Etikk og forfatterskap

Publisert Sist oppdatert

Registrering

Fra 1. januar 2014 skal alle artikler som sendes inn for publisering i Fysioterapeuten som er basert på kliniske forsøk, være registrert i et internasjonalt åpent og søkbart publiseringsregister. Dette gjelder først og fremst randomiserte studier - men også andre kliniske forsøk må registreres. Registreringen skal være foretatt før inkludering av første studiedeltaker for alle prospektive kliniske studier. Dette er et internasjonalt samarbeid i regithe International Society of Physiotherapy Journal Editors (ISPJE). Av flere fordeler med denne ordningen, kan to utheves: Vi unngår selektiv forskningsrapportering og dermed publikasjonsbias.

Fysioterapeuten ønsker at fremtidige artikkelforfattere har registrert sine studieprotokoller i en av følgende databaser:

Fra 1.1.2014 vil alle kliniske studier som ikke er registrert bli refusert umiddelbart.

Skriv følgende i forfatteres oversendelsesbrev: "Denne studien er registrert i (eksempel) ClinicalTrials.gov, nummer (eksempel) NCT00244842.”

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Forfatterne skal følge Helseforskningsloven (innført 20.06.2008). Det skal alltid opplyses om arbeidet er utført i overensstemmelse med Helsinkideklarasjonen og om prosjektet er godkjent (fra 1.juli 2007) av en Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (husk å føre på saksnummer i oversendelsesbrevet). Videre oppgis om tillatelse til datahåndtering er innhentet fra Datatilsynet eller Norsk senter for forskningsdata (NSD). Informasjonen skal oppgis i oversendelsesbrevet og en kortfattet redegjørelse inkluderes i slutten av metodedelen. I tillegg oppgis finansiell bistand til prosjektet, til slutt i manuskriptet.

Fysioterapeuten vil alltid gjøre egne publiseringsetiske vurderinger.

Ved bruk av fotografier skal det følge med tillatelse for publisering fra den som har tatt bildet. Bruk av fotografier av person(er) som kan identifiseres, krever også skriftlig samtykke fra den som er avbildet. Sladding av øyne er ikke tilstrekkelig for å sikre anonymitet for personen.

Det er forfatters ansvar å iaktta anerkjente forskningsmessige- og faglig etiske prinsipper. Eksempelvis i forhold til anonymisering, informert samtykke, gyldige henvisninger til kildemateriale og innhenting av skriftlig samtykke ved bruk av tidligere publisert materiale. Husk at informert samtykke skal innhentes før publisering fra alle typer informanter (pasienter, terapeuter eller andre).

Kjønnsperspektiv

Det er i økende grad blitt klart at de to kjønn er forskjellige når det gjelder mange biologiske variabler. Dette medfører at sykdommer kan ha ulike uttrykksformer og forløp avhengig av kjønn. Behandlingstiltak må tilsvarende ta hensyn til slike forskjeller. For medisinsk forskning innebærer dette at begge kjønn må inkluderes i medisinsk forskning, slik at resultatene kan vurderes spesifikt for både menn og kvinner. Fysioterapeuten følger "Retningslinjer for inklusjon av kvinner i medisinsk forskning", publisert av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Medforfatterskap

Førsteforfatter står som hovedansvarlig for manuskriptet. For å kunne stå som medforfatter skal man ha oppfylt minst alle tre kriteriene under:

  • Gitt et betydelig faglig bidrag til idè og utforming, eller innsamling av data, eller analysering og tolking av data.
  • Utarbeiding av selve manus eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.
  • Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

Opplysninger om forfatterskap skal gis i oversendelsesbrevet som signeres av alle. Rekkefølgen forfatterne står i kan være vesentlig, og er noe gruppen må bli enig om seg imellom. Alle skal kunne forklare sin plassering på listen og sitt bidrag til studien. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke oppfyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelen. Husk da å innhente vedkommendes samtykke til dette.

Interessekonflikter

Forfatter plikter å oppgi alle relevante finansieringskilder og eller eventuelle interessekonflikter forbundet med studien og dets manuskript. Informasjonen skal gis både i oversendelsesbrevet og til slutt i manuskriptet under Takk (Acknowledgement) eller Interessekonflikter.

Interessekonflikter eksisterer dersom forfattere (eller forfatteres institusjoner), fagvurderere eller redaktører har finansielle eller personlige relasjoner som skjevpåvirker (bias'er) deres handlinger. Skjevpåvirkende relasjoner er også kalt: dobbeltinteresser, å ha to eller flere hatter på samtidig, konkurrerende interesser eller konkurrerende lojalitet.

Relasjonene kan variere i styrke fra de potensielt neglisjerbare til de potensielt sterkt fordreiende. Potensielle interessekonflikter kan eksistere uansett om personene selv tror eller ei at relasjonene påvirker deres vurderinger.

Finansielle relasjoner (ansettelser, konsulentoppdrag, kursvirksomhet, aksjeeierskap, honorarer, betalte ekspertuttalelser, lån av utstyr mm.) er de som er lettest å oppdage og samtidig de som med størst sannsynlighet undergraver troverdigheten til tidsskrifter, forfattere og selve vitenskapen. Men interessekonflikter kan også oppstå på grunn av: personlige relasjoner, akademisk konkurranse og/eller intellektuell forkjærlighet.

Vi ber alle forfattere sende inn utfylt ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest, som kan lastes ned her:

Vi erfarer at enkelte har problemer med å laste ned skjemaet direkte. Alternativt kan ICMJE lastes ned fra ICMJE sine egne nettsider.

Kunnskapshull

Artikkelen skal på en klar og tydelig måte få frem, helst med referanse til en systematisk oversiktsstudie/ metaanalyse/ metasyntese, hvorfor artikkelen er et viktig bidrag i en kunnskapskjede som tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap.

Powered by Labrador CMS