Fagkronikk

Pasientdata i sanntid

Felles pasientjournal: Som å spille i samme orkester

Fagkronikk

Harald Fossvik

Harald Fossvik, avtalefysioterapeut, medlem av rådet for avtalefysioterapi i Helseplattformen. harald.fossvik@ftcampus.no.

Fagkronikker vurderes redaksjonelt. Merknad: Forfatter er tilknyttet Helseplattformen.

I pasientbehandling er det ingenting som slår personlig kontakt når det kommer til samhandling. Som fysioterapeuter kjenner vi nok alle på det samme behovet: Å ha nok informasjon i møte med pasienten. En felles pasientjournal hadde utvilsomt lettet jobben vår. Med det kunne vi gitt både raskere og bedre behandling.

Etter 30 år i faget har jeg erfart både å jobbe med papirjournal og etter hvert to ulike digitale systemer. Greie systemer begge to, og årsaken til at jeg byttet fra det ene til det andre var at en kollega med bedre datakunnskaper enn meg fikk velge. Jeg tror grunnen til at vi bytter er den subjektive følelsen vi legger til grunn for alle valg. De fleste av oss avtalefysioterapeuter tilpasser oss ethvert system.

Å snakke samme språk i samme rom

Å lage et journalsystem som treffer alle rett i hjertet er derfor ikke mulig. Poenget må være at systemet er så fleksibelt at det lett kan tilpasses den enkelte. Og det er Helseplattformen – den nye felles journalløsningen i Midt-Norge. Det er dessuten utviklet av brukerne. Målet er å samle alle i ett og samme system. Alle skal snakke samme språk i samme rom - et særdeles godt utgangspunkt for samhandling som ikke finnes på samme nivå i dag verken med tanke på sømløshet, brukervennlighet eller tidsbruk.

Opplysninger i sanntid framfor dobbel journalføring

Hadde det ikke vært besnærende dersom en sykehuslege eller en fastlege hadde haket av i journalen ved opplysninger som vi fysioterapeuter trenger? Det hadde gitt oss friheten til når som helst å kunne gå inn og hente de samme opplysningene som vi i dag bruker tid og penger på å lete etter og etterspørre. I Helseplattformen slipper man å bruke tid på dobbel journalføring fordi opplysninger legges inn en gang for alle, og de blir tilgjengelig i sanntid for dem som har tjenstlig behov.

Når pasienten tar direkte kontakt

Etter at pasientene slipper å henvises til fysioterapeut, og i stedet tar direkte kontakt, har jobben med å få oversikt over viktige faktorer i helsesituasjonen blitt tillagt den aktuelle fysioterapeuten som pasienten velger å gå til. En god anamnese som bakgrunn for behandling er avgjørende, og den må svært ofte suppleres av helseopplysninger produsert av andre behandlere. Det vil si - pasienten må enten muntlig gjengi det som fagfolk har bedrevet av tidligere behandling/undersøkelser eller ta med dokumenter selv.

Et typisk tilfelle

La meg illustrere med et typisk kasus som mange av oss avtalefysioterapeuter opplever ukentlig: En far bestiller time for sin 13 år gamle datter som sliter med en komplisert hofteplage. Hun er utredet hos fastlege og to sykehusspesialister som har tatt to-tre røntgenbilder. Konklusjon: Muskulære plager. Hun har ikke vært hos fysioterapeut. Det har gått 14 måneder. Jenta har falt ut av gymtimene og håndballaget. Både jenta og foreldrene er svært usikre, og kommer omsider til første time hos meg. Uten papirer, men med far som både er ukyndig og utålmodig. Papirer fra lege skal være sendt, men er ikke mottatt. Purring under konsultasjonen viser at papirer er sendt via posten. På tross av at jeg er på Helsenett. Jeg må starte undersøkelser helt fra begynnelsen av med en ukjent pasient. Far hiver seg i bilen og kommer tilbake med siste sykehusrapport. Den viser seg å være feil. To dager senere mottar jeg korrekte dokumenter fra far. På e-post. Posten fra sykehuset har ennå ikke kommet. Jeg sammenholder egen undersøkelse med mottatte dokumenter. I løpet av ei uke er pasienten med både på håndballbanen og i gymtimene – med visse tilpasninger fra fysioterapeut. Og den offensive faren? Han sender klage til Fylkeslegen.

