HelseIArbeid

Carolina Lybäck-Forsbacka i NFFs faggruppe for ergonomi og Bjørn Erstad, sjef for IA- og sykefraværskontoret i NAV.
Carolina Lybäck-Forsbacka i NFFs faggruppe for ergonomi og Bjørn Erstad, sjef for IA- og sykefraværskontoret i NAV.

-Helsepersonell bør holde foredrag om muskel- og skjelettplager

-I HelseIArbeid i bedriftene er ikke bedriftshelsetjenesten koblet på. I ett fylke erfarer vi at det er NAV som holder foredragene om muskel- og skjelettplager. Vi mener fysioterapeuter eller annet helsepersonell bør holde foredraget, sier lederen for faggruppa for ergonomi.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten skrev nylig om arbeidet med HelseIArbeid på Finnmarkssykehuset i Kirkenes. Der følger et tverrfaglig team opp pasienter som er sykmeldte eller står i fare for å bli det, på grunn av lette psykiske plager eller muskel- og skjelettplager. HelseIArbeid innebærer også en del som rettes mot bedriftene, som forebyggende arbeid. Her reagerer NFFs faggruppe for ergonomi på flere ting.

-HelseIArbeid kom etter det vi erfarer, tregt i gang grunnet korona. Det snakkes om at dette skal være et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten. Men det er ikke bedriftshelsetjenesten som er koblet på her, men spesialisthelsetjenesten. Vår erfaring fra ett fylke, er at det har kokt ned til at NAV holder foredragene om muskel- og skjelettplager ute hos bedrifter. Vi håper at NAV ser betydningen av å prioritere at fysioterapeuter og andre med fagkunnskap bidrar fast inn i opplegget, sier faggruppeleder Carolina Lybäck-Forsbacka.

Varierende etablering

Tidsskriftet har bedt NAV om en kommentar til arbeidet med HelseIArbeid, og hvordan de synes det går. Bjørn Erstad, sjef for IA- og sykefraværskontoret i NAV, skriver i en epost: «Det er varierende hvor langt fylkene har kommet i etableringen av HelseIArbeid, og flere fylker er nå i oppstartsfasen med å implementere modellen. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil støtte fylkenes videre arbeid med å etablere HelseIArbeid og har som målsetning at HelseIArbeid skal bli tilgjengelig i hele landet.»

Erstad understreker at samhandlingsmodellen HelseIArbeid består av to leveranser som leveres i samtidighet av NAV og spesialisthelsetjenesten, en som retter seg direkte mot pasienter og en som retter seg mot arbeidsmiljøprosesser i bedrifter.

- I den delen som er rettet mot bedrifter er det fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, ofte fysioterapeuter, som sammen fagpersoner fra NAV Arbeidslivssenter holder foredrag som en del av arbeidsmiljøprosessen, uttaler han.

På spørsmål om erfaringen faggruppa har fra ett fylke, at bare NAV holder foredragene ute hos bedrifter, svarer NAV: « Dette kan nok variere litt fra fylke til fylke, men slik vi fra Arbeids- og velferdsdirektoratet definerer modellen, så skal det være tjenestesamhandling der fagpersoner fra NAV og spesialisthelsetjenesten, offentlig eller privat, leverer sammen.»

Involvere bedriftshelsetjenesten

På spørsmål om det er planer om å formelt involvere bedriftshelsetjenesten og ikke bare spesialisthelsetjenesten fra NAVs side, på delen rettet mot bedrifter, lyder svaret fra NAV:

« I konseptrapporten ble samarbeid med bedriftshelsetjeneste behandlet. Der står det «...Bedriftshelsetjenestens (BHT) rolle må tydeliggjøres når en starter med konseptet HelseIArbeid ute i virksomhetene. For at HelseIArbeid skal lykkes, er det viktig at bedriftshelsetjenesten forstår innholdet i konseptet og bidrar til å formidle en forståelse som ikke er på kollisjonskurs med budskapene i HelseIArbeid. Bedriftshelsetjenesten må involveres på et tidlig tidspunkt...» ».

Kunnskapsbasert

Erstad skriver også at «Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er sentralt i IA-avtalen 2018 – 2022. Dette arbeidet skal være kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplass. HelseIArbeid er ett av svarene på hvordan vi kan lykkes med dette.»

Oppdatert 09.12.20 kl. 13.50 med flere uttalelser fra NAV.

Powered by Labrador CMS