Fagfellevurdert

Kan fysioterapeuters praksis dokumenteres? Erfaringer og utfordringer fra FYSIOPRIM

Fagfellevurdert originalartikkel i Fysioterapeuten 6/2020.

Anita Formo Bones, fysioterapeut, kunnskapsutvikler/klinisk koordinator i forskningsprosjektet FYSIOPRIM, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Anita.f.bones@ntnu.no.

Kari Anne I. Evensen, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Professor ved Institutt for fysioterapi, OsloMet. Fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi (MNFF), Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune.

Ingebrigt Meisingset, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Fredrik Granviken, fysioterapeut og ph.d.-stipendiat, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Ottar Vasseljen, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Astrid Woodhouse, førsteamanuensis, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Fysioterapeut ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser og ved Tverrfaglig smertesenter, St.Olavs hospital, Trondheim.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 30. april 2020. Artikkelen er en del av en studie godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og av Norsk senter for forskningsdata. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Bakgrunn: Det er mangelfull informasjon om fysioterapi i primærhelsetjenesten når det gjelder hvilke pasienter som oppsøker fysioterapeut, hva slags behandling de får og hvordan det går med dem over tid.

Hensikt: Hensikten med prosjektet var å etablere og implementere et system for innsamling av detaljerte og robuste data om pasienter som mottar fysioterapitjenester fra selvstendig næringsdrivende og fastlønte fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Metode: Vi beskriver og evaluerer implementeringen av et elektronisk registreringssystem som ble tilbudt alle fysioterapeuter i Trondheim kommune.

Resultater: Mange fysioterapeuter ønsket å delta i prosjektet, men under halvparten av dem opprettholdt en viss grad av registrering gjennom prosjektperioden. Utfordringer med å endre sin kliniske hverdag samt manglende brukervennlighet og klinisk nytte i tidlig fase av prosjektet var hovedårsaken til at så mange strevde med å få det til. Effektene av ulike stimuleringstiltak varierte betydelig.

Fortolkning: Implementering av et elektronisk registreringssystem viste seg å være svært krevende. Vår erfaring tilsier at klinikere tidlig bør oppleve en nytteverdi, og at registrering må forankres i premissene for utøvelse av offentlige helsetjenester dersom det skal lykkes.

Nøkkelord: Elektronisk registrering, fysioterapitjenester, primærhelsetjeneste.

Abstract

Can Physiotherapy Practice be Documented; Experiences and Challenges from The FYSIOPRIM project

Background: There is insufficient information about physiotherapy in primary care regarding who the patients are, what kind of treatment they receive and their treatment outcome.

Objective: Our objective was to implement a system of collecting detailed and robust data of patients seeking health care from physiotherapists in primary care.

Methods: We describe and evaluate the implementation of an electronic system for patient data registration that was offered to all physiotherapists in the municipality of Trondheim, Norway.

Results: Many physiotherapists wanted to participate in the project, but less than half managed to maintain registration throughout the project period. The physiotherapists found it hard to change their clinical practice, many reported insufficient user-friendliness of the system and lack of clinical benefit as the main reasons for not registering. The effects of various motivational initiatives were highly variable.

Conclusion: Implementation of a new electronic system for patient data registration proved to be demanding. Our findings indicate that clinicians need to experience clinical benefits at an early stage of the process, and that such registrations must be rooted in regulations governing the care in order to succeed with implementation of systematic patient registrations.

Keywords: Electronic registration, physiotherapy, primary care.

Read the full-text paper in Fysioterapeuten e-blad (Open Access).

Powered by Labrador CMS