverdagen. De gav likevel uttrykk for at kompensasjonene ikke var fastlåste, og at de kunne bevege seg annerledes dersom de brukte tid til å kjenne etter og å prøve ut små bevegelser. I den tredje studien undersøkte vi sammenhengen mellom bevegelseskvalitet (BARS-MQE) og de øvrige utfallsmålene som var brukt i studien. Vi fant at bevegelseskvalitet var moderat assosiert med mål for fysisk kapasitet (Trappetest, 6-minutters gangtest) og aktivitetsnivå (UCLA), men svakt eller ikke assosiert med selvrapportert mestring (ASES), helse (EQ5D5L) og funksjon (HOOS, HHS). I den fjerde studien, RCT studien, fant vi at behandling med Basal Kroppskjennskap ikke førte til mer redusert smerte under gange eller økt funksjon i hverdagsaktiviteter enn kontrollgruppen, selv om deltakerne oppnådde mer funksjonell bevegelseskvalitet. Studien viste likevel at personer som gjennomfører minst 10 behandlinger kan oppnå en større gevinst for helse, mestring og funksjon enn kontrollgruppen.

Resultatene fra studien kan ha vært påvirket av flere faktorer. Den viktigste faktoren er at deltakerne i kontrollgruppen var svært aktive, og over halvparten av dem hadde like mye fysioterapi som intervensjonsgruppen. Det ble derfor ikke mulig å sammenligne Basal Kroppskjennskap med ingen behandling. Resultatene indikerer at Basal Kroppskjennskap kan være et alternativ til standard fysioterapi i primærhelsetjenesten. En videre studie er planlagt for å undersøke undergrupper i vårt utvalg og identifisere karakteristika ved de av deltakerne som hadde god effekt av behandlingen.

Artikler

Olsen, A. L., Strand, L. I., Skjaerven, L. H., Sundal, M. A., & Magnussen, L. H. (2017). Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis - a qualitative study of patients' movement learning experiences. Disabil Rehabil, 39(16), 1631-1638. doi:10.1080/09638288.2016.1209578

Olsen, A. L., Strand, L. I., Magnussen, L. H., Sundal, M. A., & Skjaerven, L. H. (2019). Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale - Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiother Theory Pract, 1-11. doi:10.1080/09593985.2019.1636434

Olsen, A. L., Magnussen, L. H., Skjaerven, L. H., Assmus, J., Sundal, M. A., Ostelo, R., & Strand, L. I. (2020). Movement quality evaluation and its correlation with recommended functional measures in hip osteoarthritis. Physiother Res Int, e1848. doi:10.1002/pri.1848

Olsen, A.L., Magnussen, L.H., Skjaerven, L.H., Assmus, J., Sundal, M-A., Furnes, O., Hallan, G., Strand, L.I. (2021) Basic Body Awareness Therapy versus Standard Care in Hip Osteoarthritis: a randomized controlled trial. Submitted to Physiother Res Int (in review).

Powered by Labrador CMS