Gym i skolen - en bremsekloss for inkludering

Kroppsøvingsfaget bygger på en snever forståelse av kroppslig bevegelse, mener Ellen Berg Svendby. Torsdag disputerer hun med en avhandling om barn og unge med fysiske funksjonshemminger og gym i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Avhandlingens tittel er «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn». En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning).

Svendby disputerer 6.juni ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole (NIH). Avhandlingen presenteres i et intervju som er publisert på nih.no og forskning.no.

Mange barn og unge med fysiske funksjonshemminger trives med å være fysisk aktive i fritiden, og de vil delta i gymmen på skolen. Det melder gutter og jenter som Ellen Berg Svendby har vært i kontakt med i sitt doktorgradsprosjekt. Flere opplever likevel at de ikke passer inn.

Teori og praksis
Skolen skal tilby en tilpasset og likeverdig opplæring i en inkluderende fellesskole. Dette gjelder selvsagt også faget kroppsøving. Men Svendbys studie viser, i likhet med internasjonal forskning, at det er et gap mellom visjonene om en inkluderende skole, og det barna opplever i praksis. Avhandlingen viser at gym i praksis kan fungere som en bremsekloss for inkludering.

Ungenes, foreldrenes og kroppsøvingslærernes forståelse av inkludering stemmer godt overens med de utdanningspolitiske ambisjonene for en inkluderende skole. Samtidig viser studien at dette kan være vanskelig å følge opp i praksis, når andre verdier står sterkere.

Fokus på prestasjoner
- Kroppsøvingsfaget domineres av verdier som anerkjenner bestemte prestasjonsformer. Det finnes "riktige" måter å bevege seg på og tradisjonelle idrettslige ferdigheter som kroppsøvingslærere viderefører. I tillegg gjennomsyres faget og samfunnet for øvrig av et kroppsideal hvor bestemte evner, ferdigheter og type kropper verdsettes og favoriseres, mens andre marginaliseres og ekskluderes, sier Svendby.

Idealet om kroppsøving for alle stemmer ikke med virkeligheten, mener hun. Mange unge strever med å passe inn i faget. Deres deltagelse er avhengig av hvilke aktiviteter som pågår og er prisgitt læreren.

Innenfor og utenfor
Flere av elevene pendler derfor ifølge avhandlingen mellom å være innenfor og utenfor opplæringstilbudet og klassefellesskapet. Resultatet blir isolering og utestenging. Søkelyset bør rettes på å endre tilbudet og pedagogikken i kroppsøving, som framstår som et konservativt fag. Til tross for at elevmangfoldet i skolen har økt, har faget ikke beveget seg i takt med omgivelsene. Altfor mange gymtimer blir brukt til ballspill, spesielt fotball, mener Svendby.

Powered by Labrador CMS