Doktorgrad

Illustrasjonsfoto

Svimmelhet og nakkesmerter: en klinisk studie av pasienter med sammenfallende symptomer

Doktorgrad

Mari Kalland Knapstad, fysioterapeut, ph.d., Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, Haukeland Universitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet.

Hovedveileder: Stein Helge Glad Nordahl, professor, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, Haukeland Universitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.

Biveiledere : Frederik Kragerud Goplen, ph.d., Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, Haukeland Universitetssjukehus. Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.

Tove Ask, ph.d., Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet.

Jan Sture Skouen, professor, institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Originaltittel: A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain

Digital disputas fant sted den 27. Mai 2020.

På tross av kjente fysiologiske koblinger og at begge symptomene ofte opptrer samtidig, er sammenhengen mellom nakkesmerter og svimmelhet et omstridt tema. Man vet lite om hvordan nakkesmerter påvirker svimmelhet og karakteristikker hos pasienter som opplever begge symptomer.

Avhandlingen hadde som mål å undersøke sammenhenger mellom nakkesmerte, svimmelhetssymptomer, livskvalitet og postural kontroll. Prosjektet var en tverrsnittstudie der man inkluderte pasienter henvist for enten svimmelhet ved en svimmelhetsklinikk eller nakkesmerter ved en nakke- og ryggpoliklinikk.

Først ble det gjennomført en systematisk oversiktsstudie (artikkel 1), som skulle undersøke hvordan pasienter med cervicogen svimmelhet skilte seg fra andre sammenlignbare pasientgrupper. Oversikten viste at det er lite forskning på denne pasientgruppen. Av totalt 8 inkluderte studier var nedsatt postural kontroll det mest vanlige funnet hos pasienter med cervicogen svimmelhet, sammenlignet med andre pasientgrupper.

Artikkel 2 undersøkte prevalens av nakkesmerter og forskjeller i livskvalitet og symptomgrad mellom svimle pasienter, med og uten nakkesmerter. I tillegg ble det undersøkt om nakkesmerter var assosiert med ikke-vestibulære diagnoser. Totalt hadde over 50% av pasientene på svimmelhetsklinikken nakkesmerter. Pasientene med nakkesmerter viste seg å ha både nedsatt livskvalitet økt grad av svimmelhetsplager sammenlignet med de uten nakkesmerter. Nakkesmertene fordelte seg likt hos de med og uten en vestibulær diagnose.

Artikkel 3 undersøkte sammenhengen mellom trykkømhet i nakken og postural kontroll målt på en balanseplattform. Studien fant en svak sammenheng som viste at jo mer trykkøm du var i nakken, jo mer ustødig sto man på plattformen. Sammenhengen var kun til stede med øynene igjen og kun hos pasientene som var henvist til svimmelhetsklinikken og ikke hos pasienten henvist til nakke- og ryggpoliklinikken.

Artikkel 4 undersøkte hvordan nakkesmerter var assosiert fysiske plager, og typer symptomer hos pasienter med svimmelhet ved de to klinikkene. Felles for de to klinikkene var at når man sammenlignet med gruppen uten nakkesmerter så var nakkesmerter assosiert med svimmelhetsbeskrivelser som ørhet/nærbesvimelse, en gradvis debuterende svimmelhet, synsforstyrrelser og angstrelaterte svimmelhetssymptomer. I tillegg var nakkesmerter assosiert med større grad av smerteutbredelse i kroppen, nedsatt nakkebevegelse og nedsatt kroppslig fleksibilitet.

Effektstørrelsene i studiene var små, og man må tolke funnene med omhu. Funnene fra denne avhandlingen kan likevel belyse en kompleks, men vanlig klinisk problemstilling. Kunnskap om at nakkesmerter assosieres med enkelte karakteristikker kan komme til nytte når man undersøker denne pasientgruppen.

Publikasjonsliste

1. Knapstad, M. K., Nordahl, S. H. G., & Goplen, F. K. (2019). Clinical characteristics in patients with cervicogenic dizziness: A systematic review. Health Science Reports, 2(9), e134. doi:10.1002/hsr2.134

2. Knapstad, M. K., Goplen, F., Skouen, J. S., Ask, T., & Nordahl, S. H. G. (2019). Symptom severity and quality of life in patients with concurrent neck pain and dizziness. Disability and Rehabilitation, 1-4. doi:10.1080/09638288.2019.1571640

3. Knapstad, M. K., Goplen, F. K., Ask, T., Skouen, J. S., & Nordahl, S. H. G. (2019). Associations between pressure pain threshold in the neck and postural control in patients with dizziness or neck pain - a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 20(1), 528. doi:10.1186/s12891-019-2922-4

4. Knapstad, M. K., Nordahl, S. H. G., Skouen, J. S., Ask, T., & Goplen, F. K. (2019). Neck pain associated with clinical symptoms in dizzy patients-A cross-sectional study. Physiotherapy Research International, e1815. doi:10.1002/pri.1815

Powered by Labrador CMS