Utvikling av et spørreskjema om kroppsbevissthet

Doktorgrad i Fysioterapeuten 10/2012

Tove Dragesund, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, PhD Forskningsgruppe i fysioterapi, Universitetet i Bergen. Disputasen fant sted den 26. april 2012 ved Universitetet i Bergen.

Originaltittel: Development of a Self-report Questionnaire in the Context of Norwegian Psychomotor Physiotherapy.

Kroppsbevissthet er et sentralt fenomen i psykomotorisk fysioterapi. Fenomenet innebærer å sanse muskelspenninger, kroppsbevegelser og deres emosjonelle aspekt, samt følelser og holdninger til egen kropp. I psykomotorisk fysioterapi blir kroppsbevissthet fremmet ved å stimulere pasienten til å være mentalt til stede, samt å sanse kroppen i behandlingstimen, men også ved å motivere pasienten til økt bevissthet om bevegelsesvaner og kroppslige reaksjoner i hverdagslivet mellom behandlingene. 

Psykomotorisk fysioterapi ble utviklet av fysioterapeut Aadel Bulow-Hansen og psykiater Trygve Braatøy i 1940 og 50-årene. Behandlingstilnærmingen er senere blitt videreutviklet, og blir i dag praktisert av spesialutdannede fysioterapeuter. Perspektivet i psykomotorisk fysioterapi er at fysiske, psykiske og sosiale belastninger påvirker hele kroppen gjennom endring av kroppsholdning, muskelspenninger, endret pust, balanse og kroppslig fleksibilitet. Lokale symptomer og plager sees i sammenheng med kroppen som helhet. Dette innebærer at uansett lokalisasjon av symptomer, så inngår hele kroppen eller personen, både i undersøkelsen og behandlingen. I den psykomotoriske undersøkelse inngår en anamnese samt en kroppsundersøkelse. Et av formålene med anamnesen er å fange opp pasientens opplevelse og forståelse av symptomer. I funksjonsundersøkelsen inngår en undersøkelse av kroppsholdning, pust, bevegelser, muskulatur og kroppsbevissthet, for å vurdere pasientens evne til omstilling. Hele undersøkelsen sammenfattes og danner grunnlag for videre behandling. Det er utviklet validerte og reliable metoder av kroppsundersøkelsen i psykomotorisk fysioterapi, men en metode for å undersøke pasienters kroppsbevissthet er ikke utviklet innen fagfeltet. Målsettingen med PhD arbeidet var å utvikle et nytt spørreskjema som reflekterer fenomenet kroppsbevissthet, og som har tilfredsstillende måleegenskaper i forhold til å bli benyttet som effektmål for pasienter med langvarige muskel- og skjelettsmerter. 

Doktoravhandlingen består av tre vitenskapelige artikler. Den første artikkelen er en fokusgruppestudie som utforsker beskrivelse og opplevelse av kroppsbevissthet hos pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager, samt mulige endringer av dette fenomenet som følge av psykomotorisk fysioterapi. Den andre artikkelen omhandler utvikling av selve spørreskjemaet. I alt ble 66 påstander, som reflekterer aspekter av kroppsbevissthet, utarbeidet basert på innspill fra fysioterapeuter spesialisert i psykomotorisk fysioterapi samt pasienter med langvarige muskel- og skjelettplager. Et utvalg pasienter (n=300) ble bedt om å besvare hver av de 66 påstandene ved å merke av på en 7-punkts skala, som graderer grad av enighet/uenighet til påstanden. Videre analyser viste at påstandene fordelte seg i fire delskalaer. Basert på påstandenes innhold fikk skalaene navnene «Function», «Mood», «Feelings» og «Awareness». Spørreskjemaet fikk navnet «Body Awareness Rating Questionnaire» (BARQ), og besto av til sammen 24 påstander, seks påstander i hver av de fire delskalaene.

Den tredje artikkelen er en evaluering av måleegenskapene til de fire delskalaene i spørreskjemaet. I denne studien ble delskalaenes test-retest reliabilitet, begrepsvaliditet, evne til å diskriminere mellom pasienter og friske personer, samt evaluerende egenskaper, undersøkt. Resultatene viste at de to delskalaene «Function» og «Awareness» hadde generelt gode måleegenskaper, mens delskalaene «Feelings» og «Mood» hadde delvis gode måleegenskaper. Videre forskning vil vektlegge utbedring av spørreskjemaet, slik at hele skjemaet oppnår tilfredsstillende måleegenskaper.

Artikler

Dragesund, T., & Råheim, M. (2008), Norwegian Psychomotor Physiotherapy and patients with chronic pain. Patients’ perspective on body awareness.Physiotherapy Theory and Practice.24(4), 243–54. 

Dragesund, T., Ljunggren, A.E., Kvåle, A., & Strand, L.I. (2010), Body Awareness Rating Questionnaire. Development of a self-administered questionnaire for patients with long-lasting musculoskeletal and psychosomatic disorders.Advances in Physiotherapy.12(2), 87–94. 

Dragesund, T., Råheim, M. & Strand, L.I., Body Awareness Rating Questionnaire. Measurement properties.Physiotherapy Theory and Practice(in press).

Powered by Labrador CMS