Helsereformen «Fritt behandlingsvalg» evalueres

Hvordan fungerer retten til fritt valg av behandlingssted i praksis? Dette skal en ny studie finne ut av.

Publisert

På oppdrag fra Norges Forskningsråd (NFR) skal «Fritt behandlingsvalg» nå evalueres, slik at man kan få kunnskap som kan brukes for hvordan denne ordningen bør innrettes i fremtiden.

Prosjektet ledes av Institutt for Helse og Samfunn ved Universitetet i Oslo, med SERAF og NORCE forskningssenter som bidragsytere. Dette skriver Universitetet i Oslo på sine nettsider. 

Fritt sykehusvalg

«Fritt behandlingsvalg» ble innført i 2015 som en forlengelse og utvidelse av «Fritt sykehusvalg». Mens «Fritt sykehusvalg» innebar at pasienter i spesialisthelsetjenesten kunne velge fritt blant offentlige sykehus, innebar «Fritt behandlingsvalg» at man også kunne velge blant flere private behandlingssteder til den samme egenandelen.

Private aktører hadde også tidligere vært en del av det offentlig finansierte helsetilbudet, gjennom anbudsavtaler som disse aktørene hadde med det offentlige.

Godkjennelse av HELFO

Det nye med «Fritt behandlingsvalg» var at det skulle gjøres flere slike avtaler og at private behandlingssteder også kunne få godkjennelse av HELFO. Samtidig skulle det offentlige settes i stand til å følge opp den økte konkurransen ved at de skulle få større frihet til selv å velge hvor mange pasienter de kunne behandle.

Hensikten med reformen var:

 1. Å sette pasientens behov og valgfrihet i sentrum.
 2. Å få ned ventelistene ved å utnytte ledig kapasitet i det offentlige.
 3. Å øke effektiviteten til de offentlige sykehusene.

«Fritt behandlingsvalg» innebærer dermed at pasientene har rett til å velge behandlingssted blant alle offentlige og utvalgte private aktører idet de får rett til spesialistbehandling i spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder når pasienten skal utredes, behandles, følges opp og rehabiliteres, og man kan velge seg til ulike behandlingssteder underveis dersom man ønsker det. 

Spørsmål skal gi svar

Forskergruppen søker svar på en rekke spørsmål rundt ordningen. Blant annet:

 • Vet pasienter om retten til å velge behandlingssted, og hvordan informeres de i så fall om denne retten?
 • Skulle pasientene ønske seg mer valgfrihet, eller kanskje mindre?
 • For pasienter som har tatt aktive valg: Hva var viktig for dem når de skulle velge?
 • Vet helsepersonell om pasientenes rett til å velge behandlingssted, og om hvordan pasienter kan gå fram for å velge?
 • Hvordan opplever helsepersonell at «Fritt behandlingsvalg» fungerer for deres pasienter, i deres fagfelt?
 • Hvordan kan gjennomføringen av «Fritt behandlingsvalg» gjøres bedre, fra helsepersonells ståsted?

Pasientprosjektet fokuserer på følgende medisinske fagområder:

 • TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rus- og avhengighetsproblemer)
 • Psykisk helsevern for voksne
 • Psykisk helsevern for unge mellom 13 og 18 år (foresatte)
 • Kirurgisk behandling for muskel- og skjelettplager

Helsepersonellprosjektet fokuserer på flere medisinske fagområder, deriblant også hjerteutredning og rehabilitering.

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS