Forbundsleder Gerty Lund i NFF overrakte prisen til Erlend Rolfsønn Ytreberg og Nils Magnus Bøen Grave.

Erlend og Nils vant Studentprisen: – Mektig imponert over jobben dere har gjort

En bacheloroppgave om vektreduksjon i behandling av overvektige kneartrosepasienter sikret Tromsø Studentprisen 2021.

Publisert Sist oppdatert

Erlend Rolfsønn Ytreberg og Nils Magnus Bøen Grave fullførte sin bacheloroppgave våren 2021. Nå er de begge turnuskandidater ved sykehuset i Tromsø. Denne uken mottok de Studentprisen 2021 av forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Jeg er mektig imponert over jobben dere har gjort, og ikke minst de refleksjonene dere gjør når dere presenterer oppgaven. Det sier mye om læringsmiljøet, sa Lund da hun – i en høytidelig overrekkelse på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) – overrakte prisen.

Relevant og nyttig

Juryen har begrunnet valget blant annet med at oppgaven har høy metodisk kvalitet, at den er til nytte og berører et relevant tema, samt at studentene klarte å løfte oppgaven til å inkludere et biopsykososialt perspektiv.

– Oppgaven er godt gjennomført og stiller spørsmål ved etablerte sannheter som kan danne et godt utgangspunkt for debatt blant norske fysioterapeuter, sa Lund.

Hun poengterte også at Norge trenger både klinikere og forskere for å løfte fysioterapi som fag.

– Vi er svaret på en del av utfordringene som helsetjenestene møter i fremtiden, som blant annet sykepleiermangelen og eldrebølgen. Derfor er det fint at vi fokuserer på effekten av det vi gjør, sa Lund.

Roste hele kullet

Studieleder Liv Johanne Nikolaisen ved UiT var også over seg av begeistring.

– Vi har fått prisen flere ganger, og æren skal selvsagt først og fremst gå til Erlend og Nils. Men dette er samtidig en lagseier. Dere har vært en del av et kull med mange gode studenter, sa Nikolaisen.

Hun fremhevet også studiestedet.

– Jeg mener vi gir studentene stor frihet til å velge hva de vil skrive om. Jeg tror blant annet det gjør at vi får nyskapende og interessante oppgaver.

Nikolaisen la også vekt på at prisvinnerne hadde vært modige i valg av tema, og hun var imponert over hvor godt de hadde satt seg inn i feltet vektreduksjon ved kneartrose.

Fornøyde prisvinnere

De to prisvinnerne var selvsagt også fornøyde med prisen. De benyttet anledningen til å legge frem funnene fra bacheloroppgaven, samt reflektere om sin egen reise i løpet av oppgaveskrivingen.

– Vi startet med å tenke at vektreduksjon er en bra tilnærming til kneartrosepasienter. Nå stiller vi spørsmålet om det faktisk er slik, sa de i sin presentasjon.

Les om bacheloroppgaven og resultatene her.

Juryens begrunnelse

Oppgaven er vurdert ut fra kvalitet, om den har nytte for fysioterapifaget og om den er nytenkende, reiser nye spørsmål eller endrer gamle «sannheter».

  • Når det gjelder kvalitet er vinneroppgaven metodisk sterk i form av en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer av to fysioterapeuter med klinisk erfaring med overvektige kneartrosepasienter. Oppgaven er godt oppbygd og god språklig. Analysene og resultatene er oversiktlig framstilt. Diskusjonen framstår kritisk og velreflektert.
  • Når det gjelder nytte for fysioterapifaget adresserer oppgaven et svært relevant tema innen behandling av artrosepasienter, nemlig vektreduksjon som er anbefalt i retningslinjene. Komiteen vurderer nytteverdien som stor og dagsaktuell med tanke på økning i antall overvektige og fysioterapeuters kompetanse. Oppgaven ivaretar kompleksiteten knyttet til vekt og vektreduksjon også ut fra et psykososialt perspektiv og hvordan fokus på vekt kan påvirke relasjonen mellom fysioterapeut og pasient.
  • Når det gjelder nytenkning reiser oppgaven spørsmål rundt vektreduksjon som anbefalt tiltak for overvektige kneartrosepasienter. Fysisk aktivitet er sentralt innen fysioterapeuters kompetanseområde, men det er ikke slanking. Oppgaven er sånn sett kontroversiell og kan danne utgangspunkt for en debatt rundt anbefalingene og/eller om fysioterapifaget bør utvide sitt kompetanseområde til å inkludere slanking og at tverrfaglig samarbeid er forutsetning for å kunne håndtere anbefalingene.
Powered by Labrador CMS