Regionleder Nord i Norsk Fysioterapeutforbund, Markus Fjellheim-Fosseli.

Markus Fjellheim-Fosseli: - Viktig å være til stede lokalt!

En tilgjengelig og alltid lyttende regionleder. Slik vil Markus Fjellheim-Fosseli fremstå for medlemmene i NFFs Region Nord, slik han mener Norsk Fysioterapeutforbund skal fremstå for alle sine medlemmer. - Det er ekstremt viktig at organisasjonen er aktivt tilstede ute i kommunene. Det er her beslutningene om antallet fysioterapi-årsverk i den enkelte kommune tas, sier han.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg synes det er vanskelig å akseptere at det kuttes i tilbudet til pasienter som er helt avhengige av fysioterapi for å kunne leve gode, aktive og selvstendige liv, sier regionlederen i Region Nord i Norsk Fysioterapeutforbund, Markus Fjellheim-Fosseli.

Som regionleder for NFF-medlemmer nord i landet, har mange av henvendelsene han har fått den siste tiden handlet om forslåtte kutt i fysioterapitjenestene.

I meningsytringen «Kutt i forebygging og rehabilitering vil ramme mange!», gir han uttrykk for sine bekymringer med hensyn til hvordan dårlig kommuneøkonomi kan sette fysioterapitilbudet i spill. Utgangspunktet er Bodø kommune, der kommunedirektøren nylig innstilte på å redusere rehabiliteringstjenesten med en femtedel.

Reduksjonen i tilbudet skjer ifølge Fjellheim-Fosseli samtidig som utgiftene til innleie av vikarer har mangedoblet seg de siste årene, og til tross for at «sykehusene i regionen skyver ansvaret for rehabiliteringen over på kommunene med begge henda».

Tøft å stå i

Region Nord responderte ifølge regionlederen raskt på varselet om kutt i tjenestene og hadde samtaler og møter med både hovedtillitsvalgt i NFF og Norsk Ergoterapeutforbund, og kontaktperson for selvstendig næringsdrivende i NFF. I tillegg innkalte fysioterapeutene i rehabiliteringstjenesten til et felles idémyldringsmøte, noe som resulterte i flere avisinnlegg fra ansatte i kommunen og en aksjon med appeller utenfor rådhuset. 

NRK og lokalavisen rapporterte fra arrangementet. Opposisjonen stilte seg positive til innspillene, men Bodø bystyre gjorde ifølge Fjellheim-Fosseli ingen endringer i forslaget fra kommunedirektøren, og vedtok kuttforslaget.

- Det er tøft å stå i, ikke minst for dem som berøres av omstillings- og kuttprosessen videre, sier han.

Kalt inn på teppet

Region Nord har 19 kommuner med flere enn 6000 innbyggere. I de resterende 61 kommunene er innbyggertallet lavere enn 6000. Halvparten av kommunene har en tillitsvalgt, og 25 kommuner har en kontaktperson som er medlem i NFF. 29 av kommunene har verken tillitsvalgt eller kontaktperson.

- Store kommuner har flere fysioterapeuter som kan dra lasset sammen. For en enkelt tillitsvalgt i en liten kommune er det umulig å sette i gang en større prosess uten bistand fra andre. Vi vet at flere tillitsvalgte og kontaktpersoner allerede står i en spagat mellom å hjelpe pasientene sine på den ene siden og organisasjonsarbeid på den andre, sier han.

Fjellheim-Fosseli tar ofte initiativ til møter mellom fysioterapeuter og kommunens administrasjon. Håpet er at dialogen skal være starten på et bedre samarbeid, til beste for både fysioterapeuter og innbyggere.

- Samarbeidsmøter gir gode resultater, og er den eneste formaliserte og avtalefestede arenaen for samhandling mellom fast ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og kommunen. Dessverre brukes denne arenaen litt for sjelden. Men flere av kommunene jeg er i kontakt med har økt frekvensen fordi de ser nytten av disse møtene, sier Fjellheim-Fosseli.

Regionlederen i nord opplever at NFF ofte ikke blir godt nok hørt sammenliknet med større organisasjoner og forbund.

- Vi har også fått tilbakemeldinger om at våre tillitsvalgte har blir kalt inn på teppet av kommunen etter at de har uttalt seg i media om konsekvensene av et kuttforslag. Det er skremmende, sier Fjellheim-Fosseli.

Utelatt fra planverket

Det er stor forskjell på hvilke utfordringer kommunene har, på samme måte som det varierer hvor stor kjennskap politikere og kommuneadministrasjonen har til fysioterapi. Som regionleder har Fjellheim-Fosseli sett mange eksempler på at avtalefysioterapeuter har blitt utelatt fra kommunens planverk eller prosesser.

- Da må vi inn og presisere at kommunen har ansvaret for hele fysioterapitjenesten, ikke bare for de fastlønnede. Også i andre saker kan det bli tydelig at kommune ikke har tilstrekkelig kompetanse på spørsmål som gjelder fysioterapi, sier han.

Fjellheim-Fosseli mener det er like viktig for NFF å påvirke lokale som sentrale myndigheter. 

