NFFs forhandlingsdelegasjon i takstforhandlingene. Fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, Per Olav Moberg Peersen, Bente Øfjord, Gerty Lund, Arnhild Skjølberg og Morten Bjerkhaug. Henriëtta U. Richter var ikke til stede da bildet ble tatt.

Dette er NFFs krav i takstoppgjøret

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker å prioritere generalistene også i årets takstoppgjør.

Publisert Sist oppdatert

NFF leverte sine krav til Helse- og omsorgsdepartementet mandag 9. mai.

– Allmennpraktiserende fysioterapeuter (generalistene) bør få et reelt økonomisk løft. Samtidig ønsker NFF naturlig nok også å øke takstene for alle fysioterapeuter med spesialiteter; herunder psykomotoriske fysioterapeuter og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi for å nevne noen. Alle skal få, men vi mener noen bør få mer enn andre. Vi forventer at Helse- og omsorgsdepartementet og KS i år gjør grep for å sikre en bred og god fysioterapitjeneste i kommunene, sier forhandlingsleder Gerty Lund i en nyhetsmelding på forbundets nettsider.

– Til pasientens beste

Også i fjorårets takstforhandlinger ønsket NFF å løfte allmennfysioterapeutene.

Gerty Lund og leder Per Olav Moberg Peersen i NFFs næringspolitiske råd forventer at Helse- og omsorgsdepartementet i år åpner for mer reelle forhandlinger enn det de opplevde i fjor.

– Ja, vi forventer at våre argumenter blir lyttet til. Allmennfysioterapeuter har en sentral og viktig rolle i den offentlige helsetjenesten. Det betyr at det er til pasientens beste at vi sørger for at allmennfysioterapeutene får den inntekten og kompensasjonen de ikke har fått tidligere, sier Peersen.

Løft for barn og unge

Nytt i år er at NFF også ønsker å løfte fysioterapi for barn og unge. Det gjøres ved å utvide bruk av takst D40 til å gjelde for alle fysioterapeuter, uavhengig av kompetanse.

– Fysioterapeuter jobber for at barn og unge skal fungere best mulig i hverdagen, med tilrettelegging på ulike nivå. Tidlig intervensjon er et viktig prinsipp ved fysioterapi for barn og ungdom, og ifølge prioriteringsnøklene i kommunene skal barn og unge prioriteres raskt inn. Dette for å bidra til rett utvikling av motorikk, støtte opp under funksjon og bidra til å hindre utenforskap, sier Peersen.

Han fortsetter:

– Barn og unge er kanskje vår viktigste pasientgruppe. Vi opplever at behovet for å styrke pasienttilbudet for denne gruppen er stort.

Dette er kravene

  • Øke tidstakstene A3
  • Utvidet bruk av D40 ved behandling av barn og unge
  • Kompetansetillegg for fysioterapeuter med takstkompetanse A2k, A8 og A9 på samhandlingstakst
  • Kompetansetillegg for fysioterapeuter med takstkompetanse A2k, A8 og A9 på gruppetakst
  • Videreføre EPJ-løftet
  • Påslag på kompetansetakstene kompetansetakstene
  • Prosentvis likt påslag på driftstilskudd og takster, samt overføring til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

NFFs forklaringer til kravene

Oppgjøret for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter består både av et inntekts- og kostnadselement. Fordelingen mellom de to elementene baserer seg på inntekts- og kostnadsundersøkelser. Det er vedtatt at det skal være en 70/30-fordeling, hvor inntektselementet står sterkest.

Øke tidstakstene A3

De fleste kommuner har størst behov for bred allmennkompetanse blant fysioterapeutene. Over tid har det utviklet seg en for stor inntektsforskjell mellom grupper av fysioterapeuter med ulike videreutdanninger/spesialiteter og allmennfysioterapeutene. Allmenfysioterapeutene har – over år – kommet dårligst ut kronemessig. NFF vil i år igjen prioritere takstene for allmennfysioterapeutene med minst 80 prosent av rammen. Allmennfysioterapeutene utgjør 73 prosent av fysioterapeuter med driftsavtaler.

Utvidet bruk av D40 ved behandling av barn og unge gjelder også for manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter, A2K-takst.

I dag utløses takst D40 ved undersøkelse/behandling for pasient over 80 år og rullestolbruker. Det er fordi det ofte er nødvendig med ekstra tilrettelegging i forbindelse med undersøkelse og behandling av disse pasientgruppene. NFF mener at barn og unge under 16 år også bør inkluderes i taksten

Kompetansetillegg på samhandlingstakstene

Direkte tilgang til avtalefysioterapeut fører til større behov for samhandling med andre profesjoner og myndigheter.

Myndighetene har anerkjent at fysioterapeuter som utløser takstene A8, A9 eller A2k, har merkompetanse som kommer pasienten til gode. Det er viktig at denne merkompetansen blir belønnet også i samhandling med andre helseaktører.

Merkompetansen må bli belønnet også når fysioterapeuter tilbyr gruppebehandling, krever NFF.

Videreføre EPJ-løftet

Det er behov for en mer systematisk kartlegging av hvilken effekt ny EPJ-funksjonalitet for fysioterapeuter kan ha. Det er kun satt av tre millioner kroner til arbeidet for fysioterapeuter. For å sikre et bedre journalsystem trenger fysioterapeuter at EPJ-løftet videreføres.

Direktoratet for e-helse har følgende forklaring på EPJ-løftet:

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegers, avtalespesialisters, fysio- og manuellterapeuters EPJ-system gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponenter blir utviklet og tatt i bruk.

Påslag på kompetansetakstene

Prioriteringene for disse takstene kommer NFF tilbake til under forhandlingene.

Les også:

Denne oppgaven skulle generalistene gjerne tatt seg betalt for

Hva er handlingsrommet i takstsystemet? Dette sier Helfo

Powered by Labrador CMS