Likt kronepåslag i NFF-krav: Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker en utjevning av takster. Manuellterapeut mener dette er et angrep på manuellterapeutenes takster. NFF fremholder viktigheten av bredden i faget.

Manuellterapeut reagerer på NFFs takstkrav. NFF: – Behov for bredden i faget

Mandag 22. mai presenterte Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sine takstkrav for Helse- og omsorgsdepartementet. Manuellterapeut Sven Fredriksen mener kravene er et angrep på manuellterapeutenes takster. NFF på sin side fremhever betydningen bredden har for faget, og sier de har prioritert ulike takster hvert år. 2.juni startet forhandlingene.

Publisert Sist oppdatert

NFF valgte ifølge en melding på egne nettsider denne gangen å følge en litt annen strategi enn tidligere - ved å kreve likt kronepåslag på alle tidstakstene. I tillegg krever NFF 30 millioner kroner utenfor rammen slik at ulikhetene mellom kompetansetakster reduseres.

– Vi - i Norsk Fysioterapeutforbund - er forbundet for alle fysioterapeuter, og vil derfor løfte alle. Det betyr at tidstakstene for alle våre avtalefysioterapeuter skal øke. Vi ser at allmennfysioterapeutene ligger for langt bak. Derfor må de få samme kronetillegg som A8 og A9-takstene får, slik at den relative forskjellen minsker, sa forbundsleder i NFF og forhandlingsleder Gerty Lund i meldingen.

I tillegg ønsker NFF ifølge meldingen å utjevne forskjellene i takstene for psykomotoriske fysioterapeuter (A9), manuellterapeuter (A8) og spesialister (A2K).

– Dette ønsker vi å finansiere med midler utenfor rammen, slik at det ikke påvirker inntektsutviklingen til de ulike gruppene, og at ulikheten reduseres. I dag er takstene som gjelder for de forskjellige videreutdanningene, ulike. Noe som fører til ulikt inntektsgrunnlag, skrev NFF på sine nettsider.

Kort om takstforhandlingene

Forhandlingene starter 2.juni hos Helse- og omsorgsdepartementet, og skal være avsluttet senest 12.juni.

Fysioterapeutene representeres av hovedorganisasjonen Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og de to mindre foreningene: Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).

– Vi mener det er viktig at nivået på takstene skal være mer like, blant annet fordi vi trenger en balansert offentlig helsetjeneste med ulik kompetanse innen fysioterapi, sa Patrick Jensen leder i NFFs Næringspolitiske råd i meldingen.

Reagerer

Sven Fredriksen er manuellterapeut, og medlem av en av partene som skal forhandle om nye takster – Norsk Manuellterapeutforening. Han reagerer:

– Disse kravene viser at NFF fortsatt ikke aksepterer Stortingets vedtak om å gi manuellterapeuter en egen og selvstendig lovfestet autorisasjon. NFF forholder seg heller ikke til at årsaken til autorisasjonen er at manuellterapeuters kompetanse, rettigheter, ansvar og rolle i helsevesenet er forskjellig både fra bachelor-fysioterapeuter og fysioterapeuter med A2k- og A9-kompetanse, skriver han i en epost til Fysioterapeuten.

Sven Fredriksen

-Realinntektsnedgang og angrep på manuellterapeutenes takster

Fredriksen mener at NFFs krav er et angrep på manuellterapeutenes takster, noe som vil føre til en reallinntektsnedgang for disse:

– NFF krever at ulikhetene i takstene mellom «allmennfysioterapeuter» og «fysioterapeuter med tilleggskompentanse …. må minskes» (s 5, i NFFs takstkrav). Dette er NFF-språk for at masterutdannede manuellterapeuter med lignende fullmakter som fastlegenes på muskel- og skjelettområdet tjener for mye sammenlignet med bachelorutdannede fysioterapeuter. Ulikhetene skal «minskes» ved at manuellterapeuter skal få en realinntektsnedgang.

– Årets takstforhandlingsmodell fra NFF legger opp til at alle tidstakster økes med et likt kronepåslag. Den etablerte forhandlingsmodellen for takstforhandlinger blant næringsdrivende avtaleterapeuter tilsier prosentvise påslag, skriver Fredriksen.

Og utdyper:

– Kronepåslag brukes i lønnsforhandlinger for å sikre lavtlønte grupper kjøpekraft. Takstforhandlinger er ikke lønnsforhandlinger, og fysioterapeuter er ikke lavtlønte.

NFF ønsker tilleggsbevilgning.

– Kommer ikke til å skje

– I tillegg krever NFF i år som tidligere, «økonomisk likestilling» av takstene A8, A9, og A2k. Uten slik likestilling, skriver de, «vil viktig spisskompetanse på psykomotorisk fysioterapi og spesialistutdanninger bli nedprioritert av fysioterapeuter» (s 9, i NFFs takstkrav), skriver Fredriksen.

– Dette skal skje ved at staten skal tilleggsbevilge 30 millioner kroner utenfor rammen, noe staten ganske sikkert ikke gjør.

– Det er knapt noen hemmelighet at NFF vi føre den samme kampen, også når de ikke får tilleggsbevilgning, mener Fredriksen.

Lars Håvard Høgvoll

– Da må man ta fra manuellterapeutenes takster for å finansiere «likestillingen».

