Trening har effekt på hofteartrose

Fysioterapeuten 7/2014.

Giske, L og Dahm, KT, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Trening har en liten positiv effekt på smerte og fysisk funksjon hos pasienter med hofteartrose. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochranesamarbeidet.

Bakgrunn

Hofteartrose er en leddsykdom som medfører degenerasjon av brusk og bein. På røntgen vises dette som redusert leddspalte, påleiringer og forandringer i leddnært bein. De kliniske symptomer på hofteartrose er smerter, redusert bevegelighet og redusert muskelstyrke. Det er antatt at fra fem til 15 prosent av personer over 55 har røntgenologiske forandringer tilsvarende hofteartrose.

Det er foreløpig ingen behandling som har vist å kunne forsinke utviklingen av hofteartrose. Hovedmålet for pasientene er derfor å redusere smerte og funksjonstap. Trening blir definert som alle former for styrketrening, bevegelighetstrening og utholdenhetstrening. Treningen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt, tilrettelagt av for eksempel fysioterapeut.

I Norge har alle pasienter med hofteartrose diagnostisert med røntgenbilde rett til gratis behandling  hos fysioterapeut. 

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av trening for personer med hofteartrose. Trening ble sammenlignet med standard behandling. Standard behandling inkluderer blant annet å stå på venteliste, oppfølging av fastlegen og støtte per telefon.

Studiene viste at:

* Trening gir en liten reduksjon av smerte.

* Trening gir en liten bedring av fysisk funksjon.

* Det er usikkert om trening fører til bedre livskvalitet.

Forfatterne av oversikten vurderte dokumentasjonen for smerte og fysisk funksjon til å være av høy kvalitet. For livskvalitet var kvaliteten på dokumentasjonen vurdert til lav, fordi det er få studier med få deltakere. Dessuten ser milde symptomer på hofteartrose ikke ut til å påvirke livskvalitet. 

 

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk og inkluderte totalt 10 randomisert studier med til sammen 549 personer med milde til moderate symptomer på hofteartrose. Det var stor variasjon i pasientutvalget når det gjaldt varighet og alvorlighetsgrad av symptomene. I en studie hadde omtrent halvparten av pasientene hatt symptomer i mindre enn ett år. En annen studie inkluderte en stor andel pasienter som stod på venteliste til operasjon. Fem av de ti studiene inkluderte bare pasienter med hofteartrose, og de resterende studiene inkluderte pasienter med både hofte- og kneartrose. Studiene undersøkte effekten av tradisjonell trening som styrke, bevegelighet og utholdenhet, med unntak av én studie som sammenliknet Tai Chi med å stå på venteliste. Treningen foregikk i gruppe i seks av studiene. I fire studier trente pasientene individuelt under ledelse av fysioterapeut. Det var variasjon i antall treningsøkter. Treningsprogrammet varte fra seks til 12 uker, og pasienten trente fra én til to-tre ganger i uken.

Seks studier som rapporterte resultater etter tre til seks måneders oppfølging, viste at effekten vedvarte også etter at treningen var avsluttet.

Fem av studiene med til sammen 194 pasienter rapporterte spesifikt om uheldige hendelser. Sju pasienter i tiltaksgruppene avsluttet treningen på grunn av økt smerte, ryggsmerter, økt blodtrykk og etter råd fra legen. En pasient i kontrollgruppen avbrøt studien på grunn av sykdom. 

Kilde

Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, Reichenbach S. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Databaseof Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD007912. DOI: 10.1002/14651858.CD007912.pub2.

Powered by Labrador CMS