Faggruppen for kvinnehelse i NFF har gitt 100.000 kroner til ulike prosjekter.

Kvinnehelse: Stor interesse etter utlysing av stipend til mindre prosjekter

Høsten 2020 lyste Faggruppe for kvinnehelse NFF ut stipender til sine medlemmer på til sammen 100 000 kroner. Ti søkere ble tildelt 10 000 kroner hver.

Publisert

Kvinnehelsegruppa arrangerte i oktober 2018 den nordiske konferansen «Pelvis, Rectus Diastasis and Exercises – Why and how». Arrangementet var en suksess, og deler av overskuddet ble øremerket forskning på kvinnehelse. Formålet med utdelingen denne gangen var primært å gi støtte til små studier som kunne styrke fagfeltet.

- Vi synes det er svært gledelig at så mange av faggruppens medlemmer ønsket å sette i gang med et prosjekt. Det er viktig å øke interessen og oppmerksomheten rundt kvinnehelse. Et lite prosjekt kan gi grobunn for ett som er større, og kan også føre til et bedre samarbeid mellom aktørene i helsetjenesten, sier styreleder i NFFs faggruppe for kvinnehelse, Ingeborg Hoff Brækken.

Det eneste kriteriet for tildeling var at prosjektet støttet faggruppens arbeid, herunder kvinnehelse generelt eller arbeid med relevante problemstillinger for menn og barn. Til sammen kom det inn ti søknader, som alle ble tildelt 10 000 kroner hver i prosjektmidler.

Behandling av halebeinsmerter

Bak et av disse prosjektene står fysioterapeut og manuellterapeut Natalie Michelle Evensen ved Centrum Fysioterapi i Ski. Halebeinsmerte (coccygodynia) er en smertefull og funksjonshemmende tilstand. Den kan oppstå hos begge kjønn i alle aldere, men er vanligst hos kvinner under svangerskap og etter fødsel. De fleste fysioterapeuter vil kunne gi generelle råd og utvortes behandling. Langt færre kan tilby undersøkelse og behandling intrarektalt, selv om dette er sterkt anbefalt. Hovedmålet med prosjektet er å utarbeide et register over fysioterapeuter i Norge som har kompetanse innen dette feltet. Et sekundært mål er å kartlegge hvor mange fysioterapeuter som er interessert i å tilegne seg kompetanse når det gjelder utredning og behandling av halebeinsmerter.

Prosjekt svak bekkenbunnsmuskulatur

Tove Villumstad.

Evensen er også del av en forskningsgruppe som har en pilotstudie på gang med stipendmidler fra en tidligere søknadsrunde: «Elektrostimulator for svak bekkenbunnsmuskulatur». Sammen med fysioterapeut Ingeborg Hoff Brækken og Mensendieck fysioterapeut og akupunktør Tove Villumstad, begge ved Kolbotn Fysikalske Institutt, er planen å starte en RCT med 100 deltakere i løpet av 2021. Målet er å avdekke om elektrostimulering kan være en bedre behandlingsform enn aktiv trening for kvinner med svak bekkenbunnsmuskulatur. Et vesentlig inklusjonskriterie for studien vil være at levator ani-musklene kontraherer når de blir utsatt for elektrostimulering via en vaginal elektrode. I denne søknadsrunde ble prosjektet tildelt midler til innkjøp av prober, og det ble gitt støtte til å jobbe frem en søknad til Regional komite for medisinsk helsefaglig forskningsteknikk (REK) for RCT-studien.

Reisestipend til Nepal

Britt Stuge

Forsker og fysioterapeut ved Oslo Universitetssykehus, Britt Stuge, søkte kvinnehelsegruppa om reisestipend for et opphold i Nepal så snart det er tilrådelig å reise utenlands igjen. Bakgrunnen er at Stuges stipendiati Nepal, Ranjeeta S. Acharya, forsvarte sin doktorgradsavhandling «Pelvic girdle pain and pelvic floor disorders in pregnant Nepalese women» høsten 2020 med en disputas på Zoom. Opponentene oppfordret til en videreføring av doktorgradprosjektet. Målet med reisen er å lage en prosjektbeskrivelse for gjennomførbare studier på kvinnehelse i Nepal, relatert til graviditet. «Erfaringen fra doktorgradprosjektet tilsier at det er viktig å være til stede fysisk for å observere og diskutere prosjektgjennomføring «face-to-face» med ulike aktører ved sykehuset, og besøke fasiliteter for mulig datainnsamling», skriver Stuge i sin presentasjon av prosjektet.

Fysisk aktivitet og endometriose

Merete Kolberg Tennfjord.

PKan fysisk aktivitet og trening påvirke endometriosesmerter og livskvalitet? Det ønsker fysioterapeut og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Merete Kolberg Tennfjord, å finne ut av. Endometriose er en godartet gynekologisk tilstand der livmorens slimhinne (endometrium) er plassert utenfor livmoren. Tilstanden rammer opptil 10 prosent av kvinner i fruktbar alder, og om lag 70 prosent av kvinner med endometriose har store smerter under menstruasjon og samleie, og/eller langvarige bekkenleddssmerter. Prosjektet skal se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet/trening og smerter hos en gruppe endometriosepasienter henvist til fysioterapi. Resultatet vil brukes som grunnlag for en finansiert PhD-studie som skal undersøke effekten av fysisk aktivitet og trening på endometriosesmerte i en randomisert kontrollert studie. På sikt vil prosjektet kunne bidra til tidlig og mer målrettet behandling for de kvinnene som rammes.

Skånsom tampongapplikator

Camilla Berg er avtalefysioterapeut i Stavanger kommune. Spesialfeltet er kvinnehelse og pasienter med dysfunksjon i bekkenbunnen. Sammen med fysioterapeut Monica Berg utgjør hun Period AS, et selskap som er i full gang med å utvikle et nytt hygieneprodukt for kvinner med langvarige underlivssmerter. Målet er å designe en gjenbrukbar tampongapplikator som vil gjøre det mer skånsomt, praktisk, hygienisk og miljøvennlig å ha menstruasjon for kvinner nasjonalt og internasjonalt, og som i tillegg kan gjøre det mulig for flere kvinner med langvarige underlivssmerter å bruke tampong. Period AS samarbeider med blant annet Innovasjon Norge, og erfarne ingeniører og industridesignere i Inventas. Tildelt stipend går inn i et forprosjekt der det skal lages en 3D-modell av applikatoren.

Bekkenplager på Instagram

Fysioterapeuter og kiropraktorer med lang utdanning og kompetanse innen kvinnehelse, registrerer at influensere i sosiale medier har fått stor makt over informasjonsflyten til gravide. Det som deles kan være både tilfeldig og ukvalifisert, noe som i verste fall kan føre til fysiske eller mentale plager og sykefravær. «If you can’t beat them, join them», tenkte terapeutene ved Forusklinikken i Stavanger, og søkte, under ledelse av manuellterapeut Anne Torkelsen Thomas, om 10 000 kroner for å utvikle en instagramprofil. Med hjelp fra profesjonelle aktører innen webdesign og kommunikasjon, er målet å kunne formidle evidensbasert kunnskap om bekkenplager før og etter svangerskap til flest mulig følgere. Håpet er at prosjektet kan gi andre terapeuter støtte og motivasjon for lignende arbeid.

Ny veileder for langvarige underlivssmerter

Langvarige underlivssmerter er en kompleks tilstand som rammer mellom 11 og 15 prosent av europeiske kvinner og 8-12 prosent av menn. Verken europeiske retningslinjer eller veilederen fra Den Norske Legeforening gir detaljerte anbefalinger for fysioterapioppfølging av denne pasientgruppen. PhD, fysioterapeut Ane Sigrid Nygaard vil gjøre eksisterende kunnskap lettere tilgjengelig i en travel klinisk hverdag. Hun skal, under veiledning av fysioterapeut PhD Merete Kolberg Tennfjord, gjennomgå eksisterende kliniske retningslinjer og annen relevant litteratur for å planlegge en metode for utarbeidelse av en norsk veileder for fysioterapi ved langvarige underlivssmerter. Målet med prosjektet er å skrive en søknad til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter om støtte til videre arbeid og ferdigstillelse av veilederen.

Tidlig henvisning av osteoporosepasienter

Da fysioterapeut og spesialist i nevrologisk fysioterapi ved Forusklinikken i Stavanger, Fia Horni Øregaard, startet opp gruppetrening for osteoporosepasienter med påvist sentrale lavenergibrudd i columna, ga flere uttrykk for at de opplevde mangelfull veiledning om restriksjoner i akuttfasen med tanke på fysisk aktivitet og trening. Resultatet for mange var at de ble engstelige for å bevege seg med påfølgende fall i funksjonsnivå, helsetilstand og livskvalitet. Øregaard ønsker gjennom prosjektet sitt å bedre samhandlingen mellom fastleger og fysioterapitjenesten i Stavangerområdet, slik at denne pasientgruppen blir henvist til fysioterapeut allerede i akuttfasen. Med tidlig råd og veiledning om styrke og stabilitetstrening av mage og rygg, vil disse pasientene kunne bevare sitt funksjonsnivå. Første del av prosjektet vil bestå av å produsere informasjonsark med råd og veiledning om restriksjon i akuttfasen, og anbefalt trening i subakutt fase på bakgrunn av den nyeste forskningen på området.

Brosjyre om bekkenbunnsdysfunksjon

Fysioterapeut og daglig leder ved Forusklinikken i Stavanger, Hilde Warhaug, har i mer enn 10 år jobbet med pasienter som har dysfunksjon i bekkenbunnen. Med sitt prosjekt vil hun bidra til bedre samhandling mellom fysioterapeuter og øvrig helsepersonell med hensyn til denne pasientgruppen. En stor andel av disse pasientene har slitt med sine utfordringer i mange år uten å ha fått den hjelpen de trenger. Warhaug vil utarbeide en brosjyre til aktuelle samarbeidspartnere som inneholder enkel beskrivelse av aktuell behandling, på hvilken måte fysioterapeuter kan hjelpe disse pasientene, og gi en oversikt over hvilke terapeuter i Stavangerregionen som innehar denne kompetansen.

Ingeborg Hoff Brækken, Tove Villumstad og Merete Kolberg Tennfjord var alle medlemmer av styret i Faggruppen for kvinnehelse NFF på det tidspunktet stipendene ble tildelt. De tre meldte seg inhabile, og satt ikke i tildelingskomiteen da midlene ble fordelt.

Powered by Labrador CMS