Sommerpraten med Ingeborg Hoff Brækken - leder for faggruppen for kvinnehelse

Ingeborg Hoff Brækken.

Satser på samarbeid på tvers av faggruppene

Leder Ingeborg Hoff Brækken i faggruppen for kvinnehelse kan legge bak seg et halvår med høyt tempo. Høsten blir ingen hvilepute. Les hvilke tanker og mål hun har for egen og andre faggrupper i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Ingeborg Hoff Brækken?

Vi har lagt et godt, hektisk, arbeidsomt, og til dels krevende halvår bak oss. Vi er spesielt glade for den stadig økende interesse for kvinnehelse. Dette kom spesielt godt til uttrykk da vi gjennomførte årsmøteseminaret «Når intimitet gir smerte» i februar. Vi endte opp på 130 deltagere, men hadde forventet under halvparten. Vi ser også at det er en økende interesse for å publisere innhold fra vårt fagfelt både i tradisjonelle og sosiale medier. Også i vårt eget fagtidsskrift Fysioterapeuten har vi sett mange reportasjer om kvinnehelse. Reportasjene har handlet om behandling og undersøkelse av ulike lidelser relatert til dysfunksjon i underlivet, likestilling, utdeling av stipendmidler, og flere andre temaer. I første halvår har vi også vært med på å sette søkelys på svangerskaps- og barselomsorgen i Norge, både ved å delta på «Barselopprøret», og å revidere og utvikle kurs.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

Vi er veldig glade for at vi fikk til et flott, digitalt årsmøteseminar. I tillegg har vi hatt flere meget populære og vellykkede gratis-webinarer for våre medlemmer. Faggruppen jobber hardt for å holde kostnadene lave når vi arrangerer seminarer og kongresser. Overskuddet går tilbake til medlemmene våre i form av stipendmidler til forsking på kvinnehelse. Ved siste utlysning fikk alle medlemmene som søkte, innvilget sin søknad. Det gir økt aktivitet i gruppa, og vi vet at mange har satt i gang viktig arbeid på bakgrunn av disse midlene.

Vi i faggruppen har også brukt mye tid på å vurdere og å gi innspill til NFF sin kompensasjonsmodell for å utvikle og vedlikeholde kurs, rapporten om NFF sin organisasjonsmodell, og vi har kommet med innspill til hva som kan klassifiseres som praksis og utdanning relatert til spesialiteten innen kvinnehelse. I vår jobbet vi spesielt mye med utvikling og revidering av kvinnehelsekursene som arrangeres via NFF. Vi har et ønske om å samkjøre kursplanen vår med kursplaner i andre land i Norden, og har derfor opprettet kontakt med faggruppene for kvinnehelse i Sverige og Danmark.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

På kort sikt ønsker vi å få gi våre medlemmer tilbud om flere gratis-webinarer. Vi planlegger et praktisk kurs med Bill Taylor «The Athletic Pelvis». Dette er et praktisk kurs med ortopediske tester av hofter, bekken og rygg, og vaginal og anal undersøkelse av bekkenbunn og omkringliggende strukturer.

Vi har også som målsetting å få til et tettere samarbeid med de andre fag- og interessegruppene i NFF. Nå jobber vi med programmet til Fysioterapikongressen 2022, og håper at dette styrker samarbeidet med Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, og Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Faggruppen for kvinnehelse har følgende langsiktige målsetting:

· Vi skal være en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling innen kvinnehelse.

· Vi skal synliggjøre kvinnehelse i NFF og i Norge via presse og politikk

· Vi skal stimulere interesse for og utvikling av helsefremmende, forebyggende og behandlende fysioterapitiltak innen kvinnehelse, med hovedvekt på svangerskap, fødselsforberedelse, barseltid og gynekologi.

· Vi skal styrke samarbeidet mellom kvinnehelsegruppene i Norden.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Det er flott at NFF har tatt på seg en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Vi håper det kommer noe konstruktivt ut av det, og at det ikke bare blir en stor, ekstra byrde for alle organisasjonsledd å få gjennomført denne vurderingen.

Faggruppen for kvinnehelse synes videre det er viktig at Forbundsstyret representerer faget i større grad ved at faggruppene får en økt prosentvis representasjon i Forbundsstyret. Faggruppene er NFFs fysioterapifaglige ledd, og på medlemsundersøkelsen kom det frem at flertallet ønsker at NFF i stor grad skal bidra med faglig oppdatering til medlemmene. For å få flere til å påta seg verv og bruke fritiden sin på NFF, tror vi at det er viktig at vervet ikke er for stort og tidsomfattende. Mange vegrer seg for å påta seg store og tidkrevende oppgaver, og mange ønsker å jobbe mer med fagutvikling enn fagpolitikk og administrasjon. Når NFF sentralt hjelper oss med økonomiske og administrative oppgaver, vil dette redusere arbeidsbelastningen i styret. Dette tror vi er gunstig. Vi har satt stor pris på at sekretariatet i det siste har hjulpet oss med påmeldinger til små og store arrangementer. Kanskje burde vi også fått mer hjelp til å jobbe fagpolitisk, slik at våre ønskede formål i større grad hadde blitt nådd uten at det krevde noe sørlig økt tidsbruk fra styremedlemmene. Vår faggruppe kunne ønske oss mer støtte til å synliggjøre kvinnehelse i NFF, i andre fagmiljøer, og i nasjonal/regional presse. Mye har allerede skjedd, noe vi ser svært positivt på.

Powered by Labrador CMS