Millionunderskuddet i NFF

— Et nøkternt budsjett gir oss mulighet til å bygge opp egenkapital som sikrer oss for fremtiden, sier Gerty Lund

Slik vil Norsk Fysioterapeutforbund kutte millioner

Det har vært noen hektiske uker for ledelsen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), etter at ferske prognoser for året viste blodrøde tall. Kutt i personalkostnader og kutt i støtte til faggrupper, styrer, råd og utvalg er blant tiltakene som skal få organisasjonen tilbake på beina, ifølge en arbeidsgruppe som har jobbet på spreng de siste par ukene. Hovedlandsmøtet har siste ord i saken.

Publisert Sist oppdatert

Betydelige kutt for tidsskriftet Fysioterapeuten

I forslaget til rammebudsjett er Fysioterapeutens budsjett kuttet med hele 2,5 millioner kroner sammenlignet med gjeldende rammebudsjett for inneværende periode. Dette kuttet ble iverksatt i to omganger allerede i år etter styrevedtak. For Fysioterapeutens del har dette fått konsekvenser i form av færre papirutgivelser (fra 7 til 5 fra og med 2023) og to stillinger mindre i Fysioterapeutens redaksjon.

- Kuttene er alvorlig for oss i Fysioterapeuten. Samtidig må vi forholde oss til vår eier og hva de bestemmer. Jeg er overbevist om at vi skal klare å levere i henhold til vårt formål også med dagens ressurser fordi vi kan bruke nettsiden vår i større grad. Men: Det vil nå være et konstant produksjonspress på Fysioterapeutens redaksjon, som for tiden teller en skrivende ansvarlig redaktør, en journalist og en lay-out-ansvarlig i 40% stilling. Dette er et press som vi ikke har sett tidligere. Det blir dermed opp til meg som redaktør å tilrettelegge redaksjonen på en måte som gir gode arbeidsforhold for mine ansatte. Samtidig vil jeg anmerke at redaksjonen på ingen måte tåler ytterligere kutt nå (red.anm.).

NFF-prognosene for 2022 viste i oktober en forverring på nesten to millioner kroner sammenlignet med prognosene som ble lagt frem i september. - Det er alvorlig og bekymringsfullt, sa generalsekretær i NFF, Stian Rugsveen Engen i en pressemelding 21.oktober. Det samlede underskuddet lå da an til å overstige 3,1 millioner kroner.

Stian Engen

Arbeidsgruppe

Engen anbefalte da blant annet å nedsette en arbeidsgruppe for å se på hva som kunne gjøres av ulike tiltak fremover - for å få kontroll på situasjonen. I et NFF-styremøte den 27.oktober fikk Engen fornyet tillit, samtidig som hans forslag om å nedsette en arbeidsgruppe ble vedtatt. Arbeidsgruppen skulle bestå av representanter fra NFFs styre og sekretariat, og mandatet var å foreslå konkrete innsparingstiltak.

Nå - drøye to uker etterpå - er forslaget til et revidert rammebudsjett for de neste tre årene sendt ut til alle hovedlandsmøtedelegater - via NFFs styre. Det reviderte budsjettet viser et forventet overskudd på ca. 8,2 millioner kroner i neste rammeperiode (2023-2025).

Kutt i personalkostnader

I saksdokumentet som ble sendt til landsmøtedelegatene blir det beskrevet en reduksjon i personalkostnader tilsvarende 1,3 årsverk i NFFs sekretariat fra neste år. Samtidig heter det i saken at lønn til forbundsleder, generalsekretær og regionledere fryses - det vil si ingen lønnsøkning i 2023.

Unngår oppsigelser

Ole Eskil Edvardsen

I NFFs sekretariat er kuttforslaget på nesten 6 millioner.

Ole Eskil Edvardsen er tillitsvalgt for de ansatte i NFFs sekretariat. Edvardsen mener et kutt på denne størrelsen er mye på tre år, og at dette sannsynligvis vil fremkalle en omstillingsprosess i sekretariatet. Han tillegger at de ansatte har tillit til de prosessene som nå pågår.

- En omstilling er alltid krevende. Jeg er samtidig glad for at det ikke ligger an til oppsigelser sentralt i NFF, fortsetter Edvardsen.

Edvardsen har selv sittet i arbeidsgruppen, og sier at de siste ukenes prosesser oppleves som konstruktive fra de ansattes ståsted.