Mer samhandling med pasienten

Bedre kommunikasjon og samhandling er en opplagt forbedring som kommer med Helseplattformen. En forbedring er innbyggerportalen HelsaMi som også kommer som en app. Gjennom HelsaMi blir pasienten mer ansvarlig og bevisst sin egen helse. Alle pasienter ønsker rask og korrekt behandling. Med HelsaMi kan pasienten bli en bedre medspiller, og med bedre tilgang til informasjon aksepterer man kanskje også i større grad at ting kan ta litt tid i helsevesenet. Ser vi på historien med den 13 år gamle pasienten, så hadde HelsaMi-appen vært fin å se på sammen for å finne informasjon om hvor i forløpet hun var. Vi kunne ha sett på HelsaMi/oppfølging og sett om vi fant noe som passet for henne. Sammen kunne vi ha samhandlet og kommet fram til et opplegg ut fra hva som er gjort og hva som eventuelt er planlagt. Det hadde økt kvaliteten på mitt arbeid og det hadde økt sikkerheten for pasienten. Befolkningen er i ferd med å bli stadig mer digitalisert, og det gir oss middelaldrende i bransjen også en mulighet til å strekke oss litt lengre og gjøre en bedre jobb i samarbeid med pasienten.

Helseplattformen i Midt-Norge

Natt til 7.mai ble Helseplattformen skrudd på i Trondheim. Kommunen ble dermed den første i landet med en felles journalløsning for hele helse og omsorgstjenesten. Rett før produksjonssetting uttalte styreleder i Helseplattformen, Helge Garåsen, at innføringen er som å gå fra en gammeldags telefonsentral til en ny iPhone over natta. Sykehusene i Helse Midt-Norge, fastleger og andre midtnorske kommuner står for tur i de nærmeste årene. En egen prosjektgruppe jobber med løsningen for avtalefysioterapeuter. Arbeidet mot avtalefysioterapeuter kom i gang i Trondheim kommune allerede i 2018 da de involverte 32 avtalefysioterapeuter fra 11 kommuner i en kartlegging av arbeidsflyt. Arbeidet som tas videre av Helseplattformen tar utgangspunkt i denne kartleggingen. Viktig med gjennomslag for vår faggruppe Journalsystemet i Helseplattformen er omfattende. Det er viktig at vi som representerer avtalefysioterapeutene får gjennomslag for en løsning som inkluderer bare det vi som faggruppe trenger, og ikke annen informasjon som er irrelevant for vår arbeidshverdag. For dem som ser løsningen for første gang, kan den virke overveldende. Samtidig er tanken at man skal finne all informasjon man trenger på et og samme sted. Det er likevel fortsatt nødvendig med en ryddejobb slik at informasjonen som avtalefysioterapeuten blir tydelig grei slik at man slipper for mange klikk, og at irrelevant informasjon er luket vekk.

Resten av helsetjenesten savner våre vurderinger

Mange i helsetjenesten sier det samme: Vurderinger og tilbakemeldinger fra oss avtalefysioterapeuter til resten av helsetjenesten er ofte sterkt savnet. Vi jobber for mye på hver vår tue. Epikriser sendes der vi vurderer at det har interesse for andre i helsetjenesten. I den andre enden må det gjøres en manuell jobb i systemet som brukes der. I noen tilfeller kan det i ettertid vise seg at epikriser burde ha vært sendt. I Helseplattformen blir epikrisen lagt inn og tilgjengeliggjort for den som trenger det ut fra tjenstlig behov.

Høy omdreiningshastighet krever at opplysningene må være på plass

Vi er ikke koordinatorene, som for eksempel fastlegene er. Denne gruppen har et stort behov for å sende og motta fra en rekke ulike instanser. Vi jobber likt ut fra at vi har høy omdreiningshastighet, med korte timeavtaler og med samme krav til journalføring. Derfor ligger fastlegeløsningen i Helseplattformen ganske tett opp til våre behov - sammen med elementer fra poliklinikken. I løsningen for de kommunale fysioterapeutene ligger det blant annet en del skjemaer som ikke er relevante for oss. Gjennom arbeidet med Helseplattformen har vi erfart at en kommunefysioterapeut gjerne trenger 90 minutter på en førstegangskonsultasjon. Vi bruker 30 minutter - og da må opplysninger være på plass.

Strukturert journalføring krever trening

Det tar tid å lære seg noe helt nytt. Å redusere bruken av fritekst til fordel for mer strukturert journalskriving slik løsningen legger opp til vil kreve trening av oss, men etter en tid tror jeg at både vi og resten av helsetjenesten blir mer effektive. Det er mye informasjon å forholde seg til i Helseplattformen. Samtidig ligger informasjonen som vi bruker mye tid på å lete etter og etterspørre nettopp her. På ett og samme sted.

Powered by Labrador CMS