Vil ha turnustjeneste i privat avtalepraksis

Helsedirektoratet anbefaler turnustjeneste hos fysioterapeuter med driftsavtale, og at det bør avtalefestes i ASA 4313 hvordan dette skal organiseres og kompenseres.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en av flere anbefalinger i en utredning om turnustjenesten for fysioterapeuter som Helsedirektoratet har oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Direktoratet fikk utredningsoppdraget i januar 2015 og oversendte rapporten i juni.

Oppdraget gikk ut på å foreslå mulige endringer i faglig innhold og administrering av dagens turnustjeneste for fysioterapeuter. Bakgrunnen for arbeidet er det økende problemet med å fremskaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser for fysioterapeuter.

Reforhandling av ASA 4313

Når det gjelder anbefalingen om å skaffe flere turnusplasser hos fysioterapeuter med driftsavtale, skriver Helsedirektoratet:

«Privat avtalepraksis benyttes i svært liten grad til turnustjeneste slik situasjonen er i dag. Helsedirektoratet mener det skyldes mangel på regler for hvordan dette skal organiseres og kompenseres. For turnusleger er dette omtalt i SFS 2305, som er en særavtale mellom KS og Den norske legeforening. For fysioterapeuter er det inngått avtale om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet (ASA 4313). Denne omtaler ikke mottak av turnusfysioterapeut. Etter det vi er kjent med skal denne avtalen reforhandles høsten 2016. Partene bør anmodes om å avtalefeste bestemmelser om mottak av turnusfysioterapeut hos privatpraktiserende fysioterapeuter.»

Anbefalingene fra Helsedirektoratet:

  • Kravet om seks måneders turnustjeneste i kommunal helse- og omsorgstjeneste og seks måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten opprettholdes. Flere tjenestesteder i spesialisthelsetjenesten bør benyttes.
  • Turnustjeneste hos private tjenesteytere med avtale med kommune og med regionalt helseforetak bør benyttes i større grad.
  • Det anbefales en fastsettelse av klare måltall for turnusplasser i spesialisthelsetjenesten fordelt på RHF. De regionale helseforetakene må selv fordele turnusplasser på sine helseforetak og private tjenesteytere.
  • Forholdet mellom antall studieplasser i bachelorutdanningen i fysioterapi og antall turnusplasser må harmoniseres.
  • Dagens administreringsordning videreføres. Turnusplasser må brukes fleksibelt, på tvers av turnusregioner.
  • Det anbefales inntil videre å opprettholde regional treknings- og valgordning.
  • Det foreslås endringer i turnusforskriften §§ 5 og 19.

Inn i anbudsavtalene

Helsedirektoratet anbefaler også at det tas inn krav om mottak av turnusfysioterapeuter i

anbudsavtalene med de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene. De påpeker at dette er gode arenaer for turnustjeneste, men at antallet private institusjoner som tar imot turnuskandidater har vært gradvis synkende.

 Når det gjelder det faglige innholdet, skriver Helsedirektoratet at de i denne rapporten har avgrenset sine vurderinger til fordelingen av turnustjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

-Vi har ikke vurdert hvilke fagområder eller læringsmål som skal inngå i turnustjenesten, og heller ikke omfang av oppgaver (for eksempel innen forebyggende og helsefremmende arbeid, rehabilitering og behandling). Dette kan imidlertid gjennomgås ved revisjon av retningslinjene for turnustjenesten, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS