Helsefremmende oppvekst i Horten kommune – effekt av aktiv læring i barneskolen

Artikkel i Fysioterapeuten 3/2018. 

Lars Erik Braaum, høgskolelektor, MSc., høgskolelektor/prosjektleder, Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap. larserik.braaum@kristiania.no. 

Trine Meza, ph.d., prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap.

Per Morten Fredriksen, forskningsleder, Institutt for helsevitenskap, ph.d., professor, Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap.

Denne artikkelen er en norsk omskrevet og forkortet versjon av «The health oriented pedagogical project (HOPP) – a controlled longitudinal school-based physical activity intervention program», studieprotokoll publisert i BMC Public Health. 2017; 17: 370. Denne artikkelen er vurdert av fagredaktør.

Sammendrag

Bakgrunn: I 2014 startet Horten kommune opp prosjektet Helsefremmende oppvekst i Horten kommune (HOPP). Et delprosjekt av HOPP-prosjektet, HOPPLæring, ble implementert i alle barneskolene i kommunen med den hensikt å øke aktivitetsnivået og bedre den akademiske læringen til alle elevene i kommunen. Bakgrunnen for HOPPLæring er basert på bekymring knyttet til mulig fallende fysisk form, økende overvekt og inaktivitet hos barn. HOPP-intervensjonen erstatter deler av ordinær klasseromlæring med fysiske oppgaver. Det skolebaserte aktivitetsprogrammet på intervensjonsskolene innebærer et tillegg på 45 minutter fysisk aktivitet per dag. 

Hensikt: For å kartlegge effekt av HOPP-læring inngikk Horten kommune et samarbeid med Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap (HKIH). Artikkelen reflekterer over hvilke suksesskriterier som ligger til grunn for en god prosjektgjennomføring.

Metode: Utvalget består av en intervensjonsgruppe som inkluderer samtlige syv barneskoler i Horten kommune. Kontrollgruppen består av Rasta skole i Lørenskog kommune og Eiksmarka skole i Bærum kommune. Våren 2015 ble første runde av evaluering av HOPP-Læring gjennomført. Totalt 2.297 elever (82%) deltok og datainnsamling vil bli gjennomført hvert vårsemester. I prosjektet benyttes et testbatteri bestående av aktivitetsnivå, fysiske tester, kognitive tester, kondisjonstester og blodprøver (krever samtykke utover deltakelse i prosjektet).

Resultater: Utvalgsstørrelsen gir store muligheter for generalisering til tilsvarende populasjoner, men innebærer et stort logistikkarbeid som er krevende. Suksesskriterier for en god prosjektgjennomføring er kontinuerlig vurdering av testbatteriet, god opplæring og veiledning av testledere og god kommunikasjon med skolene. Studien skal ferdigstilles i 2021.

Konklusjon: HOPPLæring er en pedagogisk modell som krever stor endring i skole-hverdagen. Det er viktig å måle om effekten av den pedagogiske modellen har effekt på barnas aktivitetsnivå og akademiske læring. God prosjektgjennomføring er viktig for å få nøyaktige data til å besvare dette spørsmålet. 

Nøkkelord: Fysisk aktivitet, barneskole, akademisk læring, aktiv læringsform, intervensjonseffekt, prosjektgjennomføring, fysiske og kognitive tester.

 

Title: Health promotion in Horten municipality – effect of active learning in primary school
Abstract

Background: In 2014, the municipality of Horten initiated Health promotion in Horten municipality (HOPP). A subproject of the HOPP project, HOPPLæring, was implemented in all primary schools in the municipality with the intention of increasing the activity level and improving the academic performance in all pupils. The background for HOPPLæring is based on concern related to possible falling physical form, increasing overweight and inactivity in children. The HOPP intervention replaces parts of ordinary classroom learning with physical tasks. The school-based activity program at the intervention schools involves an additional 45 minutes of physical activity per day.

Purpose: To map the effect of the intervention Horten municipality collaborate with University College of Kristiania, the Department of Health Sciences (HKIH). The article reflects on the success criteria underlying a good project implementation.

Method: The intervention group includes all seven primary schools in Horten municipality. The control group consists of Rasta school in Lørenskog municipality and Eiksmarka school in Bærum municipality. In spring 2015, baseline values were captured with a participation rate of 2,297 pupils (82%), and annual tests will be conducted every spring semester until 2021. The project uses a test battery which measures activity levels, physical tests, cognitive tests, fitness tests and blood tests (blood tests requires consent in addition to participation in the project).

Results: The sample size imply strong generalization to the general population of children in similar age-groups. However, the sample size involves a large amount of demanding logistics. Success criteria for a good project implementation are continuous assessment of tests included in the test battery, good training and guidance of test managers and good communication with the schools.

Conclusion: HOPPLæring is an educational model that requires a lot of change in school life. It is important to measure whether the effect of the educational model affects children’s activity level and academic learning. Good project implementation is important to get accurate data to answer this question.

Keywords: Physical activity, primary school, academic learning, active learning, intervention effect, project management, physical and cognitive tests.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS