Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lokalisert ved Nord Universitet, Campus Levanger.

Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten åpnet i Levanger

Den offisielle åpningen skjedde 6. desember på Nord universitet. - På høy tid å få etablert et kompetansemiljø for dette fagmiljøet, sier leder av Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi i NFF, Ingunn Skogseth-Stevens.

Publisert

Hensikten med kompetansemiljøet er å styrke kompetansen, fagutviklingen og forskningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og i helsestasjon for ungdom, skriver FHI på sine nettsider. 

I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at kompetansemiljøets mål skal være å produsere forskning som grunnlag for kunnskapsbaserte, helsefremmende og forebyggende tjenester for barn, unge og deres foreldre, samt støtte kommunene med å ta i bruk beste tilgjengelige kunnskap i fag- og tjenesteutvikling.

Avdelingsdirektør for det nasjonale kompetansemiljøet, Hanne Nissen Bjørnsen, la i sin åpningstale vekt på at nyetableringen har vært etterlengtet i lang tid.

- Vi er til for barn, unge, gravide og familier. Vi skal gi dem likeverdige tjenester, fremme helse, forebygge uhelse, utjevne sosial ulikhet og avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Først og fremst har vi behov for å bygge forskningskompetanse, sa Bjørnsen.

Kompetansemiljøet har 7 årsverk og får 15 millioner kroner over statsbudsjettet gjennom årlige bevilgninger til FHI.

Likeverdige tjenester for alle

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi i NFF er lettet over at et tverrfaglig kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten nå er etablert.

- Vi håper det vil bidra til å støtte det helsefremmende og forebyggende arbeidet på tvers av faggruppene, sier Ingunn Skogseth-Stevens.

Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens er glad for etableringen av det nye kompetansemiljøet. Foto: Privat

 - Hva betyr etableringen av et slikt kompetansemiljø for barne- og ungdomsfysioterapien i Norge?

 - Det var nødvendig, og på høy tid, å få på plass et kompetansemiljø som kan bidra til likeverdige tjenester, uavhengig av hvor du bor i landet. Vi har store forventninger til at det vil hjelpe praksisfeltet med å etablere kunnskapsbaserte, helsefremmende og forebyggende tjenester, slik Helsepersonellkommisjonen vektlegger i NOU 2023:4 "Tid for handling", sier Skogseth-Stevens.

La vekt på bredde

Helt siden Helsesykepleieforeningen for mange år siden tok initiativet, har Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi jobbet for et kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Skogseth-Stevens har sittet i referansegruppen for etableringen av kompetansemiljøet, og har deltatt på fysiske og digitale møte med FHI.

 - Fra vår side har vi lagt stor vekt på at kompetansemiljøet må være bredt sammensatt. Det er nå utlyst to stillinger i tjue prosent, en rådgiverstilling og en forskerstilling. Fysioterapeuter kan søke, så grip sjansen nå, oppfordrer hun. Søknadsfristen er 7. januar 2024. 

 - Kompetansemiljøets mål er å produsere forskning som grunnlag for kunnskapsbaserte helsefremmende og forebyggende tjenester for barn, unge og deres foreldre. I hvilken grad er barne- og ungdomsfysioterapeuter engasjert i slik forskning per i dag?

 - De siste årene har det vært flere prosjekter på gang rundt om i landet som omhandler igangsetting av helsefremmende og forebyggende tiltak ved helsestasjoner, barnehager og skoler. Dette er i stor grad kartlegging av tiltak i samarbeid med andre faggrupper i kommunen, både innen helse og oppvekst. Det meste har forgått på kartleggings- og utprøvingsstadiet, og det er derfor svært viktig med forskning som evaluerer effekten av igangsatte tiltak. En utfordring med disse prosjektene er at de i tider med trang kommuneøkonomi ofte blir avsluttet etter endt prosjektperiode, sier Skogseth-Stevens.

Powered by Labrador CMS