- Til syvende og sist er det kommunene selv som bestemmer hvor mange fysioterapeuter de skal ha, og hvordan rehabiliteringstjenesten og forebyggende helsearbeid skal organiseres. Det samme gjelder for helseforetakene og sykehusene våre, sier han.

Svarer på telefon i helga

Fjellheim-Fosseli bor i Bodø med kone og tre barn. Som utdannet fysioterapeut siden 2016 har han erfaring både som helprivat fysioterapeut, og som fast ansatt i Bodø kommune i rehabiliteringstjenesten og ved korttidsavdelingen. Han har også vært innom Frisklivsentralen som frisklivsveileder og prosjektleder. 

Jobben som regionleder innebærer både utvidet arbeidstid og en del reising i en landsdel kjent for sine store avstander mellom byer og tettsteder.

- Det er dyrt og tidkrevende å fly i Nord-Norge, så jeg prøver å planlegge slik at jeg kan få besøkt så mange arbeidsplasser som mulig i samme område i løpet av én tur. Det har det blitt en god del teams-møter også, sier han.

Mange av medlemmene tar kontakt på telefon. De ringer gjerne på ettermiddag og helg når de selv har fri. Fjellheim-Fosseli sier det er viktig at regionledere er til stede for medlemmene, også når de tar kontakt utenfor kontortid.

- Jeg skrur aldri av mobilen, for det skal være enkelt å komme i kontakt med NFF. Mange foretrekker å snakke med noen om situasjonen de står i, fremfor å sende inn en skriftlig sak. Å være tilgjengelig også på telefon, det er et svært viktig tilbud til medlemmene våre, sier han.

En synlig regionleder

I løpet av mai måned hadde han i overkant av 70 henvendelser på e-post alene. I tillegg til nedbemanning og kutt i tjenestene, får han saker om lønnsforhandlinger, forskjellsbehandling med hensyn til lønn og spørsmål knyttet til selvstendig næringsdrift.

- Saker av juridisk karakter ber jeg medlemmene om å sende inn som sak til sekretariatet slik at juristene våre kan se på det. Deretter bistår jeg gjerne i arbeidet videre for å løse saken, sier han.

Fjellheim-Fosseli opplever at medlemmene er fornøyde med den jobben Region Nord gjør.

- Spesielt med den biten at vi er synlige. I fjor fikk vi omgjort alle forslag om kutt i fysioterapitjenestene som medlemmene tok kontakt om. Vi fikk også gjennomslag for oppjustering av avtalehjemler mange steder, sier han.

Lytt til medlemmene

Han er opptatt av at NFF skal møte medlemmene med åpenhet.

- Organisasjonen må lytte. Hva ønsker medlemmene fra oss? Det snakkes mye om rekruttering av nye medlemmer, men det er like viktig at vi tar vare på de vi allerede har. Jeg tar meg alltid ekstra god tid til å snakke med dem som er usikre på hvorfor de skal fortsette å være medlem.

- Hvorfor er de usikre?

- Mange lurer på hva de får igjen for å betale kontingent. De fleste har meldt seg inn for å ha noen i ryggen, noen som forhandler lønn og takster, eller en å diskutere med når det oppstår problemer. Det er ekstremt viktig at NFF er aktivt til stede ute i kommunene for å følge opp dem som trenger det. Det er her beslutningene om antallet fysioterapi-årsverk i den enkelte kommune tas, sier Fjellheim-Fosseli.

Spent på forslag om ny organisering

Forbundsstyret oppnevnte i januar i år en prosjektgruppe som skulle se på alternativer for fremtidig organisering av NFF. I ett av forslagene tas det til orde for at regionlederne skal frikjøpes tjue prosent, ikke hundre prosent som i dag.

- Jeg har vanskelig for å se hvordan man skal klare å gjøre en god jobb som regionleder én dag i uka. Hvis regionleder frikjøpes kun tjue prosent, vil det bli umulig å møte medlemmene i Nord med unntak av dem som jobber i en av de aller største byene. Det vil bety et dårligere tilbud til de medlemmene som jobber i distriktene. Alle medlemmene i NFF er like viktige, sier han.

Han mener det ellers finnes flere gode elementer i begge forslagene som prosjektgruppa har lagt frem.

- Jeg er spent på det endelige forslaget som Forbundsstyret skal legge frem for Landsmøtet, sier han.

- Din kollega i Region Vest, Stig Fløisand, har uttalt at fysioterapeuter kan redde norsk helsevesen. Er du enig?

- Ja, Stig har rett! Å sette folk i stand til å kunne klare seg mest mulig selv vil alltid være en fordel, både for samfunnet og for den enkelte. Vi bruker i dag store summer på pleie og omsorg. Mye kunne vært spart hvis vi satte flere ressurser inn i forebygging og rehabilitering, det er det ingen tvil om. Vi må snakke høyere om hva fysioterapi faktisk er og hvilken rolle det har i det offentlige helsevesenet, både i møte med beslutningstakere og media. Først og fremst betyr fysioterapeutene enormt mye hver eneste dag for at helt vanlige mennesker skal kunne opprettholde funksjon og livskvalitet, sier Fjellheim-Fosseli.

 

 

Powered by Labrador CMS