Fysioterapeut Rune Bønes og ortoped Jesper Blomquist har sjekket skulderen til Steinar Melstveit. Foto: Silje Katrine Robinson.

Oppgaver flyttes fra kirurger til fysioterapeuter

Fysioterapeuter ved Haraldsplass sykehus i Bergen undersøker skulderpasienter før operasjon. Slik kutter de ned ventelister.

Publisert Sist oppdatert

Siden oktober 2017 har Haraldsplass sykehus laget nye rutiner for vurdering av operasjon av skulderpasienter. Før var pasientene inne til en utredning hos ortoped før operasjon. Det var opptil ni måneders ventetid på poliklinisk vurdering og stort press på avdelingens tre kirurger.

– Det var også lang ventetid på kontroller. De som vi skulle ha inn på tremånederskontroll, ble gjerne ikke kalt inn før det var gått ett eller kanskje to år. Det var ikke bra, sier Jesper Blomquist, ortoped og avdelingsoverlege ved Haraldsplass sykehus.

Derfor tok han og avdelingsleder for Rehabiliteringsavdelingen, fysioterapeut Tor Frithjof Wigers Larsen, initiativ til å prøve noe helt nytt. De ønsket å involvere sykehusets fysioterapeuter mer, både før og etter operasjon. Når pasientene ble kartlagt for om de skulle få operasjon eller såkalt konservativ behandling, skulle fysioterapeutene spille en viktig rolle. Denne måten å organisere arbeidet på i sykehus kalles også oppgaveglidning.

De inngikk samarbeid med kiropraktorer med tilgang til egnet lokale, og startet opp vurderingspoliklinikk for skulder. Nå er det blitt så vellykket at samme modell er i ferd med å innføres for knepasienter.

Lange ventelister

– Den utløsende årsaken til at vi satte fysioterapeuter i front på vurderingspoliklinikken var uholdbar lang venteliste for nyhenviste pasienter. Ved å la fysioterapeuter ta mer av ansvaret for nye pasienter, frigjør vi verdifull tid for ortopedene. Det gjør at ortopedene kan operere mer og vi får ned ventelistene, sier Tor Frithjof Wigers Larsen.

I tillegg til lang ventetid, hadde avdelingen flere fristbrudd i måneden. Oppbygging av kompetanse har vært nøkkelen til den nye ordningen.

– Over mange år har fysioterapeutene ved sykehuset bygget kompetanse og nettverk for skulder. Det var derfor en god løsning for oss å sette fysioterapeuter inn i poliklinikken, sier Larsen.

Nå kommer pasientene inn allerede 3-4 uker etter henvisning.

– Det å komme inn tidlig i sykdomsforløpet gjør det mye lettere å få gjennomført rehabilitering. Det at vi får instruert i egentrening samme dag sparer ytterligere venting for pasienten. Arbeidsmessig er det også veldig kjekt å arbeide i team, sier Blomquist.

– Flott å bli møtt av fysioterapeut

Pasient Steinar Melstveit har kommet fra Øystese og inn til Bergen for time på poliklinikken for skuldervurdering. Han blir møtt av fysioterapeut Rune Børnes.

– Jeg synes det er helt flott at vi blir møtt av fysioterapeuter i stedet for lege. Det er også kjempeflott at man får ned ventetiden, sier Melstveit.

Etter at poliklinikken startet opp har ventetiden for førstegangspasienter gått ned fra ni måneder til fire uker.

– Jeg har alltid likt å jobbe med diagnostisering. Det er spennende å jobbe på denne måten, selv om det er hektisk. I løpet av en dag tar jeg imot mellom åtte og ti pasienter, sier Børnes.

– Hva tenker pasientene om å bli møtt av deg i stedet for lege?

– Jeg har ikke fått noen reaksjoner på det. De får jo i tillegg møte legen.

14 måneder etter operasjon

På poliklinikken kommer både førstegangspasienter som skal vurderes for operasjon, og pasienter som skal inn til kontroll etter operasjon. Flere av kontrollene som kommer inn denne dagen, kommer inn etter 14 måneder.

– Egentlig skulle de vært inne etter fire måneder, så det er bra vi er i gang med å få ned ventetiden, sier Børnes.

Han lukker opp døren og skrur på sykkellykt-lampen når pasienten er klar til å bli undersøkt av ortoped Jesper Blomquist. Blomquist undersøker og kvalitetssikrer Børnes sin avgjørelse i løpet av få minutter, før han går videre til neste pasient.

