Øverst fra venstre: Jens Fredrik Aas, Patrick Jensen, Sissel Hovland, Eva Hoddø og Stig Morten Fløisland. Nederst fra venstre: Henri Henell, Jan Harry Størksen, Espen Ervik, Jan Frode Rønning, Robert Grønbech og Markus Ryeng Fosseli.

Ni menn og to kvinner vil bli regionledere i Norsk Fysioterapeutforbund

Innstillingene til regionstyrevalgene er klare. I alle fem regionene er det motkandidater til vervet som regionleder. Her forteller kandidatene om sin motivasjon for å stille til valg.

Publisert

Mellom 15. og 25. september skal det velges regionledere i de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund. Regionleder velges av medlemmene i egen region, og valgperioden er på tre år.

Nå har de regionale valgkomiteene levert sin innstilling på kandidater til de ulike vervene. I tillegg har NFFs medlemmer i hver region anledning til å sende inne benkeforslag. Fristen for dette er 5. september. Informasjon om fremgangsmåte finner du på Fysio.no.

Fysioterapeuten har kontaktet samtlige innstilte kandidater og motkandidater til regionledervervene. Alle har fått spørsmål om motivasjonen for å stille som kandidat og hvorfor medlemmene skal velge dem de. Kandidater er også spurt om synspunkter på avlønningen. Vervet som regionleder er lønnet med 830.000 kroner i året, 78 prosent av forbundsleders godtgjørelse.

To kandidater i Oslo-området

To dager før nominasjonsfristen gikk ut i slutten av mai, var det kun én kandidat til regionledervervet i Region Osloområdet, NFFs største region med over 3000 medlemmer. Det har endret seg siden den gang. Valgkomiteen har innstilt Jens Fredrik Aas (41), faglig leder for fysioterapitjenesten i Halden kommune, som regionleder. Samtidig stiller Patrick Jensen (41) som motkandidat. Han er privatpraktiserende fysioterapeut med tilskudd i Oslo.

Jens Fredrik Aas stiller som kandidat fordi han ønsker å bruke sin erfaring, kompetanse og sitt engasjement til å gjøre fysioterapeuters kunnskap mer synlig.

Jens Fredrik Aas er innstilt som regionleder i Region Osloområdet.

– Jeg er overbevist om at vi fysioterapeuter har en svært viktig rolle i å møte fremtidens utfordringer i samfunnet og helsevesenet. Som regionleder ønsker jeg å bidra til å øke forståelsen for fysioterapi hos beslutningstakere som ledere og politikere, samtidig som jeg selvsagt vil jobbe tett med organisasjonen, styret, lokale tillitsvalgte og medlemmene i det store og flotte fellesskapet som Norsk Fysioterapeutforbund er. Et arbeid som både foregår på systemnivå, men som selvsagt også i aller høyeste grad handler om alle individene og den enkelte fysioterapeut og medlem der ute, sier han.

– Hva er din fremste motivasjon for å stille?

– Jeg vil si at summen av oppgavene og mulighetene det gir for både meg selv, for organisasjonen og Region Osloområdet, er min fremste motivasjon for å stille til valg. Nettopp derfor er det vanskelig å sette fingeren på en konkret sak som er min fremste motivasjon, men om jeg velges som regionleder, gleder jeg meg spesielt til å bli bedre kjent med medlemmene og de lokale tillitsvalgte der ute i kommuner, sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, privat drift og alle andre steder der fysioterapeuter har sitt virke. Som valgt av medlemmene er det nettopp dere som på mange måter er en regionleders arbeidsgiver og bestemmer hva jeg som regionleder og regionens styre skal fokusere på i den kommende valgperioden.

