- Driftstilskudd vanskelig å håndtere

Drammen kommune har siden 2010 satt til side deler av Drammensavtalen, og ønsker seg over på ASA 4313 i sin helhet. Instituttene nekter.

Publisert Sist oppdatert

Da den nye kommunehelseloven ble innført i 1984, gikk mange medlemmer ut av NFF og etablerte Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). En stor andel av fysioterapeutene som hadde rett til avtale med Drammen kommune gikk inn i det nye forbundet.

Drammen_kommunevaapen

– PFF forhandlet frem en alternativ avtale om fysioterapitjenesten i kommunen, sier virksomhetsleder i Drammen kommune, Anniken Blichfeldt Muren.

Står sterkt i Drammen

PFF står også i dag sterkt i drammensregionen, med kontor og besøksadresse i Drammen. I mai 2014 gikk PFF hardt ut mot ASA 4313, en avtale de mener «setter usaklig forskjellsbehandling i system, og mangler lovgrunnlag etter at den nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft». I artikkelen som ble publisert på www.fysioterapi.org tar PFF til orde for at fysioterapeutene kommunene trenger bør ansettes i faste stillinger, mens de som behandler innbyggere uten kommunale vedtak skal være næringsdrivende uten en «kommunal overstyring».

De aller fleste avtalene som er inngått etter Drammensavtalen er selskapsavtaler.

– Inngåelse av nye individuelle avtaler gjøres i dag etter ASA 4313, og fra Drammen kommune sin side er det ønskelig at alle avtaler baserer seg på denne. Fysioterapeuter og selskap med Drammensavtale har stående tilbud om å gå over til ASA 4313, men så langt har de ikke ønsket dette, sier Muren.  

Brudd på forvaltningsloven

Drammen kommune har siden 2010 satt til side deler av Drammensavtalen fordi den etter kommunes vurdering er i strid med forvaltningsloven. Dette gjelder blant annet punktet om at det er instituttet selv som utpeker den som skal få tilskuddet.

– Med hensyn til utlysning og tildeling av hjemler, har Drammen kommune i dag en praksis som er i henhold til forvaltningsloven og i all hovedsak som beskrevet i ASA 4313, sier Muren.

– Hvilke forpliktelser har kommunen overfor en fysioterapeut som ønsker å gå ut av en selskapsavtale?

– Vi har foretatt mange juridiske sonderinger for å finne ut hvor vi står i en slik sammenheng, og vurderer det dit hen at vi ikke har noen økonomiske forpliktelser i dette. Fysioterapeuten må i slike tilfeller komme til en avtale med selskapet han eller hun har gått inn i. Vi er imidlertid enige i at en selskapsavtale er lite gunstig for den som må selge seg ut, sier Muren.

Hun forteller at Drammen kommune har foreslått å gå bort fra denne praksisen, men at instituttene ønsker å beholde ordningen.

– Det er en utfordring å håndtere avtaler som dreier seg om privat næring samtidig som de er en del av det kommunale helsetilbudet, sier Muren.

Powered by Labrador CMS