Slik oppsummerer NFF kuttene

 • Reduksjon i personalkostnader med 5.9 millioner kroner
 • Reduksjon i forventet medlemsvekst
 • Fryse lønn til fem regionledere, generalsekretær og forbundsleder i 2023
 • Ikke frikjøp av leder for Næringspolitisk råd
 • Reduserte overføringer til faggrupper
 • Reduserte overføringer til regioner
 • Beholde midler til politisk påvirkningsarbeid på samme nivå som i 2022
 • Reduksjon i administrative kostander
 • Fjernet midler til styrets disposisjon
 • Reduserte midler til styre/råd/utvalg
 • (Kilde: www.fysio.no)

Kutt til faggrupper, styrer, råd og utvalg

For den neste rammeperioden foreslår arbeidsgruppen at støtten til styrer, råd og utvalg i organisasjonen reduseres med 250.000kr.

I det opprinnelige forslag til rammebudsjett lå det inne "delvis frikjøp av leder i næringspolitisk råd". Arbeidsgruppen mener at dette tiltaket ikke innføres for rammeperioden 2023–25, da de mener "dette er vanskelig å forsvare i den nåværende økonomiske situasjonen". Budsjettmessig gir dette en innsparing på 1.633.799 kr i perioden- ifølge saksdokumentet.

Det foreslås i tillegg kutt i aktivitetsbudsjettene til både NFFs faggrupper og regioner. I sum skal tiltakene gi besparelser på kr 900.000 for hele rammeperioden.

- Stiller oss bak forslaget

Aslaug Kleiveland er regionleder for NFFs region vest. På spørsmål fra Fysioterapeuten om hvordan regionene ser på forslaget til revidert rammebudsjett, svarer hun:

Regionleder Aslaug Kleiveland.

- Regionene er ikke egne økonomiske enheter, med egne kontoer. De er en del av NFFs sentrale økonomi. Vi regionledere skulle helst sett at vi ikke var i en situasjon der regionenes aktivitetsbudsjett må reduseres. Når det likevel er så lite igjen av egenkapitalen i organisasjonen, ser vi viktigheten av at denne økes. Vi stiller vi oss bak forslaget slik det foreligger, til tross for at dette også går utover regionenes økonomi.

Hvordan vil dette budsjettforslaget evt. påvirke arbeidet i regionene den neste rammeperioden?

- De siste årene har regionene brukt mindre penger enn budsjettert. Det har selvsagt sammenheng med at det har vært en pandemi med restriksjoner i forhold til reiser og møter. Når dette nå er over, skulle regionene endelig ut å møte medlemmer og beslutningstakere igjen. Dette tenker vi regionene må fortsette med, og at det er noe de kan fortsette med innen de foreslåtte rammene, sier Kleiveland.

Og presiserer:

- Nå er de fleste av oss regionledere avtroppende, men vi ser for oss at regionene i større grad må ta egenandeler på arrangementer den kommende landsmøteperioden. Regionene har mulighet til å øke inntekten sin nettopp ved å arrangere medlemsmøter med attraktive foredragsholdere, som kan trekke betalende deltagere. Regionene må trolig også basere seg på en del digitale møter. Dette er heldigvis noe vi har fått god kompetanse på, og har god erfaring med etter pandemien. Det er viktig for medlemmene å møtes fysisk også, men vi som har store og geografisk krevende regioner får mye positive tilbakemeldinger om at det er enklere for mange av medlemmene å delta når arrangementer holdes digitalt.

Andre kommentarer/ betraktninger til budsjettforslaget fra NFFs regioner?

- Fire av regionlederne byttes ut til nyttår, og vi som forlater skuten skulle virkelig ønske at vi kunne overlate regionene til ny leder og nytt styre uten disse budsjettkuttene. Det er likevel godt å vite at regionene i hele sin levetid har vært driftet godt innenfor de økonomiske rammene, og vi har stor tro på at regionene fortsatt vil være viktige og gode aktører for fysioterapeuter og fysioterapi rundt i det ganske land, avslutter Kleiveland.

- Begrensende for aktiviteten i faggruppene

Kenneth Martinsen er leder for NFFs faggruppelederforum. På spørsmål fra Fysioterapeuten om hvordan faggruppene stiller seg til kuttforslagene, svarer han:

- Faggruppene har stor forståelse for at det må tas grep. Forbundsstyret gjør det som er forventet etter et såpass stort underskudd. Samtidig er det både overraskende og frustrerende at dette ikke har vært kontroll på.

Kenneth Martinsen.

På hvilken måte vil dette budsjettet påvirke arbeidet i faggruppene de neste årene - dersom det vedtas?