– Aldri utlært

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Etter 18 år som fysioterapeut, deriblant lokal tillitsvalgt, fagleder og delegat til landsmøtet for Region Osloområdet, har jeg bygget meg opp god og relevant erfaring. En master i habilitering og rehabilitering, samt en videreutdanning i helseledelse ved BI, har gitt meg mer kunnskap og gjennom det også gjort meg mer robust til å kunne tre inn i en slik kompleks lederrolle. Samtidig er jeg ærlig på at jeg på ingen måte er, eller nok aldri vil bli, utlært verken innen fysioterapifaget eller når det kommer til ledelse og samhandling. Nysgjerrigheten på ny kunnskap og nye erfaringer gjør derfor at en rolle som dette i mine øyne passer meg veldig godt i den fasen av yrkeskarrieren jeg står i nå. Jeg mener selv jeg er god på å omgås og ivareta mennesker, samtidig som jeg er hardtarbeidende og strategisk, noe som jeg ønsker vil komme medlemmene og regionen til gode. Jeg håper alle medlemmene bruker stemmeretten sin ved valget, og hvis du vil ha en leder som passer beskrivelsen over, så håper jeg på en stemme fra deg.

– Vervet er godt lønnet. Hvor stor motivasjon er godtgjørelsen?

– Det er ikke noe jeg har tenkt veldig mye på for egen del i denne prosessen. Samtidig vil jeg si at det er et verv som i perioder kan kreve mye og krevende arbeid, og det er absolutt ikke en 8 til 16-jobb. Det kan være både møter og reiser, arbeid på kvelder og i helger som går utover det man kan kalle normal arbeidstid, og som således kan være med på å forsvare en god lønn. Også med tanke på viktigheten og kompleksiteten rundt vervet bør dette gjenspeiles i lønn for å få rekruttert gode kandidater.

Utfordrer i Oslo

Motkandidat Patrick Jensen sier en viktig motivasjonsfaktor er muligheten til politisk påvirkning av forhold som preger fysioterapeuters hverdag og arbeidsforhold.

– I min egen bydel opplevde vi en dramatisk sak da syv driftsavtaler ble kuttet for å spare på kommunebudsjettet. Dette ga meg nyttig innsikt i politiske prosesser, og jeg fikk kjenne på muligheten til å påvirke og endre beslutninger til det beste for våre medlemmer.

Patrick Jensen er motkandidat til regionledervervet i Oslo-området.

Jensen ønsker å jobbe for at fysioterapeuter i alle sektorer kan få økt anseelse som helsepersonell.

– Vi har utfordringer som betalt spisepause for ansatte, regelverket for avtalefysioterapeutene i Oslo kommune, utviklingen av rehabiliteringsstrategier i de ulike kommunene, og det å bli en verdifull ressurs for sykehusfysioterapeuter. I tillegg kommer akutte saker som må håndteres fortløpende. Det snakkes også om forberedelse til «den nye helsetjenesten», hvor fysioterapi må defineres og implementeres for fremtiden. Utfordringene er mange, og det er svært motiverende.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– For det første synes jeg medlemmene skal stemme på meg fordi jeg brenner for dette arbeidet, og jeg tror jeg kan gjøre en god jobb for alle medlemmer i regionen. Jeg har erfaring fra arbeidet som foregår i regionen, gjennom vervet som styremedlem de siste tre årene. Det siste halve året også som regionleder i 40 prosent stilling. Jeg tror også det er en stor fordel at jeg har erfaring fra min jobb som selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd, og ikke minst kjennskap til regelverket og Oslo kommune. Videre har jeg klare formeninger om hva som blir viktige saker fremover.

Om godtgjørelsen sier Jensen:

– Det stemmer at vervet er godt honorert, noe jeg synes er helt riktig. For meg har honoraret betydd svært lite i forhold til valget om å stille som kandidat. Så jeg kan si at jeg absolutt ikke er drevet av et økonomisk motiv. Til vanlig jobber jeg med driftsavtale, hvor det er et lineært forhold mellom jobb og lønn. For meg vil nok den aller største forskjellen eventuelt være de sosiale rettighetene man får gjennom en slik «ansettelse», noe jeg ikke har hatt de siste 15 årene.

Ønsker gjenvalg i sørøst

I Region Sør-Øst ønsker Sissel Hovland (62) gjenvalg som regionleder og har blitt innstilt til vervet for tre nye år. Hovland er den eneste sittende regionlederen som kan ta gjenvalg.

Hun sier:

– Som fysioterapeuter er vi en svært viktig faggruppe som kan bidra mye inn i de helseutfordringene som Norge vil ha de neste årene. Vi trenger flere fysioterapeuter i sykehus, kommune (ansatte og med driftstilskudd) og rehabiliteringsinstitusjoner. Som fysioterapeuter har vi en viktig oppgave med å øke kunnskapen til helsepolitikere og administrasjon lokalt og sentralt - og få dem til å forstå at det å satse på fysioterapeuter kan gi en økonomisk gevinst for å hindre frafall i skole, holde folk i arbeid og forhindre at eldre kommer på institusjon. Rehabiliteringstanken er grunnleggende hos oss fysioterapeuter, og vi er en nødvendig og viktig yrkesgruppe innen frisklivssentraler og kommunal planlegging for å fremme folkehelse.

Sissel Hovland stiller til gjenvalg som leder av Region Sør-Øst. Hun er den eneste sittende regionlederen som kan gjenvelges.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Erfaringen min som virksomhetsleder for friskliv, fysio – og ergoterapitjenesten og tett samarbeid med avtalefysioterapeutene, kombinert med politisk erfaring, er nyttig å ha med seg inn i oppgaven som regionleder. Som person blir jeg sett på som utadvendt, uredd og løsningsorientert, og jeg er en tydelig støtte for medlemmer i arbeidet overfor beslutningstagere.

Hovland gjør det også at klart at oppgavene, ikke lønnen, er hennes viktigste motivasjon.

– Jeg hadde nesten tilsvarende lønn i jobb som leder kombinert med godtgjørelse som politikere fra tidligere, sier hun.

Utfordrer: – Må store endringer til

Motkandidat til regionledervervet i Region Sør-Øst er Eva Hoddø (52). Hun er fysioterapeut og selvstendig næringsdrivende i Larvik kommune.

– Min fremste motivasjon for å stille til valg er å være til stede, lytte til og utgjøre en forskjell for medlemmene. Jeg vil bidra til at NFFs visjon «sterk, stolt og synlig» blir mer fremtredende og tydelig. Dette vil komme medlemmene til gode og gjøre hverdagen deres bedre og mer spennende. For at det skal skje, må det store endringer til. For eksempel tenker jeg på at vi blir den naturlige faggruppen å kontakte når spørsmål innen muskel-skjelett-plager dukker opp. Og at det blir en selvfølge at helseministeren vet at vi gjør veldig mye mer enn å massere.

Hoddø fortsetter:

– Vi trenger flere midler for å kunne bidra med vår kunnskap innen dagens helseutfordringer. Noen av utfordringene er kortere liggetid på sykehus, flere psykiske plager hos unge og en mer stillesittende befolkning. Privatpraktiserende må få større plass og mulighet til å bidra innen muskel-skjelett-plager sammen med fastlegen. Ved å være en ressurs i fastlegekrisen kan private blant annet gis mulighet til å sykmelde, delta på NAV-møter og sette injeksjoner.

Eva Hoddø er motkandidat til vervet som regionleder i sørøst.

Hoddø utdyper hvorfor hun mener medlemmene bør velge henne som regionleder:

– Velger medlemmene meg, vil de få en svært engasjert regionleder, som er nytenkende og tør å sette nye ideer ut i praksis. Jeg har bred bakgrunn fra ulike fagfelt, både innen kommunehelsetjenesten, rehabilitering og fra privat praksis. Jeg har startet opp to nye institutter, hvorav det ene med tilbud til nye pasientgrupper. Det innebar mye markedsføring, gründervirksomhet og dedikert jobbing for å få opprettet det nye tilbudet. Jeg er veldig faglig engasjert, selvstendig, strukturert og pliktoppfyllende. Jeg har gode kommunikative evner, er modig og liker å ta på meg nye utfordringer.

