Fysioterapeutene Guri Olaussen (tv) og Kim Reier Nielsen Martinsen skryter av det tverrfaglige samarbeidet på Ortopedisk døgnenhet ved UNN. Til høyre, fagutviklingssykepleier Sissel Irene Thorbjørnsen. Foto: Ingun A. Mæhlum.

Halverte antall fall på ett år

Ortopedisk døgnenhet ved UNN i Tromsø har nesten halvert antall fall på ett år, med god hjelp av fysioterapeutene.

– Vi prøver å være to personer når en pasient skal mobiliseres etter operasjon, og venter heller litt om det ikke er tid akkurat da. Har pasienten smerter, er svimmel, kvalm eller ikke har fått i seg næring, så tilpasser vi mobiliseringen eller vurderer om vi må finne ny tid. Fysioterapeutene samarbeider tett med pleiegruppen. Vi vurderer om pasienter trenger ganghjelpemiddel. Det er også økt fokus på å ha ganghjelpemidler, gripetang, nattbord, ringesnor og fotskamler nært pasienten til enhver tid, så ikke pasienten må forflytte seg for å få tak i dem, forteller fysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Forebygging av fall

  • Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» har en tiltakspakke for forebygging av fall:
  • Risikovurdering
  • Legemiddelgjennomgang
  • Huskeliste for pasientrom
  • Tilsyn ved behov
  • Pasient- og pårørendeinformasjon
  • Opprettholde aktivitet og trening
  • Tverrfaglig utredning 
  • Individuelt tilpassede tiltak
  • Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak, for eksempel fra sykehus til sykehjem

Han sier at det viktigste for å forebygge fall, er det tverrfaglige samarbeidet og kommunikasjon mellom pleier og fysioterapeut.

Ville snu trenden

Fysioterapeuten skrev nylig at fall er den 12. hyppigste pasientskaden i Norge, og den typen skade som fysioterapeuter oftest har meldt inn til meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. På UNN har fysioterapeutene ved ortopedisk døgnenhet vært aktivt inne for å snu trenden.

– Vi gir tips som at døra til korridoren bør stå åpen hos forvirrede pasienter, så sykepleiere som går forbi, fort kan fange opp om pasienten er i ferd med å bli urolig, sier Martinsen.

Han sier at er pasienten urolig, anbefales hyppig tilsyn eller fastvakt.
– Er pasienten urolig eller delirisk kan han eller hun føle ubehag ved at begge sengehester er oppe. Da diskuterer vi dette med pleierne. Ender pasienten med å krabbe over, øker risikoen for fallskade, sier fysioterapeuten.

Martinsen sier at de også snakker med pasientene om risikofaktorer.
– Vi informerer dem om at det er vanlig å bli kvalm, svimmel og engstelig etter operasjon. I tillegg er det viktig å understreke overfor pasienten at de må ringe med snora. Noen tenker at de ikke vil være til bry, så ender de med å falle isteden, sier Martinsen.

Negative konsekvenser

Da ortopedisk døgnenhet satte i gang med tiltakspakken for forebygging av fall fra pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7», hadde enheten hatt fem fall med skade og 43 fall uten skade på ett år. Et år senere var tallene nede i to fall med skade, og 25 fall uten skade. Det er 25 sengeplasser på døgnenheten.

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner, skriver pasientsikkerhetsprogrammet.no. Fall kan ha mange negative konsekvenser for eldre mennesker. Mellom 10 og 20 prosent av fallene i sykehjem gir alvorlig skade. I tillegg til brudd og hodeskader kan problemer som varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet være følgetilstander, ifølge programmet.

På avdelingen daglig

Fysioterapeut Guri Olaussen sier at en viktig suksessfaktor har vært at fysioterapeutene er på avdelingen daglig og snakker med gruppesykepleierne. De går gjennom pasientlistene sammen og er rundt til de fleste pasientene under innleggelsen.

– Vi underviser også nyansatte og studenter, og er innom fagdagene til pleiegruppen flere ganger i året, sier Olaussen.

Martinsen forteller at fysioterapeutene er med på previsitt om enheten har et komplisert tilfelle.  Det gir en god mulighet for økt samarbeid med leger og pleiere rundt pasienten. Ellers er det ikke slik at det bare er eldre som har fallrisiko.

– Både eldre og yngre pasienter påvirkes av syn, medikamentbruk, tidligere fall og omgivelser slik som lys, uegnet ganghjelpemiddel, ujevnt underlag og matter. Har pasienten ikke klart å få i seg nok næring eller har nedsatt kognitiv funksjon, øker risikoen for fall, sier Martinsen.

Screener for fall

Sykepleierne sørger for å screene pasienters fallrisiko. Pasientene blir blant annet spurt om de har falt det siste året.

– Fallscreeningen er bra for å holde oppe bevisstheten rundt risikofaktorer. Vi registrerer hvem som er screenet, og hvem som gjenstår å screene. Det anmerkes at pasienten har fallrisiko, sier Martinsen.

Har tavlemøter

Da Fysioterapeuten møter fysioterapeutene ved UNN, diskuterer de ivrig foran en stor tavle på veggen i korridoren. Der står ulike innsatsområder avdelingen jobber med å forbedre og hvilke tiltak som skal gjøres, sammen med målinger på hvordan de ligger an og hvilket mål de vil nå. Ortopedisk sengepost har klart å redusere antall trykksår med 25 prosent, fra 24 på ett år til 18, også der med bistand fra fysioterapeutene. Alle pasienter som kommer inn med lårhalsbrudd, legges direkte i en seng med trykkavlastende madrass.

Ifølge studier får trolig så mange som en av fem pasienter på sykehus og sykehjem trykksår, og de fleste kunne vært unngått. Avdelingen bruker pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for forebygging av trykksår.

– Avdelingen er flink til å mobilisere pasientene opp av senga. Trykksår kan oppstå ganske raskt. Jeg tipser om hyppig stillingsendring og å avlaste områder som er mer utsatt for trykksår. Vi har også et eget trykksårteam på huset som kontaktes og som vi kan samarbeide med, sier Martinsen.

Diskuterer årsakene

Hver uke har ortopedisk døgnenhet tverrfaglig møte foran tavla og ser på årsakene til fallene eller trykksårene, og hva de kan endre på. Fysioterapeutene er med innimellom.

– Nå må vi nok få dere inn på tavlemøtet igjen. Vi hadde to fall på én dag i forrige uke, etter en lang og god periode. Målet vårt er 30 dager uten fall, sier fagutviklingssykepleier Sissel Irene Thorbjørnsen. Hun sier seg veldig fornøyd med det gode samarbeidet med fysioterapeutene.

– Jeg skulle ønske vi kunne hatt null fall, men det er ikke realistisk på en ortopedisk avdeling. Vi har blant annet flere demente pasienter. Men vi prøver hele tiden å forbedre resultatene våre, sier fagutviklingssykepleieren.

Feirer med kake

Tavla viser at de har holdt seg rundt målet om at 80 prosent av pasientene skal være screenet for fallrisiko. Når målingene på tavla viser at et mål er nådd, blir det kake og full feiring. Tavla henger helt åpent i korridoren, så både pasienter og pårørende kan følge med på hvordan enheten ligger an på både fall, trykksår og andre innsatsområder.

– Den tavla er kjempelur – den gir økt fokus på forbedringsområder, mener Thorbjørnsen.

Powered by Labrador CMS