NFF: Har prioritert ulike takster hvert år

- Uten en slik prioritering hadde det ikke vært mulig å innføre nye takster som for eksempel A8a + b, A1h, A1i, A4, A2k som alle er innført innenfor den totale rammen. Dette sier Lars Håvard Høgvoll i en kommentar til Fysioterapeuten. Høgvoll har sittet som nestleder i NFFs næringspolitiske råd i en årrekke, og dermed vært med i flere takstforhandlinger som representant for NFF. Høgvoll bistår forøvrig NFFs sekretariat i årets forhandlinger.

- Det ville heller ikke vært mulig å prioritere enkelttakster som undersøkelse og samhandling slik det blant annet ble gjort i 2016. I år krever for eksempel NFF kompetansetakst på samhandling og gruppetakster, en slik prioritering vil gå noe ut over andre takster, fortsetter han.

-Hadde heller sett en offentlig godkjent spesialist-tittel

- NFF anerkjenner at manuellterapeuter har fått egen autorisasjon, men vi hadde sett at det heller hadde vært en offentlig godkjent spesialist-tittel manuellterapeutene var blitt tildelt. Dette sier Patrick Jensen, leder i NFFs næringspolitiske råd, når Fysioterapeuten snakker med han.

- Norsk Fysioterapeutforbund er stolt av rollen manuellterapeuter har i dag, og vi er fornøyde med å ha dem og andre fysioterapeuter med og uten andre spesialiseringer med på laget sier Jensen.

Henvisningsprosjektet

- Det var Norsk Fysioterapeutforbund som, via daværende forbundsleder Anne Lexow, fikk manuellterapeutene inn i «henvisningsprosjektet». Henvisningsprosjektet ble varig og landsdekkende fra 1.1.2006. NFF var med i arbeidsmøter med Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å sikre unntak fra sykemeldingsretten for leger, etablere rettigheter for henvisning til billeddiagnostikk m.m. Den posisjonen som manuellterapeutene har i dagens helsevesen har NFF bidratt til å arbeide frem, kommenterer Gerty Lund, forbundsleder i NFF.

Gerty Lund

Hun refererer også til hvordan det hele startet i sin tid for manuellterapeuter:

- Manuellterapi var lenge en NFF-forbundsintern utdanning. I januar 2004 startet de to første kullene masterutdanning i manuellterapi* ved Universitetet i Bergen - også med solid drahjelp og støtte både fra NFF og Fysiofondet. Allerede i 1957 fremforhandlet NFF egne takster for manuellterapeutene. Det var NFF som alene forhandlet frem manuellterapitakstene før Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund ble tildelt en plass ved forhandlingsbordet.

Behov for bredden i faget

- I en forhandlingsverden er det ikke uvanlig at man ved å prioritere en gruppe yrkesutøvere gjør dette for senere å trekke andre grupper etter. De siste årene er det ved flere anledninger innført flere nye takster som er finansiert innenfor rammen, blant annet: A1h, A2k, A1i, A4 for eksempel, fortsetter Lars Håvard Høgvoll.

Patrick Jensen

- Det er med andre ord ingen ting som tilsier at det skal være likt prosentmessig påslag av takstene. En oversikt fra 2018–22 viser en endring i det prosentmessig påslag på takster på mellom 5% og 17%. Et annet eksempel er at i 2016 ble rammen på ca. 40 millioner fordelt på undersøkelse og samhandlingstakstene. Alle andre takster fikk kr 0, utdyper han.

- Fysioterapeuter med ulik kompetanse behandler til dels ulike pasientgrupper. Manuellterapeuter undersøker betydelig oftere enn andre fysioterapeuter, noe som gjorde at manuellterapeuter fikk et svært godt år i forhandlingene i 2016. Dette med full støtte fra NFF.

På samme måte som vi er stolte over manuellterapeutenes bidrag inn i den offentlige kommunale helsetjenesten, er vi stolte over å ha med oss psykomotorikere, allmennfysioterapeuter (som det er klart flest av) og også alle våre andre spesialister. Det er behov ute i helsetjenesten for bredden i fysioterapifaget som avtalefysioterapeutene kan tilby, sier han.

- Nedprioriterer NFF manuellterapeuter i årets oppgjør?

- Nei. Vi kan ikke se at dette er en nedprioritering av manuellterapeutene, da alle tidstakstene er foreslått å øke med et likt kronebeløp mener Patrick Jensen.

- NFF har i år i tillegg krevd kompetansetillegg på både gruppetakster og samhandlingstakster. Gjennomslag for våre krav vil gi et økt kronepåslag for alle generalister, psykomotorikere, fysioterapeutspesialister og manuellterapeuter.

- NFF forhandler for alle grupper avtalefysioterapeuter. Vi ivaretar bredden av faget. Det må vi også gjøre når det gjelder uttelling i kroner, sier Jensen. Før han avslutter:

- Pågående takstforhandlinger er underlagt taushetsplikt. NFFs svar er derfor basert på eget takstkrav og tidligere resultater fra takstforhandlingene.

Forhandlingene startet 2. juni og skal avsluttes senest 12.juni.

I en e-post til Fysioterapeuten etter at denne saken ble publisert presiserer Sven Fredriksen at videreutdanningen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen startet noen år tidligere enn masterutdanningen - nærmere bestemt januar 2001.

Powered by Labrador CMS