Flere ønsker de frie plassene i forbundsstyret for 2020-2022. Dette bildet viser dagens forbundsstyre, minus lederen for Fag- og utdanningspolitisk utvalg og regionleder for Region Sør-Øst. (Foto: Vidar Rekve, NFF)

Rift om plasser i forbundsstyret og fondsstyret

Fire personer vil ha de to frie plassene i forbundsstyret i NFF, og det er også rift om plassene i fondsstyret. Den ene kandidaten til forbundsstyret er kritisk til valgkomiteen.

Publisert Sist oppdatert

Valgkomiteen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker et skifte i en av de to frie plassene i forbundsstyret for 2020-2022. Deres innstilling er at Anders Aasheim fortsetter, mens Tor Frithjof Wigers Larsen går ut. Ny kandidat som de innstiller til den andre plassen, er universitetslektor Kathrine Rømmen ved NTNU. Men i likhet med vervet som forbundsleder, blir det valgkamp om disse plassene. Tor Frithjof Wigers Larsen stiller som motkandidat, og det samme gjør leder Kristin Snøan i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. På NFFs forbundssider kan du lese innstillingene og begrunnelsene fra valgkomiteen.

Valgkomiteen legger vekt på at den nye kandidaten Rømmen er tilknyttet utdanningssektoren, og møter mange områder av helsevesenet gjennom studentarbeidet. 

 

Kathrine Rømmen. Foto: privat

Rømmen sier at hun er opptatt av at fysioterapeuter må tenke helhetlig, tenke kvalitet i faget og delekultur, og at fysioterapeuter satser på organisasjonsarbeid og å gjøre seg synlige.

-Tidligere var markedsføring i offentlig sektor en helt utenkelig ting. Det er det slettes ikke lenger. Vi må innse at vi er konkurranseutsatte overalt, og at den eneste måten å møte dette på er synliggjøring, tilstedeværelse i debatter og at vi har handlingskompetanse, uttaler hun.

Rømmen mener at fysioterapeuter må være pådrivere for at folkehelse er et domene der hashtag #fysioterapi er den aller mest brukte. Hun sier også at organisasjonen må være årvåkne på hva som skjer med rehabiliteringssentre rundt om i landet, i disse tider med kommunesammenslåinger og samhandlingsreformen.

Ikke godt skjønn av valgkomiteen

Tor Frithjof Wigers Larsen er enhetsleder ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Tor Frithjof Widers Larsen.

Han vil fortsette å kjempe for sitt kandidatur til de frie plassene i forbundsstyret, og sier at han er kritisk til valgkomiteens arbeid.

-Valgkomitéen skal sette sammen et forbundsstyre som har nødvendig kompetanse, med en geografisk representasjon og en kjønnsbalanse. Etter min mening har ikke valgkomiteen utvist et godt skjønn når de har innstilt det nye styret, sier han.

Wigers Larsen sier også at slik han ser det, finnes det ingen grunner til å fjerne Fred Hatlebrekke som forbundsleder.

Tatt høyde for mange faktorer

Fysioterapeuten har spurt valgkomiteen om en kommentar til kritikken. De svarer at de har arbeidet på vanlig måte og innstilt de kandidatene de mener vil tjene organisasjonen på beste mulige måte. «Selvfølgelig er kompetanse, kjønn, og spredning i geografi og arbeidssektor blant faktorene som er tatt i betraktning i innstillingen. Det er ikke overraskende at det i en stor organisasjon som vår er medlemmer som ikke er helt enige i valgkomiteens innstilling. Meningsbrytning er sunt og et tegn på en vital og demokratisk organisasjon», skriver de.

Wigers Larsen vil jobbe for at delegatene stemmer på ham, og sier at han fortsatt kan være en viktig bidragsyter inn i forbundsstyret med sin brede bakgrunn fra organisasjons- og styrearbeid.

-Min brede kunnskap om NFF, kjennskap til spesialisthelsetjenesten og lederkunnskap, er sider som fortsatt taler for at jeg skal ha en rolle i forbundsstyret, sier han.

Er diplomat

Anders Aasheim jobber som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og er innstilt på ny.

 

Anders Aasheim

Valgkomiteen legger i sin innstilling vekt på hans brede erfaring innen organisasjonen, hans kunnskaper om fysioterapeuters rolle i folkehelsearbeidet, hans erfaring med forvaltningen og hans kjennskap til regelverket rundt turnustjenesten.

Aasheim kaller seg en «diplomat» og mener en styrke er at han ikke representerer noen spesiell gruppering i NFF, og kan ivareta hele organisasjonens interesser. 

-Jeg har lang erfaring innen folkehelsearbeid og kommuneplaner, og jeg kjenner godt til hva som er fysioterapeuters rolle i arbeidet. Jeg jobber også til daglig med administrasjon av turnustjeneste, og kan regelverket på feltet svært godt, sier han.

Aasheim understreker at han har lang fartstid hos Fylkesmannen, og dermed har kunnskap om blant annet frisklivssentraler, eldres helse, habilitering og rehabilitering.

Vil gi faggruppene en stemme

Motkandidat Kristin Snøan har de siste tre årene sittet som faggruppeleder i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.

 

Kristin Snøan

Hun viser til at faggruppene i denne perioden har argumentert for at faget må få mer fokus i organisasjonen, og at kommunikasjonslinjene og samarbeidet mellom forbundsstyret og faggruppene er for vilkårlig og svak. 

-Dersom jeg skulle bli valgt inn i forbundsstyret, vil jeg bidra til å løfte faget i organisasjonen, fremme faggruppenes rolle, og samtidig bedre forutsetningene for samarbeid mellom faggruppene og forbundsstyret. Jeg mener at vi står sterkest sammen, og at vi må jobbe for å stå samlet som organisasjon, og derigjennom bli mer synlig for samarbeidspartnere, politikere og beslutningstakere, sier hun.

Her kan du lese om valgkomiteens innstilling til vervet som forbundsleder, og her deler lederkandidatene sine tanker om innstillingen og tiden framover.

Også rift om fondsstyret

Til fondsstyret mener valgkomiteen at plassene bør gå til Eilin Ekeland, Inger Lise Aamot Aksetøy, Marianne Aars og Irma Blaker. Også her er det rift om plassene, og to stiller som motkandidater: Berit Ianssen og Nina Theodorsen.

Som leder for Næringspolitisk råd innstilles Per Olav Moberg Peersen. I øvrige råd og utvalg er det to som går mot lederskifte: Stine Malerød innstilles som ny leder for Tariffpolitisk utvalg, mens valgkomiteen har innstilt Gro Opseth som ny leder for Fag- og utdanningspolitisk utvalg.

Powered by Labrador CMS