Erfaringer så langt

Etter et halvt år med ny organisering, oppsummerer Larsen erfaringene slik:

– Erfaringene så langt er nesten udelt positive. Ventelistene har sunket dramatisk. Legene opplever en hverdag som ikke er preget av pasienter som må purre for å komme til. Det aller viktigste er at pasientene opplever at de får god kvalitativ oppfølging, uten å måtte vente lenge.

– Hva ville dere eventuelt gjort annerledes om dere skulle begynt nå?

– Det eneste vi ville gjort annerledes, er at vi skulle begynt tidligere, sier Larsen.

Trenger nye oppgaver

Det generelle bildet viser at liggetid på sykehus minsker. Rehabilitering som tidligere har skjedd på sykehus, skjer nå i kommunehelsetjenesten. Larsen mener derfor at det er viktig at fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten tenker nytt og får nye oppgaver.

– Fysioterapeutene må bruke sin kompetanse på en ny måte. Vi fysioterapeuter er gode på undersøkelse, men vi er ikke vante til å være førstekontakten for pasienter. Dette er en ny rolle for oss sykehusfysioterapeuter, men det vil styrke vår posisjon både faglig og økonomisk hvis vi skjøtter jobben godt, sier Larsen.

Han mener det mest utfordrende med oppgaveglidningen er at ortopedene må gi fra seg noe.

– Legene har det endelige ansvaret og da er det ikke lett å la andre ta vurderingen. Så vi har måttet finne en praktisk løsning hvor fysioterapeuter gjør vurderingen, samtidig som overlege kvalitetssikrer vurderingen. Dette gjøres ved at overlege kommer inn de siste minuttene av undersøkelsen, og vurderer endelig operasjonsindikasjon.

Kompetanse og nettverk

Larsen oppfordrer andre sykehusavdelinger som ønsker å overføre oppgaver fra lege til fysioterapeut om å bygge kompetanse og nettverk. Han understreker at det er viktig med nettverk både internt på sykehuset og eksternt ut mot kommunehelsetjenesten.

– Det er også alfa og omega at en har legene med på laget. Det er til syvende og sist de som står ansvarlig for vurderingen og behandlingen, sier Larsen.

For at den nye skulderpoliklinikken skal fungere optimalt, har det vært viktig å jobbe på lag med kommunehelsetjenesten. Sykehuset har opprettet et eget Skulderforum for kommunale fysioterapeuter, fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten, fastleger, leger i spesialisering og ortopeder med interesse for skulder. Disse har fått kursing og nettverk, og sykehuset har opprettet en egen nettportal med informasjon om skulderlidelser.

 Fysioterapeut Anne Gro H. Faleide ved Haraldsplass leder skulderprosjektet:

– Interessen har vært overveldende stor. Det er tydelig at det er flere enn oss som synes at skulderlidelser er utfordrende å vurdere og behandle. Vi har fått interesse både fra fysioterapeuter med mye erfaring innen skulderlidelser og fra relativt nyutdannede. Det har skapt veldig interessante diskusjoner og jeg tror vi har lært mye av hverandre, sier Faleide.

Slik fungerer vurderingspoliklinikken:

Når en pasient kommer inn, får personen en halvtimes konsultasjon med fysioterapeut. All bakgrunn og relevant informasjon om pasienten blir innhentet av fysioterapeuten. Fysioterapeuten gjør en vurdering om pasienten skal til operasjon eller fysioterapibehandling. Ortoped kommer inn på slutten av konsultasjonen for å kvalitetssikre fysioterapeutens vurdering og tar den endelige avgjørelsen.

Fysioterapeuten skrur på en rød lykt utenfor døren når pasienten er klar for å bli sjekket av ortoped. Ortopeden som er på vakt, venter i gangen og går inn der det lyser.

Det blir da tatt en avgjørelse om pasienten skal få operasjon eller vises til konservativ behandling. Med konservativ behandling menes her tradisjonell fysioterapi med tilrettelagt treningsprogram og øvelser.

De av pasientene som får nei til operasjon, blir vist direkte videre til en fysioterapeut der og da. Da får de et foreløpig treningsprogram og blir oppfordret til å sette i gang umiddelbart. Videre oppfølging får disse pasientene av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

De fleste har allerede en fysioterapeut i primærhelsetjenesten. Hvis de ønsker å få hjelp av en annen fysioterapeut, har sykehuset oversikt over kommunale fysioterapeuter med interesse for skulder.

Powered by Labrador CMS