FONDETS STYRE OG ADMINISTRASJON: Daglig leder Eline Rygh, nestleder Alf Sigurd Solberg, seniorkonsulent Bjørg Wandaas, styreleder Nina Emaus, styremedlem Eilin Ekeland, rådgiver Mette Boesen, styremedlem oppnevnt av Helsedirektoratet Kristin Thuve Dahm, suppleant Helga Kristin Kaale og styremedlem Kåre Birger Hagen.

Bekymret for Fondets fremtid

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) krever vedtektsendringer i Fondet. NFF er sterkt kritisk til HODs håndtering av saken.

Publisert Sist oppdatert

HOD ønsker vedtektsendringer for å sikre deltakelse fra Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) i fondsstyret. I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie datert 31. mai, ba NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke om et møte vedrørende HODs instruksjon om vedtektsendringer.

«Kravet fra HOD er muntlig fremsatt, er ubegrunnet og innebærer radikale endringer i Fondets forankring og organisering», argumenterer Hatlebrekke.

Møtet NFF ba om ble gjennomført 23. august, men ikke med Høie. NFF fikk derimot møte departementsråd Bjørn Inge Larsen. 

Stiller spørsmål ved myndighetsbruk

I brevet stiller NFF spørsmål ved at HOD, via sin fremgangsmåte, utøver myndighet over forbundets demokratisk valgte styrerepresentanter. Det vises videre til at flere fagforbund, med medlemmer som utløser refusjon fra folketrygden, har tilsvarende avtaler.

«En endring av dagens modell for utdanningsfond kan også få konsekvenser for andre forbund», minner Hatlebrekke om.

For NFF er et representativt og forsvarlig fondsstyre svært viktig.

«Eventuelle endringer i styring og forvaltning av Fondet bør som et minimum være utredet og sendt på høring», mener Hatlebrekke.

Utilbørlig press

Ifølge Hatlebrekke har HODs håndtering av prosessen ført til at Fondets styre legger frem sak om vedtektsendringer på Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i slutten av november.

«Forslaget innebærer blant annet å plassere Fondet som et organ under Helsedirektoratet. Fondsstyret har arbeidet med sitt saksfremlegg under det vi anser som et utilbørlig press fra HOD via styrets statlige representant», står det å lese i forbundslederens brev.

Hatlebrekke peker på at NFF ikke på noe tidspunkt er blitt formelt involvert og hørt i saken, til tross for at NFF er avtalepart for ordningen og for avtalen om avsetninger til Fondet.

«Ansatte i HOD har derimot informert oss muntlig om vidtrekkende konsekvenser dersom NFFs landsmøte i november 2016 ikke vedtar de instruksjoner som er gitt», skriver han videre.

Det skal blant annet ha vært gjort klart at overføringen til Fondet kan stoppes dersom NFF ikke allerede nå gir sin støtte til prosessen.

«Det er uakseptabelt at NFF etter et over 40 års langt samarbeid med myndighetene ikke er involvert i prosessene som vi nå har blitt kjent med», skriver Hatlebrekke, som ønsker et snarlig møte med helseministeren i sakens anledning.

Blir ikke hørt

I sitt svarbrev, datert 28. juni, understreker helse- og omsorgsminister Høie at han er enig med NFF i at Fondet fortsatt skal fremme fysioterapifaglig kompetanse, og at han er klar over hva Fondet har betydd, og fortsatt betyr, for fagutviklingen innen fysioterapi.

«Likevel finner jeg det nødvendig at det foretas vedtektsendringer i dette fondet med formål å åpne for deltakelse i fondsstyret fra Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, da medlemmer i disse fagforeningene bidrar inn til Fondets kapital», skriver Høie.

Ministeren mener også at NFF har vært godt involvert i prosessen, også via egne representanter i fondsstyret. Her har man hatt en egen arbeidsgruppe som har vurdert vedtektsendringer.

«Jeg mener at saken håndteres på en god måte av fagavdelingen i departementet, og finner ikke behov for et møte i sakens anledning», avslutter Bent Høie.

I prosess

Møte ble det allikevel, og Hatlebrekke beskriver det som godt og konstruktivt.

– Myndighetene er opptatt av at alle fysioterapeutorganisasjonene skal være representert i styret. NFF stiller seg positive til dette, men det er foreløpig ikke besluttet hvordan vedtektene til Fondet skal utformes. Styret i Fondet har fremmet et forslag, men NFF stiller seg ikke bak dette. Det er altså en uenighet mellom NFF og fondsstyret, sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS