Rapport klar: Foreslår store NFF-endringer

Nedleggelse av Tidsskriftet Fysioterapeutens bladstyre og endret formålsparagraf. Opprettelse av fagråd og fagstyre i organisasjonen. Betydelig nedskalering av NFFs regionmodell. Eller en videreutvikling av modellen. Flere, eller færre ansatte i NFFs sekretariat. Dette er noen av de mange endringene som foreslås for fremtidens NFF. Prosjektgruppa har levert sin rapport. Nå er det opp til styret, landsmøtet - og til slutt hovedlandsmøtet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er prosjektgruppen

Jorunn Lunde, generalsekretær i NFFs sekretariat (prosjekteier og -leder)

Irene Mårdalen, kommunikasjonsleder i NFFs sekretariat

Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver i NFFs sekretariat

Marianne Hauger, advokat i NFFs sekretariat

Hans Leo Dagsvik, helsesjef i Vefsn kommune

Jens Fredrik Aas, regionleder Region Osloområdet, NFF

Kjerstin Fet Vindenes, leder faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i NFF

Steinar Krey Voll, avdelingsleder Oslo universitetssykehus

En prosjektgruppe har levert to forslag til NFFs styre. Det handler om veien videre for Norges desidert største forbund for fysioterapeuter, med over 10.000 medlemmer.

NFFs landsmøte vedtok nemlig høsten 2023 at det skulle settes i gang et utviklingsarbeid i organisasjonen, umiddelbart etter landsmøtet. I vedtaket stod følgende: «Landsmøtet vedtar at det igangsettes et organisasjonsutviklingsprosjekt umiddelbart. Det settes av kr. 436.000 i revidert budsjett 2024 for blant annet å sikre bred involvering i organisasjonen. Forslag til tiltak i utviklingsarbeidet av organisasjonen legges frem på landsmøtet 2024». 

Morgendagens utfordringer

Dette ble gjort med bakgrunn i at «Norsk Fysioterapeutforbund har behov for å organisere seg slik at vi best mulig kan møte dagens og morgensdagens utfordringer; herunder dyrtid, press på helsetjenesten, mangel på personell, økte krav i form av regler og lover til arbeidslivet, økt behov for kompetanse (innleid og ansatt) og vurdering av helsetjenesten» (fra prosjektets beskrivelse).

Det ble nedsatt prosjektgruppe, styringsgruppe og tre referansegrupper. Nå har prosjektgruppen, ledet av konstituert generalsekretær i NFF, Jorunn Lunde, levert sine forslag til styringsgruppen. Lunde er også satt opp som prosjektets eier.

Styringsgruppen består av NFFs forbundsstyre, som skal behandle saken i neste styremøte (12.-13.juni), og videre frem mot høstens landsmøte. Det er landsmøtet, og deretter hovedlandsmøtet, som til syvende og sist bestemmer veien videre for organisasjonen.

To forslag som diskusjonsgrunnlag

I rapporten fra prosjektgruppen, som Fysioterapeuten har fått tilgang til, er det to ulike forslag til hvordan de ser for seg veien videre for NFF. Samtidig presiseres det i selve saksdokumentet, som også er tilgjengeliggjort, at: 

Prosjektgruppa har valgt å legge frem to alternativer til organisasjonsendring som kan danne grunnlag for diskusjoner i Forbundsstyret.

Alternativene er vurdert med hensyn til om de svarer til effektmål og hvorvidt de styrker mulighetene til å oppnå NFFs formål. Prosjektgruppen har ikke utredet lovendringene som er nødvendige. Eventuelle endringer vil måtte utredes utfra beslutninger på Landsmøtet 2024 og legges fram for behandling på Hovedlandsmøtet 2025.

Prosjektgruppa understreker at begge forslagene kan justeres før eventuell ferdigstillelse.

Dette er forslagene - i korte trekk:

Felles for begge forslagene er at det prosjektgruppen kaller "fagsøyla" styrkes. Dette mener de gjøres ved å blant annet opprette fagråd og fagstyre. Faggruppene skal gjenspeile spesialitetene i Norsk Fysioterapeutforbund. Faggruppelederforum legges ned. Fag- og utdanningspolitisk råd legges ned. Fysiofondet forblir uendret. Og:  Tidsskriftet Fysioterapeuten endrer formålsparagraf, det opprettes en redaksjonskomité og Bladstyret legges ned. Ny formålsparagraf skal forholde seg til NFFs formålsparagraf, og redaktør skal evalueres årlig av forbundsstyret.

Fra rapporten:

En slik organisering vil sørge for at faggruppene fortsatt blir forbundets viktigste organisasjonsledd for fagets utvikling innen sine områder. Endringen innebærer også at det blir tydeligere hvilke organisasjonsledd som har ansvar for faget i Norsk Fysioterapeutforbund. Det gir kompetansebasert og bredt grunnlag for diskusjoner og prosesser og vil sikre at faget får en tydelig og omforent stemme. Det vil føre til at faget blir mer synlig både i og utenfor organisasjonen og at fagpolitiske beslutninger tas på faglige premisser. 

Alternativ 1:

Her ønsker prosjektgruppa å styrke det man kaller "yrkessøyla" gjennom å opprette en ny gruppe for ledere. Videre foreslås det å endre Tariffpolitisk råd til NFFs gruppe for ansatte medlemmer. Medlemmene kan bestå av de med tariffavtale og de som arbeider med å få på plass en tariffavtale.

