Petø: Svake studier – usikker kunnskap

Det er stor usikkerhet om kunnskapsgrunnlaget for Petø-metoden, ifølge en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI). Petø er en behandlingsmetode for opptrening av barn med hjerneskade.

Publisert Sist oppdatert

Metoden ble utviklet på 1940-tallet, og har navnet sitt etter den ungarske legen András Petö. I 2015 fikk 169 barn og unge i Norge tilbud om denne behandlingen. Metoden bygger på filosofien om at alle kan lære, og for å få størst mulig utvikling må motoriske, kognitive, sosiale og språklige funksjoner vektlegges og utvikles samtidig, skriver fhi.no.

Liten tillit

For å vurdere tilliten til resultatene i studiene, brukte forskerne GRADE-metoden: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Alle de inkluderte studiene hadde få deltakere og metodiske svakheter, og forskerne har derfor liten tillit til resultatene, ifølge omtalen av rapporten på fhi.no.

Tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden ble samlet og vurdert. Forskerne utførte også en helseøkonomisk analyse. De fant ni relevante studier; tre randomiserte, kontrollerte studier og seks ikke-randomiserte kontrollerte studier. Alle omhandlet barn med cerebral parese.

Petø-metoden ble også sammenlignet med mer tradisjonelle behandlingsmetoder for barn med hjerneskade. Det ble ikke funnet noen sikker forskjell i effekt mellom de ulike metodene, verken på livskvalitet, motorikk eller kognitive funksjoner.

Kostnader

Det er egne Petø-sentre i Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Helse Nord tilbyr behandlingen i Nord-Norge med innleide instruktører fra Petø-instituttet i Budapest. Totalkostnaden for 2015 var på ca.13.4 millioner kroner. Fordelt på 169 mottakere av behandlingen gir det en gjennomsnittskostnad på 79.000 kroner per deltaker med familie, opplyser FHI.

Metodevurderingen er utarbeidet på oppdrag fra sekretariatet for Nye Metoder, som er lokalisert i Helse Sør-Øst RHF. Rapporten har tittelen: Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering.

Powered by Labrador CMS