Godtgjørelsen har Hoddø dette å si om:

– Først og fremst søker jeg jobben fordi jeg ønsker å bidra til et veldig spennende utviklingsarbeid og bidra til å gjøre en forskjell for medlemmene. Og at lønnen er bra, ser jeg på som en hyggelig bonus.

Region Vest: – Vet godt hva vervet innebærer

Innstilt regionleder i Region Vest er Stig Morten Fløisand (56). Han jobber i dag som privatpraktiserende fysioterapeut i Sandnes.

Stig Morten Fløisland er innstilt kandidat til regionledervervet i vest.

– Den fremste motivasjonen min for å stille er å kunne gjøre en god jobb for medlemmene i regionen. Støtte opp om kontaktpersoner, tillitsvalgte og medlemmer når de trenger støtte. Selv om jeg synes regionmodellen fungerer godt nå, så ønsker jeg å være med på å utvikle den videre og sette mitt preg på den.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Jeg har lang erfaring fra NFF og kjenner organisasjonen godt gjennom mange år med tillitsverv i organisasjonen. Jeg har sittet i sentral valgkomite, vært leder i etisk råd for fysioterapeuter, vært avdelingsleder den gang det var avdelingsledere, og jeg satt som nestleder i Region Vest i to perioder. Jeg vet derfor godt hva vervet innebærer og kan tre inn i vervet fra dag én. Jeg er tillegg veldig motivert til å gjøre en god jobb for medlemmene i regionen.

– Går ned i lønn for å ta vervet

Fløisand reflekterer slik rundt godtgjørelsen på 830.000 kroner:

– Vervet er godt lønnet. Og lønnen skal reflektere ansvaret, arbeidsmengden og viktigheten av vervet. I tillegg er det bestemt at lønnen skal ligge såpass høyt, slik at alle medlemmene i NFF kan søke på jobben, uten at lønn skal være utslagsgivende for om de vil søke eller ei. Dette for å få de beste kandidatene. For meg er ikke lønnen avgjørende for om jeg søker på vervet eller ei. Jeg jobber som selvstendig næringsdrivende med tilskudd, og jeg går ned i lønn for å ta vervet.

Fløisand utfordres til vervet av fysioterapeut Henri Henell (53) fra Lærdal. Henell sier dette om hvorfor han ønsker å stille.

– Etter å ha jobbet som fysioterapeut siste 26 år, siden 2001 med egen privat klinikk med fabelaktig hverdag og fantastiske kunder, var det på tide å løfte blikket for å se muligheter. Da stillingen ble utlyst, følte jeg at dette er en sjanse jeg måtte ta. Det å være en leder er en helt naturlig del av meg. Jeg er både diplomatisk, løsningsorientert og tar utfordringer på strak arm. Der andre ser problemer, ser jeg muligheter. Jeg er nysgjerrig og bruker hver dag til å lære noe nytt. Jeg er spesielt interessert i hvordan teknologi kan gjøre hverdagen vår bedre. Jeg føler at jeg har det som trengs for å være moderne leder i Region Vest.

Henri Henell er motkandidat ved regionledervalget i Region Vest.

– Hva er din fremste motivasjon for å stille?

– Nysgjerrighet. Hvordan kan jeg få brukt min årelange erfaring og kunnskap fra toppidrett, offentlig og privat sektor både nasjonale og internasjonale arenaer? Jeg ser at dette blir godt for medlemmer på flere fronter. Da tenker jeg blant annet på å integrere mer av dagens teknologiske muligheter gjennom kommunikasjon mellom forbundet og medlemmene.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Det er på tide å inkludere deg mer og sette større fokus på deg som medlem. Hvordan hadde det vært å få informasjon som er skreddersydd etter dine ønsker og behov? Jeg vil gjerne høre fra deg. Hvordan går det på jobb?

– Vervet er godt lønnet. Hvor stor motivasjon er godtgjørelsen?

– Godtgjørelsen motiverer selvsagt. Når jeg søker ny jobb, skal økonomien ikke ha noe dramatiske konsekvenser for dagens situasjon.

