Innlevering av manuskripter

Publisert Sist oppdatert

Manuskriptet skal sendes som vedlegg til e-posten fagredaktor@fysio.no i form av to separate filer. Den første skal ha tittel, norsk sammendrag, løpende tekst, engelsk sammendrag med engelsk tittel og referanser; det vil si delene som angir ordomfanget. Den andre filen skal ha figurer og tabeller med tilhørende tekst som tittel, noter og merknader. Den andre filen skal også inneholde to korte tekstutdrag på en setning hver, som skal illustrere hovedinnholdet samt tre korte setninger omhandlende studiens kliniske implikasjoner. Dersom bilder legges ved, må disse sendes i egne separate bildefiler. Unngå forfatterens navn i selve manuskriptet, da manuskriptet skal fagfellevurderes anonymt. Formatet for manuskriptet skal være en Microsoft word fil. E-posten skal også ha vedlagt en wordfil med signert og scannet oversendelsesbrev og en billedfil med portrettfoto av førsteforfatter i filformatet jpg eller tiff. I e-postens tekst, angi manuskriptets tittel og sjanger samt kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-postadresse.

Manus mottas kun elektronisk per epost, ikke i papirversjon.

Oversendelsesbrevet skal være signert av alle forfattere sammen med ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest, som du finner klart til nedlasting under Jus/ etikk/ forfatterskap. Det skal opplyses om følgende:

 • Manuskriptets tittel og sjanger
 • Hovedforfatter navn, stilling, akademisk tittel, arbeidssted og e-post
 • Medforfatteres navn, stilling, akademisk tittel, arbeidssted
 • Manuskriptet er et originalarbeid og er ikke sendt inn til andre tidsskrifter. Hvis ikke, oppgi manuskriptets status og evt. unntak som ønskes vurdert eller som allerede klarlagt med fagredaktør.
 • Manuskriptet er basert på en studie som er godkjent av Regional Etisk Komite (med saksnr.). Hvis nei eller ikke relevant, spesifiser.
 • Manus er basert på en studie godkjent av Datatilsynet eller Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
 • Det er innhentet informert samtykke hos deltakere i studien som manuskriptet er basert på. Hvis nei eller ikke relevant, spesifiser.
 • Er det noen interessekonflikter forbundet med manuskriptet? Konstanter at det ikke er slik eller redegjør for faktiske interessekonflikter.
 • Studien er registrert i henhold til ISPJEs (inkludert Fysioterapeutens) retningslinjer for registrering av alle kliniske forsøk (med registreringsnr.). Les mer om dette her.
 • Alle medforfattere har lest og godkjent manuskriptet. Se for øvrig kriterier for medforfatterskap.

Sjekklisten under skal være til hjelp når du skal levere inn et manuskript til tidsskriftet Fysioterapeuten. Sjekklisten gir deg tips om hva du må huske på i bearbeidingen av manuskriptet og når du skal sende inn manuskriptet.

Sjekkliste ved innsending av manuskriptet:

 • Oversendelsesbrev inneholder opplysninger om manuskriptets tittel, forfatter(e)s navn, yrke, høyeste akademiske grad, yrkestittel og arbeidssted
 • Oversendelsesbrev opplyser om informert samtykke og godkjennelse fra Datatilsynet er innhentet, om prosjektet er avbefalt av regional komité for medisinsk forskningsetikk, og om eventuelle finansieringskilder/interessekonflikter.
 • Medforfatterskap er klarlagt og signert av alle forfatterne
 • En elektronisk versjon er sendt som vedlagt word-fil via e-post til fagredaktør.
 • E-posten opplyser om kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer
 • Manuskriptet er innenfor maks grense for antall tegn/ord (se under retningslinjer for ulike artikkelsjangrer).
 • Norsk og engelsk sammendrag er inkludert
 • Sendt inn ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest. 
 • Har du forsket på eller sammenlignet ett eller flere konkrete fysioterapitiltak? Disse må beskrives i artikkelen, og følgende sjekkliste vil bli brukt i fagfellevurderinger fra 1.1.2017: The TIDieR checklist
Powered by Labrador CMS