Mening

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Pandemi, underbemanning og dårlig tid fører til funksjonstap hos eldre

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Publisert
Martyna O. Poths
Martyna O. Poths

Koronapandemien har preget oss i snart ett år. Ett år er lenge.

Noen rammes hardere enn andre.

Å leve i en pandemi har blant annet gått utover sosiale arenaer som arbeidsplasser og studier, den fysiske folkehelsen og ikke minst har det tæret på psyken til de aller fleste av oss.

De svakeste må betale

Selv om viruset påvirker alle, er det på det rene at det er de svakeste som rammes aller hardest. Beboere i helseinstitusjoner, som sykehjem, har begrenset besøkstid - der det kun er tillatt med et par faste besøkende. Begrensninger av kontakten med pårørende har hatt uheldige virkninger utover det rent sosiale - og ikke minst blir pasientene i mindre grad oppmuntret til aktivitet.

Færre besøk – mindre aktivitet

Da pasientene tidligere fikk besøk av venner og familie, ble de i mange tilfeller tatt med ut på tur eller med i familieselskap. De ble på denne måten stimulert, og ikke minst motivert, til aktivitet med sine kjære. Besøksbegrensingene som er innført gjør dessverre at denne typen aktivisering faller på en mindre krets av pårørende med den virkning at aktivitetsnivået synker. I en ideell verden vil personalet kunne tilby en overflod av aktiviteter som vil holde enkeltindividets funksjonsnivå ved like. Realiteten er imidlertid en annen.

Underbemanning

På grunn av underbemanning er det som oftest ikke tid til overs for de ansatte til å følge opp den enkelte pasient, med for eksempel turgåing. Med tanke på at mange har nedsatt gangfunksjon og økt risiko for fall, trenger de støtte fra personalet. Denne støtten mangler om dagen. Det er også alt for lite fysioterapi på sykehjem. Det kan virke som om de med kognitiv nedsatt funksjonsevne ofte blir nedprioritert og glemt. Denne målgruppen burde bli viet et større fokus, slik at det kunne oppmuntres til mest mulig tilpasset aktivitet.

På fysioterapistudiet er det et gjennomgående fokus på alle godene man oppnår ved fysisk aktivitet. Enten det er funksjonstrening, fallforebyggende trening eller generell trim. Et langt bedre fysioterapitilbud på sykehjemmene burde derfor bli sterkt prioritert for å forhindre inaktivitet. På rehabiliteringssentre finner man fysioterapeuter som skal trene pasienter opp til å fungere bedre, mens på langtidssykehjem er fysioterapitilbudet ikke-eksisterende. Er det ikke like viktig å forhindre inaktivitet for denne pasientgruppen?

Øke graden av selvstendighet

Målet burde være å få eldre til å føle seg trygge og øke graden av selvstendighet, enten det er på sykehjem eller i deres eget hjem. Et mer omfattende tilbud til denne gruppen vil slå heldig ut både på individuell basis, i form av økt trivsel for den enkelte bruker, og på et overordnet nivå - i form av samfunnsøkonomiske besparelser og gevinster.

Underbemanning medfører at pasientene får færre og kortere tilbud som i en lite tilfredsstillende grad bedrer brukernes funksjon. Effektivitetshensyn i helsesektoren tilsier at de ansatte ikke har kapasitet til at pasientene skal prøve å gjøre mest mulig selv i relasjon til ADL-aktiviteter som stell og matlagning. Enkelte kan fort tenke at det er et privilegium å få servert ferdiglaget mat og bli stelt. På lang sikt er dette imidlertid oppskriften på funksjonstap.

I mange tilfeller rettes søkelyset mot funksjonsnedsettelsen og begrensningene fremfor det pasienten har av ressurser og evner til å utføre aktiviteter. Fokuset bør dermed settes på hva som kan bli tilrettelagt for å øke graden av selvstendighet. For å kunne kartlegge fallfaren hos den enkelte pasient, og samtidig følge med på bedring og forverring, kan verktøy som Bergs balanseskala brukes.

Psykisk helse

Fysiske egenskaper er viktige, men koronasituasjonen har også slått hardt ut på den psykiske fronten. Den psykiske komponenten er grunnleggende for trivsel, og de fleste brukere får sine høydepunkt under besøk fra sine kjære. 19 januar 2021 ble det likevel innført nye besøksregler, der brukeren kan ha opptil to besøk per uke. I perioden 7 februar fra klokken 18:00 t.o.m. 14 februar er det innført besøksforbud grunnet forsterkende nasjonale smittevernstiltak i Bergen kommune (1). Tidligere har det også vært en regel at pasientene kun fikk lov med besøk av totalt to personer. Eksempelvis har en tobarnsfar måttet velge hvilket barnebarn som fikk se sin syke bestemor.

Gi beboerne muligheten!

Brukere burde få muligheten til å utføre ulike gjøremål selvstendig, og bli gitt den tiden de måtte trenge for å opprettholde funksjonsnivået. De ansatte skal være tilgjengelig når det er behov for assistanse, ikke stelle pasienten på egenhånd grunnet mangel på tid. Fysioterapi burde tas i bruk i langt større grad, og skreddersys til hvert enkelt individ - basert på det man ønsker å oppnå.

Martyna O. Poths, 2. års fysioterapistudent ved Høgskulen på Vestlandet

Referanse

1. Hovland, E. (2021, Februar 8). Midlertidig stans i besøk på sykehjem. Hentet fra Bergen kommune: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/kommunens-tjenester/helse-og-omsorg/midlertidig-stans-i-besok-pa-sykehjem

Powered by Labrador CMS