Kommuner mangler folkehelsestrategier

Over halvparten av kommunene har ikke mål og strategier for folkehelsearbeid, viser Riksrevisjonens rapport.

Publisert Sist oppdatert

– Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene. Statlige myndigheter bør bidra med tettere oppfølging og tiltak som kan hjelpe kommunene, særlig rettet mot dem som har kommet kort i arbeidet, uttaler riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Evaluerer ikke tiltak

Bare 24 prosent av kommunene har foreløpig utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker denne.

Godt over halvparten av kommunene har ikke drøftet folkehelseutfordringer og angitt mål og strategier for folkehelsearbeidet i sine kommuneplaner.

Hver fjerde kommune har ikke evaluert egne folkehelsetiltak.

Ifølge rapporten fra Riksrevisjonen har mange kommuner ikke etablert et systematisk samarbeid om folkehelse på tvers av sektorer.

Ikke bare kommunene, men også staten, kan bli bedre på å samordne innsatsen for bedre folkehelse på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, mener riksrevisoren.

Sosiale forskjeller

Stortinget har pekt på at det er viktig å utjevne helseforskjeller som følger av sosiale ulikheter, og i kapittelet om sosiale ulikheter i den nye folkehelsemeldingen fastslås at «det er betydelige sosiale ulikheter i helse og levevaner i den norske befolkningen».

Nesten halvparten av kommunene mener at sosiale forskjeller og ulikheter i levekår er blant de største folkehelseutfordringene.

Samtidig ser kommunenes folkehelsetiltak bare i begrenset grad ut til å være innrettet mot dette, skriver Riksrevisjonen.

– For at folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne helseforskjellene, er det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive, mener Foss.

Lover oppfølging

Helse- og omsorgsminister Bent Høie viser i sitt svar til Riksrevisjonen til at anbefalingene vil bli fulgt opp og at regjeringen blant annet vil styrke kunnskapsgrunnlaget, bistå til implementering av folkehelseloven i kommunene og styrke arbeidet med å forankre folkehelse på tvers av sektorer.

Les mer i Dagens Medisin.

Les rapporten her.

Les Stortingets folkehelsemelding her

Powered by Labrador CMS