Flere sykkelulykker– baksiden av medaljen?

Ved Sørlandet sykehus er alle sykkelrelaterte skader fra 2012-2015 kartlagt i en ny studie. 78 prosent av ulykkene skjedde uten at andre trafikanter var involvert.

Publisert

Studien er gjennomført av overlege Odd Mjåland og medforfattere og er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.  

Forfatterne har gjennomgått journalene til pasienter med sykkelrelaterte skader innlagt på Sørlandet sykehus Kristiansand i perioden 1.1.2012–31.12.2015. De har kartlagt pasient-, ulykkes-, skade- og behandlingskarakteristika. I tillegg ble eventuelle skader etter 12 måneder registrert.

Flest eneulykker

I alt 224 voksne og 53 barn under 16 år var registrert med sykkelrelaterte skader. De fleste skadene var lette eller moderate, og dreide seg om frakturer og lette hodeskader.
I totalmaterialet skjedde 217 (78 %) ulykker uten at andre medtrafikanter var involvert, med «velt» som årsak i de aller fleste eneulykkene.
Blant de voksne skjedde 40 (18 %) av ulykkene under sykkeltrening eller ritt, 30 (13 %) ved kollisjon med bil og 19 (8 %) ved kollisjon med annen syklist (inklusive «hekting» ved trening/ritt). Fire av syklistene (median alder 60 år) benyttet elektrisk sykkel. Blant barn var svært få ulykker knyttet til kollisjon med bil.

Mangelfull rapportering

Bakgrunn for studien er blant annet politiske mål i Norge om å øke andelen sykkelreiser.
- Kristiansand er blant landets mest aktive sykkelbyer. Vi ønsket å kartlegge skadeomfanget blant syklister innlagt ved sykehuset, skriver forfatterne.

De påpeker at en større andel syklende gir helsemessige, miljømessige og trafikale gevinster, men at baksiden av medaljen kan være et økt omfang av skader. Transportøkonomisk institutt har estimert antall sykkelrelaterte skader i Norge til nærmere 5.000, men tallene er usikre på grunn av manglende rapportering. Det gjelder både fra politi, sykehus og legevakter. Ved Oslo skadelegevakt ble det i 2014 alene registrert ca. 2.200 slike skader, hvorav to prosent ble innlagt på Ullevål sykehus.

Ulykker med e-sykler

I diskusjonskapittelet tar forfatterne opp den økende bruken av elektriske sykler. I materialet fra Sørlandet sykehus var det bare fire av ulykkene blant voksne som skjedde med e-sykler.

- Vi mener det er god grunn til å følge skadepanoramaet og omfanget i denne gruppen. I Nederland, som har en høy andel syklister og raskt økende bruk av elsykkel, advares det både i media og i medisinske publikasjoner om skadene. I 2017 omkom flere syklister enn bilister i Nederland, og økningen i dødsfall skjedde i hovedsak i elsykkelgruppen, skriver forfatterne.

Powered by Labrador CMS