Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening. Innlegget ble første gang publisert i Dagens Medisin.

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Skal kortere liggetid besvares med færre ansatte?

Kjære ledere i spesialisthelsetjenesten: Kortere liggetid i sykehusene gir ikke et redusert behov for fysioterapeuter i sykehusene, snarere tvert imot. Ta høyde for at koordinert teamarbeid tar tid.

Publisert

Liggetiden ved norske sykehus har blitt kortere de siste 30–40 årene. Utviklingen i spesialisthelsetjenesten har gått i retning av at stadig mer behandling utføres poliklinisk eller som dagkirurgi/dagbehandling. Dette er en villet utvikling, og i mange tilfeller er det er en bra utvikling.

Samtidig har kommunene fått et større ansvar for å følge opp pasientene og sørge for rehabiliteringen.

Inntjeningsjakten

Gjennom denne utviklingen har sykehusene frigjort plass til nye pasienter, og antallet pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten, har økt for hvert år. Dette er også bra. Det betyr at flere får hjelp i spesialisthelsetjenesten og ventelisten – i hvert fall ventetiden – synes å bli noe kortere. Sykehusene har fått en høyere turnover.

Krav om effektivisering og den berømmelige ABE-reformen har gitt stramme sykehusbudsjetter. Dette medfører en stadig jakt på økt inntjening eller områder å spare penger på. Det siste vil i stor grad da handle om å redusere antall stillinger.

Behovet

I den senere tid har jeg flere ganger fått servert følgende påstand: «Fordi pasienten nå har kortere liggetid, er det ikke lenger behov for fysioterapeut i like stor grad». De sykehuslederne som sier dette, kan umulig ha satt seg inn i hva fysioterapeutene bidrar med i spesialisthelsetjenesten.

Pasientforløpet starter fortsatt idet pasienten kommer inn på sykehuset. De trenger fortsatt preoperativ gjennomgang – gjennomgang før de opereres – med fysioterapeut, de trenger fysioterapi raskt postoperativt – etter operasjon – og de skal fortsatt overføres til primærhelsetjenesten for videre oppfølging. Det samme gjelder for slagpasienter, kreftpasienter med flere.

Kvaliteten

Fordi liggetiden nå er så kort, har fysioterapeuten knapp tid til å kartlegge pasientens funksjon – og hvilke behov vedkommende har etter utskriving. Fysioterapeuten har kortere tid til å finne riktig hjelp i kommunene og få overført nødvendig kunnskap om pasienten, samt skisse for videre rehabilitering. Høy turnover av pasienter gjør at det er flere pasienter som skal ha et godt pasientforløp – med sømløse og trygge overganger mellom behandlingsnivåene i helsetjenesten. Sykehusets ansvar slukker ikke med blålysene.

Det er en kjensgjerning at tverrfaglige team gir de beste behandlingsresultatene for pasienten. Sykehusledelsen er – og skal være – opptatt av kvalitet i tjenestene, jamfør Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Samhandlingen og tiden

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forventer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, slik det går frem av Stortingsmelding 7 (2019–2020).

Samhandling om – og med – pasientene er både viktig og tidkrevende. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for nødvendig kunnskapsoverføring til primærhelsetjenesten for å sikre forsvarlig og god helsehjelp. Norge har 356 kommuner med svært ulik størrelse, både når det gjelder areal og antall innbyggere. Det betyr at det vil være store variasjoner i hva slags kompetanse de enkelte kommuner har mulighet for å inneha. Derfor er kunnskapsoverføringen fra spesialisthelsetjenesten viktig for at pasienten skal få optimal hjelp i sin rehabilitering. Det bidrar til likeverdige helsetjenester.

Bruk av ambulante team fra sykehuset som reiser ut til pasienten, blir mer vanlig og er en ønsket utvikling. Denne samhandlingen er helt vesentlig, og ja – den er tidkrevende.

Økt behov

De senere årene har fysioterapeuter blitt en naturlig del av teamet ved ulike poliklinikker. Både som del av et tverrfaglig team ved tverrfaglige konsultasjoner, men ikke minst med selvstendige konsultasjonstimer. Dette har vært en del av oppgaveglidningen i sykehusene for å redusere ventelister, frigjøre tid til legene så de får mer tid til å operere, med mer.

Ved UNN i Tromsø overtok fysioterapeuter over 1000 konsultasjoner fra ortopedene i 2021. Dette ga økt tverrfaglig samarbeid mellom ortopeder, fysioterapeuter og helsesekretærer, og det førte til at fristbruddene og ventetiden gikk ned. Samtidig må det understrekes at stillingene finansierer seg selv ved inntjening i ISF-systemet.

Så kjære ledere i spesialisthelsetjenesten: Kortere liggetid i sykehusene gir ikke et redusert behov for fysioterapeuter i sykehusene. Snarere tvert imot.

Powered by Labrador CMS