Tall fra SSB viser en ulikhet mellom lønnen til kvinnelige og mannlige heltidsansatte fysioterapeuter

Lønn: Kjønnsforskjeller blant heltidsansatte fysioterapeuter

På tallene fra Statistisk sentralbyrå kan det se ut som kvinnelige heltidsansatte fysioterapeuter tjener mindre enn menn. – Bildet er langt mer nyansert når vi begynner å vurdere tallene, forklarer seniorrådgiver Knut Håkon Grini.

Publisert Sist oppdatert

En rask prosentregning på tall fra SSB sin lønnsstatistikk fra 2021 og 2022 viser at heltidsansatte kvinnelige fysioterapeuter har 94.5 prosent av lønna til sine mannlige yrkeskolleger.

Mannlige heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 49 200 kr i 2022, mot 46 480 kr for de kvinnelige. Lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) omfatter ikke selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Hva betyr disse forskjellene? Burde det ikke være helt likt?

– Bildet blir langt mer nyansert når man går inn i tallene og begynner å vurdere hva som ligger bak, sier seniorrådgiver i SSB Knut Håkon Grini.

Dersom man skal snakke om lønnsforskjeller mellom kjønnene i fysioterapiyrket, er det flere faktorer man må kikke nærmere på, mener han.

Offentlig kontra privat sektor

Hvilke faktorer er det snakk om? Hvorfor var gjennomsnittslønnen til mannlige heltidsansatte høyere enn kvinnenes?

Noe av forklaringen kan visstnok ligge i forskjeller i arbeidssted. Ifølge Grini, viser tallene også at andelen kvinnelige heltidsansatte fysioterapeuter er størst i kommunal- og statlig forvaltning. Andelen av menn er størst innenfor privat sektor og offentlige eide foretak. Bildet gjenspeiler samfunnet for øvrig, forteller Grini.

Seniorrådgiver ved SSB, Knut Håkon Grini.

- Det bekrefter et mønster. Privat sektor er langt større enn offentlig, selv om man kan få inntrykk av det motsatte enkelte ganger. For fysioterapeuter finner vi den største andelen av heltidsansatte menn her, forklarer han.

Grini mener fordelingen i de ulike sektorene kan forklare mye av det man ser av forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i fysioterapiyrket.

– Det påvirker veldig mye av det totale bildet ettersom lønnen generelt er lavere i offentlig sektor.

Ifølge tallene, tjener kvinnelige fysioterapeuter faktisk i gjennomsnitt mer enn sine mannlige kolleger i offentlig sektor.

– Kvinner ligger etter menn i privat sektor, men er i utgangspunktet gjennomgående litt høyere lønnet enn menn i stat og kommune.

Flere faktorer nyanserer bildet

Ifølge SSB.no utgjorde kvinners lønn i Norge generelt i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn i 2022. Lønnsgapet mellom kjønn beskrives som krympende.

Det er flere faktorer som får betydning når man skal vurdere hvor store forskjellene i lønn reelt er, ifølge Grini. I rapporten Lønnsgapet i Norge har Grini og kolleger beskrevet flere faktorer som får betydning for lønnsforskjellene som eksisterer mellom kjønn i Norge i dag. Utover en ulik fordeling mellom ulike sektorer, næringer og yrker, viser rapporten at de høyest lønnende ofte er menn:

– Når vi holder de høyest lønte, både menn og kvinner, utenfor, ble lønnsgapet ytterligere redusert - mer enn halvert-, heter det i rapporten.

Mindre enn en fjerdedel er menn

De mannlige heltidsansatte fysioterapeutene er i et tydelig mindretall både i offentlig og privat sektor. Og i fysioterapiyrket generelt.

– Det er ikke flest menn i privat sektor, også her er kvinnene i overtall. Men nå består jo fysioterapeuter som gruppe av drøyt 75 prosent kvinner.

Overvekten av kvinner i fysioterapiyrket er fremdeles stor. Det skiller seg fra for eksempel legeyrket, som historisk har vært dominert av et mannlig flertall, forteller Grini.

– Blant leger er det fordeling mellom kjønn jevnere. Der har det historisk vært flest menn, men vi ser nå en fremgang av kvinnelige leger og det er flere kvinnelige allmennpraktiserende leger og legespesialister.

Kan reise interessante spørsmål

Om man skal vurdere forskjellen på rundt 6% i lønn mellom heltidsansatte kvinner og menn i fysioterapiyrket, mener Grini det er viktig - og kanskje vel så interessant- å se på informasjonen som ligger bak tallene.

– Det kan skjule seg solide detaljer bak en slik total.

Han enig i at tallene fra SSB likevel kan reise interessante spørsmål rundt lønn og kjønn innenfor fysioterapiyrket.

– Hvorfor er det flest kvinner i offentlig sektor? Dette er ikke noe tallene våre kan svare på, avslutter han.

Powered by Labrador CMS