Fysisk aktive eldre og treningsvaner

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 4/2019. 

Hilde Stendal Robinson, førsteamanuensis, ph.d., fysioterapeut, spesialist innen manuellterapi (MNFF). Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. h.s.robinson@medisin.uio.no.  

Gro Gujord Tangen, forsker, ph.d., fysioterapeut. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold og Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 20. februar 2019. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forsk-ningsetikk under FYSIOPRIM (2013/2030). Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Hensikt: Undersøke hva som kjennetegner eldre personer som har trent regelmessig over tid og om helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet følges. Er det forskjell på de som trener hos fysioterapeut og de som har abonnement på treningssenter?

Design: Tverrsnittstudie.

Materiale: 105 personer over 70 år som har trent regelmessig i minst ett år. Median (range) alder var 74 (70-90) år.

Metode: Spørreskjemaer og fysiske tester (styrke, utholdenhet, balanse, mobilitet).

Resultat: Median (range) antall år med trening var 20 (1-70) år. 64% hadde muskelskjelettplager og 46% var kvinner. Oppgitt varighet, intensitet og hyppighet av trening samsvarer stort sett med myndighetenes anbefalinger. De fleste trente utholdenhet og styrke, kun halvparten oppga å trene balanse. En større andel av gruppen som trente hos fysioterapeut oppga medisinske grunner som motivasjon for trening. Det var ingen forskjell mellom gruppene på de fysiske testene.

Konklusjon: Resultatene viser at oppgitt varighet, intensitet og frekvensen av treningen i stor grad samsvarer med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Det var ingen forskjeller på eldre som trente hos fysioterapeut og de som trente på treningssenter, bortsett fra motivasjon for trening. Balanse og bevegelighet er dårligst ivaretatt og bør antagelig oppmuntres i større grad også hos aktive eldre.

Nøkkelord: Fysisk funksjon, fysioterapi, funksjonstester, kliniske tester.

Abstract

What characterizes physically active elderly and their exercise habits?

Purpose: Investigate characteristics of elderly persons who have exercised regularly over time. Are there differences between persons working out with a physiotherapist and those with subscription at a fitness center?

Design: Cross-sectional study.

Material: 105 persons over 70 years who have exercised regularly for at least 1 year. The median age (range) was 74 (70-90) years.

Method: Questionnaires and physical tests (strength, endurance, balance, mobility).

Results: Median (range) number of years with exercise was 20 (1-70) years.  64% reported musculoskeletal disorders and 46% were women. Reported duration, intensity and frequency of training was largely in accordance with recommendations from health authorities. Most participants did endurance- and strength exercises, but only about 50% did balance-exercises. A larger proportion of the group exercising with the physiotherapists reported medical reasons as motivation for exercise. No between group differences were found on physical tests.

Conclusion: The results showed that the participants reported training in accordance with the Norwegian Health authorities’ recommendations. No differences were found in elderly training with physiotherapists and those attending a fitness center, except for the motivation for training. Balance and mobility exercises have less focus and should be encouraged to a greater extent also in active elderly.

Keywords: Physical function, physiotherapy, functional tests, clinical tests.

Read the full-text article in Fysioterapeuten e-journal

Powered by Labrador CMS