Venstre før valget

Carl-Erik Grimstad er helsepolitisk talsperson i Venstre.
Carl-Erik Grimstad er helsepolitisk talsperson i Venstre.

- Fysioterapeuter avgjørende for en bærekraftig helsetjeneste

Carl-Erik Grimstad mener fysioterapeuter, sammen med blant annet ergoterapeuter, er avgjørende for at helsetjenestene skal være bærekraftige.

Publisert

Helserehabilitering er viktig for å kunne delta i samfunnet igjen. Vi må opprettholde tilbudet om spesialisert rehabilitering samtidig som vi videreutvikler det eksisterende rehabiliteringstilbudet i kommunen. Vi vil styrke ettervern i kommunen med et bredere, brukerstyrt tilbud

Fra Venstres stortingsvalgprogram 2021-2025

Del 1

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Forebygging er Venstres viktigste strategi i vårt helsearbeid. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet at folk holder seg friske fysiske og psykisk gjennom livet. Satser man på forebygging vil man kunne forhindre at liv blir ødelagt, og samtidig redusere store offentlige utgifter. Derfor prioriterer Venstre alltid forebygging i våre budsjetter, og har jobbet systematisk med dette i vår tid i regjering.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Fysioterapeuter er viktige både for å forebygge og behandle. Betydningen de spiller har blitt viktigere og viktigere over tid i takt med at flere har behov for både behandling av skader og i rehabiliteringsarbeidet. Fysioterapeuter, sammen med annet helsepersonell som f.eks ergoterapeuter, mener Venstre er helt avgjørende for at vi skal kunne ha en bærekraftig helsetjeneste. Det må forebygges mer, slik at vi kan behandle mindre. Det er bedre for den enkelte og svært økonomisk lønnsomt.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

Venstre vil styrke frisklivssentraler og tilbudet til barn og ungdom som har behov for habilitering, rehabilitering og behandling. Det er en viktig investering for å bedre folks livskvalitet, samtidig som det er avgjørende å forebygge tidlig for å forhindre mer alvorlige helseutfordringer på lengere sikt. Vi må sørge for nok ressurser til kommunene til å prioritere det forebyggende helsearbeidet. Venstre ønsker å begrense bruken av øremerkede midler, selv om vi kan støtte dette i enkelte tilfeller, for eksempel i en oppbyggingsfase av viktige tilbud. Grunnen er at vi mener at lokalt folkevalgte skal gjøre prioriteringer som er riktig for sine innbyggere. Hvis alt øremerkes, så fratas lokale politikeres myndighet.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Venstre mener at pasienter som har behov for lengere oppfølging etter sykehusopphold må få tilbud hos spesialister, dersom de har behov for det. Det må sikres høy kompetanse i oppfølgingen, uavhengig av om rehabiliteringen skjer i kommunen eller gjennom spesialisthelsetjenesten. For Venstre er det viktig at alle får et individuelt tilpasset rehabiliteringsløp, enten det er pasienter med store behov og tverrfaglig oppfølging, eller mindre behov for tilrettelegging

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

Venstre vil at pasienten skal oppleve møtet med helsetjenesten som én tjeneste, uavhengig av hvem som leverer og betaler tjenesten. Derfor må sykehus og kommunale helsetjenester samarbeide tettere. Venstre vil blant annet følge opp det gode arbeidet som allerede er igangsatt av regjeringen. Antall årsverk innen primærhelsetjenesten er historisk høyt, og denne satsingen skal fortsette. HelseOmsorg 2021-strategien skal følges opp, der målet er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som kjennetegnes av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. Vi vil også følge opp Kompetanseløftet 2025 der målet, gjennom seks ulike strategier, skal bidra til en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste og å sikre nok og kompetent bemanning.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

Venstre mener at kvalitet og trygghet må stå i sentrum i helsepolitikken. Vi tror at dagens finansiering både kan være samfunnsøkonomisk ansvarlig, og alle viktigst; bidra til høy kvalitet, forutsigbarhet og trygge tilbud til pasientene. Vi er åpne for å vurdere nye finansieringsmodeller dersom det fører til en bedre, mer rettferdig og like effektiv behandling. Vi må ha en bærekraftig helsetjeneste som fordeler tilbudet mellom ulike behov så rettferdig som mulig, derfor må vi ha modeller som ikke vrir insentivene til å behandle noen sykdommer fremfor en andre.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

Venstre har støttet samhandlingsreformen og det at kommunene får et økt ansvar for forebygging og behandling i kommunene. Vi tror det er lønnsomt å legge bedre til rette for oppfølging i kommunen. Venstre vil premiere forebygging og tidlig innsats. Det er derfor viktig å finne en god balanse mellom innsatsstyrt finansiering og grunnfinansiering i sykehusene og de ressursene kommunen får. I dag finnes det ikke noen modeller som Venstre tror vil fungerer bedre enn dagens ordning i spesialisthelsetjenesten, men vi mener langt større del av helsebudsjettet må gis til kommunene.

Detaljstyringen av sykehusene opptar ressurser som kunne vært bedre anvendt, og det er alltid behov for å se på andre måter å organiserer sykehustjenester som gir både en mer effektiv og bedre faglig forsvarlig drift. Vi mener derfor at det er nødvendig å gjennomgå arbeidsprosesser og målstyring av sykehusene, for å få til en bedre og mer tilpasset arbeidsdeling til det beste for pasientene.

Det blir også viktig med et tettere samarbeid mellom helseforetak og kommunen. Det nye kravet om helsefellesskap i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen har som mål å få spesialisthelsetjenesten og kommunene til å samarbeide tettere. Dermed kan pasienter få bedre og mer sømløse pasientforløp.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

Venstre har ikke avklart dette spørsmålet, men det er viktig at godkjenningsordninger for spesialister, under helselovgivningen, er godt kvalitetssikret. Det er naturlig at dette skjer i et samarbeid mellom helseprofesjonenes foreninger og helsemyndighetene.

Powered by Labrador CMS