- Faggruppene i NFF har over flere år jobbet for en mer aktiv deltakelse i forbundet. En viktig ting har vært at leder sitter i Forbundsstyret. En annen viktig ting har vært at et flertall av faggruppene har begrensede midler. Dette har medført en stor begrensning med tanke på aktivitetsnivå - for eksempel uttalelser på høringssvar, kurs og seminarer med mer. Det bemerkes at alle faggruppene kun har hatt 150.000 kroner på deling. Det er naturlig at faggruppene skal være med på kutt der det er mulig, men vi har allerede vedtatt en reduksjon på 100.000 kroner som skulle brukes på fellesmøter. De tar vi nå kun på Teams, sier Martinsen.

Og fortsetter:

- En reduksjon i midler som faggruppene kan disponere vil for mange være begrensende for den aktiviteten de kan opprettholde. Det er beklagelig at fagaksen i forbundet nå begrenses i sine bidrag.

Andre kommentarer til budsjettforslaget?

- Jeg setter spørsmålstegn ved om det er nødvendig å opparbeide seg så stor egenkapital på så kort tid når økonomien er såpass anstrengt. Mulig Landsmøtet har andre tanker her? Har forståelse for at man må ha en større buffer i egenkapitalen, men i tunge økonomiske tider er det kanskje ekstra hardt å spare hardere enn man har gjort de siste 6 årene?

Avslutningsvis understreker Martinsen at han er fysioterapeut og ikke økonom.

Andre tiltak

I tillegg til tiltakene som allerede er nevnt, foreslår arbeidsgruppen å halvere kostnadene til opprinnelig forslag når det gjelder "politisk påvirkningsarbeid", kutte i midler til NFFs styre og justere opp forventede kostnader til strøm og husleie. Summen av dette regnestykket gir en besparelse på ca. 600.000kr for rammeperioden.

Prognosene for årlig medlemsvekst reduseres samtidig betydelig i forslaget til nytt rammebudsjett.

- Større handlingsrom

Gerty Lund

- Dette er et budsjett der vi legger opp til å bygge opp den frie egenkapitalen i NFF. Nå skaper vi et større handlingsrom for den neste rammeperioden igjen, sier forbundsleder Gerty Lund til Fysioterapeuten, etter at forslag til det reviderte budsjettet ble sendt ut til NFFs landsmøtedelegater.

Og legger til:

- Et nøkternt budsjett gir oss mulighet til å bygge opp egenkapital som sikrer oss for fremtiden. Jeg er optimistisk med tanke på det budsjettet som nå legges frem for Hovedlandsmøtet.

Vil skjerme medlemmene

- Medlemmene vil fortsatt få hjelp av tillitsvalgte og kontaktpersoner - som tidligere. Disse vil selvsagt fortsette å få opplæring. Kurs- og etterutdanningsvirksomheten opprettholdes som idag. Alt av forsikringsordninger og medlemsfordeler videreføres, sier forbundslederen.

Hva med høringer og utredninger?

- Det vil nødvendigvis bli færre ressurser til å drive utredningsarbeid. Men det politiske påvirkningsarbeidet vil fortsette til tross for færre midler. Vi har aldri vært så synlige i media som de siste årene. Denne synligheten skal fortsette fordi jeg tror denne driven er så godt innarbeidet i sekretariatet, mener forbundslederen.

- Må ha en buffer

Når det gjelder hvorfor NFF er nødt til å opparbeide seg såpass stor egenkapital på relativt kort tid, peker Lund på NFFs pensjonskostnader - som for tiden øker i stor hastighet. Dette er ifølge Lund den ene av to viktige faktorer for det gjeldende underskuddet. Den andre faktoren er streiken i 2021, som kostet NFF 3,6 millioner alene.

- Nye streiker må vi ta høyde for, sier Lund.

Og avslutter:

- Til syvende og sist er det Landsmøtet som legger rammene for NFFs drift. Jeg håper på konstruktive diskusjoner på Hovedlandsmøtet senere denne måneden.

Hovedlandsmøtet i NFF avholdes på Gardermoen 29.november til 1.desember.

Fysioterapeuten har også vært i kontakt med leder for Næringspolitisk råd i NFF, Per Olav Peersen, som ikke ønsker å kommentere forslaget til rammebudsjett.

Les også:

Nedsetter arbeidsgruppe: - Har ikke vært vårt ansvar bevisst

Jeg er beredt til å ta mitt ansvar

Underskuddet i Norsk Fysioterapeutforbund betydelig større enn først antatt

Kjære tillitsvalgte og landsmøtedelegater!

Powered by Labrador CMS