Det foreslås i rapporten å endre Næringspolitisk råd til NFFs gruppe for avtalefysioterapeuter. Gruppens leder foreslås å frikjøpes i halv stilling. Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) blir i forslaget et eget organisasjonsledd, og det dannes et eget nettverk for det man kaller "helprivate" fysioterapeuter. 

For studenter foreslås det å danne et eget studentforum. Alternativt pekes det på at man kan overta det som i dag kalles Fysio, en landsdekkende studentorganisasjon for fysioterapeutstudenter. Prosjektgruppen foreslår videre å styrke NFFs seniorforum ved at det de blir et ledd som kan ha regionale undergrupperinger. De får i så fall delegater, og ikke bare observatører, til Landsmøtet.

Det prosjektgruppa har kalt "fagsøyla" skal ifølge rapporten styrkes med at det opprettes et fagråd (faggruppefelleskap) og et fagstyre. Fagstyrets leder skal her frikjøpes i halv stilling.

Regionmodellen foreslås nedskalert.  Regionleders rolle og ansvar endres til å skulle ivareta medlemspleie og sørge for lokalt engasjement. Regionledere frikjøpes fra sin ordinære jobb med tilsvarende 20 prosent stilling, mot dagens 100 prosent frikjøp. 

Som begrunnelse skriver prosjektgruppen følgende: 

Tillitsvalgte og kontaktpersoner i NFF er en ressurs som kan benyttes bedre. I tillegg til at de skal være førsteinstans for medlemshenvendelser som omhandler forhold på arbeidsplassen, kan de også skoleres i å ivareta det lokalpolitiske arbeidet.

Videre foreslås det under dette alternativet å styrke NFFs sekretariat med to  årsverk. fra dagens nivå. 

Alternativ 2

Om det andre alternativet står det i rapporten: Dersom NFF ønsker å videreføre regionmodellen, kan en utvikling av organisasjonen være å utvide og tydeliggjøre regionenes ansvar. En utvidet regionmodell vil kunne bety en styrking av direkte medlemskontakt regionalt.

Videre heter det i rapporten: 

Da regionmodellen ble vedtatt innført i 2013, var en av forutsetningene at sekretariatet skulle styrkes. Dette har ikke skjedd og det siste året har sekretariatet på grunn av den økonomiske situasjonen blitt redusert med to stillinger; en jurist og en seniorrådgiver på helsepolitikk. Skal organisasjonen kunne drifte økonomisk bærekraftig framover med fem fulltids finansierte regionledere, vil det innebære at det må kuttes flere årsverk i sekretariatet. Ytterligere kutt i sekretariatet betyr at oppgaver vil måtte overføres til regionene.

Slik mener man i rapporten det kan gjennomføres: 

• Regionleder bistår tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i lokale forhandlinger. En rolle sekretariatet har i dag.

• Regionledere velges på landsmøtet. De frikjøpes fra sin ordinære stilling. De vil ikke være ansatt i NFF.

• Fagsøyla vil, som i forslag 1, styrkes ved at det opprettes fagråd og fagstyre.

• Direkte medlemshenvendelser angående arbeidsforhold, både når det gjelder ansatte, ledere og avtalefysioterapeuter flyttes til regionene.

• Sekretariatet kuttes med to årsverk totalt.

Spørsmål til Lunde

Jorunn Lunde har ledet arbeidet. Hun er konstituert som generalsekretær i NFF ut september i år. Så tar Frode Jahren over (se egen sak).

Vi sendte disse spørsmålene over til Lunde på epost etter at rapporten ble gjort kjent:

– To helt ulike forslag: Hva er tanken bak?

– Opplever du at de stemmene i organisasjonen som bør høres har blitt hørt?

– Har de som eventuelt vil bli berørt av endringene fått sagt hva de mener? 

– Kan du fortelle om prosessen som har ledet frem til alternativene?

– Hvem skal lede arbeidet videre fra nå?

– Forventninger til den videre prosessen? 

Dette svarte Lunde: 

– Prosjektgruppens oppdrag var å levere i henhold til planen som ble vedtatt på Landsmøtet i november 2023. Tanken bak to ulike forslag er å gi Forbundsstyret et godt diskusjonsgrunnlag. Forbundsstyret, som også er prosjektets styringsgruppe, har ønsket løsningsforslag som bygger på tidligere identifiserte utfordringer i organisasjonen. Dette mener vi at vi nå har levert, og vi håper at saken gir Forbundsstyret et godt grunnlag for arbeidet videre fram mot Landsmøtet i november. Det er Forbundsstyret som beslutter veien videre. 

Ser frem til gode diskusjoner

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund, ser frem til spennende og gode diskusjoner i månedene som kommer:

– Det er med stor spenning og interesse jeg mottok rapporten igår ettermiddag. Forbundsstyret har nå fått et utgangspunkt for diskusjon til neste forbundsstyremøte.

– Her er det viktig å understreke at de skisserte alternativene er utgangspunkt for diskusjon, fortsetter hun. 

–  Jeg har troen på å løfte blikket sammen og få satt fysioterapi på agendaen fremover. Fysioterapeuter fortjener en plass i samfunnet. Dette er til det beste for både samfunnet og profesjonen. 

Lund sier avslutningsvis at hun er imponert over prosjektgruppens arbeid og engasjement. 

(Saken ble oppdatert med kommentar fra Jorunn Lunde 7.juni kl 11:26)

---------------------

Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS