Glad for nye stillinger: Leder Anders Eriksen Mjelde i Park Fysioterapi setter pris på at den politiske posisjonen i Moss satser på fysioterapi. Foto: Paul Nordberg / Dagsavisen Østfold

Prioriterer folkehelse, ansetter fysioterapeuter

For å styrke folkehelsearbeidet, og redusere ventetiden for pasientene, satses det på fysioterapi i Moss.

Publisert

Fysioterapeut og kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen, Anders Eriksen Mjelde, er glad for at politikerne har lyttet til fagmiljøet, skriver Moss Dagblad.

Ifølge Mjelde er dette den første satsningen på fysioterapi i Østfold-byen siden 1984. Han har hatt møter med posisjonens gruppeledere i bystyret, og setter stor pris på at det politiske miljøet har tatt signalene.

- Når det legges opp til at en økning på to psykomotoriske fysioterapeuter og to fysioterapeuter, så betyr det mye for ventetiden til pasienter. I dag kan det ta flere måneder før vi får plass til pasienter som blir henvist til oss. Når kapasiteten øker med fire stillinger, vil det i første rekke komme pasientene til gode, sier Mjelde til avisen.

Folkehelsesatsning

Den politiske posisjonen i Moss ønsker å prioritere folkehelsen.

– Vi vil prioritere folkehelsen. Det gjøres dels ved forebyggende tiltak, og dels ved å reparere skader som folk er rammet av. Vi setter av 800.000 kroner til fysiosatsingen, og det tror jeg kommer til å betale seg raskt ved at flere kommer tilbake i arbeid tidligere, sier Moss Høyres gruppeleder, Sissel Rundblad til avisen.

Ifølge Mjelde legges det opp til å øke kapasiteten med to psykomotorikere og to fysioterapeuter, noe gruppeleder Sindre Westerlund Mork (V) kan bekrefte.

- Opprinnelig var planen å styrke tilbudet innen psykomotorisk fysioterapi med to stillinger via vakanser. Ventelisteproblematikken viste derimot at fysioterapitilbudet måtte styrkes, og vi får nå to psykomotorikere og to fysioterapeut- /manuellterapeutstillinger, forklarer Mork til Fysioterapeuten.

Positiv utvikling

Den nye satsningen på folkehelse, som også omfatter en grønn satsning på el-sykler og sykkel- og trafikkløsninger, skal dekkes via midler som bystyret tidligere har avsatt til fond. Sindre Westerlund Mork (V).

Sindre Westerlund Mork (V).

- Fondsavsetningen ble gjort i forrige bystyremøte hvor det i tertialrapporten er korrigert for kommunens merforbruk gjennom året, forteller Mork.

Om lag 3,5 millioner kroner til ressurskrevende brukere, og økte kommunale egenandeler for denne gruppen i forslaget til statsbudsjett, er en del av underdekningen i Moss. I tillegg har kommunen tidligere i år måttet bruke fondsmidler for å dekke feilbudsjettering ved helsehuset. Drøye 6,5 millioner kroner blir nå tilbakeført ettersom man får merinntekter - hovedsakelig som følge av økt skatteinngang.

- På den måten sitter vi igjen med om lag 7,5 millioner av overskuddet, og av disse bruker vi nå 7,1 millioner på blant annet fysioterapisatsningen, sier Mork.

Ingen kutt ved sykehjemmet

Fysioterapeuten har tidligere beskrevet mulige konsekvenser for beboere med langtidsplass på ett av sykehjemmene i Moss. Her sto man, ifølge Moss Avis, i fare å få halvert fysioterapitilbudet som følge av budsjettsprekken, noe Mork mener er en sannhet med modifikasjoner.

- På Melløsparken sykehjem har det vært en fysioterapeut fysisk til stede, men denne har også gitt et tilbud til den øvrige befolkningen. På Orkerød sykehjem, som driftes av en privat aktør, har kommunen inngått avtale om fast ressurs til sykehjemmet, utdyper Mork.

Han påpeker at ressursen ved Melløsparken er en del av kommunens fysioterapitjeneste, hvor den fysiske lokaliseringen endres og tilbudet som skal gis vil inngå som en del av kommunens ambulerende tjeneste.

- Skulle man organisert dette ut fra blanke ark i dag, ville man trolig ha valgt en annen løsning for begge sykehjemmene. Et ambulerende team av fysioterapeuter kunne vært veien å gå, sier Mork.

Powered by Labrador CMS