Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

- Fysioterapien bør kunne ha en sentral plass i et samfunn som bejubler autonomi og selvstendighet, uavhengig av at den kan være kostnadsbesparende, skriver meningsforfatter.

Tre ankepunkter mot (over)bruk av samfunnsøkonomiske analyser for å promotere fysioterapi

- Politikk lages ikke av tall, selv om politikere snakker i tall, skriver Joar Røkke Fystro i dette innlegget. Han problematiserer samfunnsøkonomiske analyser av fysioterapi, og spør blant annet: Hvorfor har vi et helsevesen? 

Joar Røkke Fystro

Skrevet av Joar Røkke Fystro, stipendiat ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og skrivebordsfysioterapeut 

I podkasten Lateralt og medialt har Joakim Moestue Halvorsen og Martin Moum Hellevik tatt opp en rekke interessante tema som angår fysioterapi. Et synspunkt podkastvertene har kommet tilbake til ved flere anledninger, er at de anser «utfordringer knyttet til å fremheve den samfunnsøkonomiske nytteverdien av fysioterapi som en nærmest eksistensiell problemstilling for fysioterapien generelt […]» (1, 11:20–11:29). Slik jeg forstår tankegangen deres, mener de at økonomiske analyser som viser frem nytteverdien av fysioterapi i form av potensialet for sparte kroner for helsevesenet og samfunnet som sådan, kan brukes til å overbevise politikere og helsebyråkrater om at fysioterapitilbudet er noe som bør satses på og helst utvides i kommune- og spesialisthelsetjenesten rundt om i landet. 

Uten å underkjenne viktigheten av økt kunnskap også om de samfunnsøkonomiske effektene av fysioterapi, vil jeg i det følgende foreslå tre innvendinger mot (eller i det minste nyanseringer av) forestillingen om at samfunnsøkonomiske analyser er den mest farbare veien for å promotere fysioterapiens posisjon i den norske helsetjenesten. 

1. Instrumentaliseringens bakside

For det første kan en overdreven instrumentalisering av fysioterapeuters virke – i betydningen at praksisen til fysioterapeuter vurderes ut fra en økonomisk nytterasjonalitet på samfunnsnivå alene – bidra til å befeste en viss måte å tenke og snakke om fysioterapi på. Satt på spissen, blir fysioterapien unnværlig, først aktuell når den kan spare samfunnet for fremtidige kostnader; den blir et tiltak som kan velges bort, snarere enn en profesjon som leverer noe essensielt i seg selv. Selv om andre sentrale profesjoner i helsevesenet, som leger og sykepleiere, iblant iscenesettes som god samfunnsøkonomi, ligger deres berettigelse primært et annet sted, noe som leder meg over til neste punkt. 

2. En annen historie om fysioterapi

Hvorfor har vi et helsevesen? Jo, det bunner i en moralsk forpliktelse til å avhjelpe smerte og lidelse (2), ikke for å spare og produsere mest mulig (skatte)kroner i den andre enden i form av flere arbeidsføre og selvhjulpne borgere. Dette vet klinikere, som møter pasientene ansikt til ansikt, best av alle, men heri ligger også en annen historie om fysioterapi. Det er historien om en profesjon som gir mennesker selvstendighet og verdighet gjennom bedre funksjon og høyere livskvalitet (se også (3)). Fysioterapien bør kunne ha en sentral plass i et samfunn som bejubler autonomi og selvstendighet, uavhengig av at den kan være kostnadsbesparende. 

3. Politikk lages ikke av tall

Til sist: Politikk lages ikke av tall, selv om politikere snakker i tall. Vi overbevises i større grad av historiene som fortelles, enn av tallrekker og prosentpoeng (4). På den ene siden skyldes det at vi mennesker har slagsider («biaser») som systematisk påvirker vurderingene og beslutningene våre (5, 6). Hvorvidt en kostnadsreduksjon oppgis i absolutte eller relative tall, har for eksempel noe å si. Dermed blir historien tallene fortelles inn i, uansett viktig. På den andre siden handler politikk om verdier og visjoner, der selve målene (kostnadsreduksjon vs. andre målsetninger) står på spill, ikke bare virkemidlene for å oppnå dem. Tanker om hva morgendagens fysioterapi skal være og hvilken hensikt den skal ha (7), kan bidra til å lage en overbevisende fortelling om fysioterapien – gjerne med innslag av samfunnsøkonomi. 

Referanser

1. Halvorsen JM, Hellevik MM. Episode 19 – å evaluere nytteverdi av fysioterapi: umulighet eller eksistensiell nødvendighet? [Podkastepisode]. Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi. Tilgjengelig fra: https://www.fysioterapeuten.no/fysioterapi-primaerhelsetjenesten/episode-19-a-evaluere-nytteverdi-av-fysioterapi-umulighet-eller-eksistensiell-nodvendighet/151196 Publisert 26.9.2023.

2. Hofmann B. Addressing the paradox: health expansion threatening sustainable healthcare. Eur J Intern Med 2023; 117: 3–7. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.09.012

3. Nagell C. Pappa lever livet i godstolen. Fysioterapeuten [Internett] 2023: https://www.fysioterapeuten.no/fysioterapeut-fysioterapeuten-fysioterapeuter/pappa-lever-livet-i-godstolen/151770 Lest 9.5.2024.

4. Jones MD, McBeth MK. A narrative policy framework: clear enough to be wrong? Policy Stud J 2010; 38(2): 329–53. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x

5. Thaler RH, Sunstein CR. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New York: Penguin Books, 2009.

6. Fystro JR, Thomsen S. Whose motivation? A conceptual and ethical analysis of nudges and incentives in physiotherapy treatment. Fysioterapeuten 2023; 90(5): 82–86. https://www.fysioterapeuten.no/whose-motivation-a-conceptual-and-ethical-analysis-of-nudges-and-incentives-in-physiotherapy-treatment/150331

7. Mengshoel AM. Vær i forkant med å utvikle fremtidens fysioterapitjenester! Fysioterapeuten [Internett] 2022: https://www.fysioterapeuten.no/fagkronikk-helsetjenester-rehabilitering/vaer-i-forkant-med-a-utvikle-fremtidens-fysioterapitjenester/144138 Lest 9.5.2024.

Powered by Labrador CMS