Tre kandidater i Midt-Norge

Region Midt-Norge er den eneste regionen som har tre kandidater til ledervervet. Innstilt kandidat er Jan Harry Størksen (53), som jobber som universitetslektor ved fysioterapiutdanningen ved NTNU. Han har tidligere ledet avdeling Trøndelag i NFF i to perioder.

Jan Harry Størksen er innstilt som regionleder i Midt-Norge.

– Jeg har vært avdelingsleder i til sammen syv år, men da som et verv i en mindre andel ved siden av jobben. Jeg kjente da ofte på at en skulle hatt mer tid og ressurser til å gå inn i ulike saker som havnet på avdelingens bord. Å være regionleder på heltid gir et helt annet utgangspunkt for å engasjere seg i alt som ligger og venter av oppgaver, og jeg ønsker å være med på å ta ut det potensialet som ligger i regionmodellen, i arbeidet med saker som er viktig for enten enkeltmedlemmer eller faget - og dermed også pasientene, sier Størksen.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Medlemmene har valgmuligheter og må stemme på den kandidaten de helst vil ha. Om de velger meg, får de en motivert regionleder med engasjement for fagpolitikken i sin fulle bredde, arbeidslivsspørsmål, fagorganisasjonenes betydning og medlemmenes interesser. Jeg har en erfaringsbakgrunn som avdelingsleder, tillitsvalgt og som leder/arbeidsgiverrepresentant som gir meg en god ballast for å gå inn i de ulike oppgavene som vervet innebærer.

Regionleder vil fortsette

En av Størksens to motkandidater er Jan Frode Rønning (35). Han er regionleder i Region Midt i dag. Rønning ble valgt ved suppleringsvalg etter at Ann-Elin Myklebust ga seg i mai.

Rønning uttaler:

– Jeg har blitt veldig glad i jobben som regionleder. Jeg gikk inn i regionstyret for tre år siden på grunn av mitt engasjement for NFF og har gått inn i regionledervervet med ydmykhet og stolthet. Jeg har fått nye kolleger og venner i NFF, en gjeng med svært kompetente, tillitsfulle og trivelige folk, hvor jeg kan diskutere erfaringer, opplevelser og løsninger. Jeg har hatt gleden av å møte engasjerte medlemmer ute på arbeidsplasser som gir gode innspill til hva regionen kan jobbe med. Jeg er godt i gang med jobben som regionleder. Jeg trives veldig godt i NFF og har veldig lyst til å fortsette som regionleder. Jeg har også fått mange gode tilbakemeldinger i min tid som regionleder, noe som har gitt meg ekstra stor motivasjon til å fortsette for å bidra med verdifull innsats for NFF og regionens medlemmer

Jan Frode Rønning er en av to motkandidater til vervet som regionleder i Midt-Norge. Rønning fungerer for tiden som regionleder.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Jeg ser at det vil bli stor utskifting av regionledere i år, et regionlederteam som jobber tett sammen og opp mot NFF sentralt. Ved å velge meg som regionleder vil NFF og regionen opprettholde en kontinuitet i arbeidet. Jeg har de siste månedene møtt både politikere, beslutningstakere og mange av regionens medlemmer. Jeg kjenner organisasjonen og dens prosesser og vil derfor være et trygt valg. Jeg har kompetanse som er viktig for å utøve vervet på en god måte, blant annet digital kompetanse som kan brukes i NFFs arbeid med synliggjøring utad og brukervennlighet innad. Jeg vil være en tilgjengelig og støttende regionleder som vil bidra til å finne gode løsninger for medlemmene og regionen.

Rønning tenker dette om godtgjørelsen:

– Lønn er en nødvendighet i et verv som best kan beskrives som en livsstil hvor tilgjengelighet er et nøkkelord, men størrelsen på regionlederlønnen er ikke en avgjørende motivasjonsfaktor når jeg nå ønsker å fortsette som regionleder. Jeg stiller til valg fordi jeg liker jobben. Regionlederlønnen er vedtatt av landsmøtet og medlemmene og er lagt på et nivå som skal gjøre det attraktivt for samtlige medlemmer å ta på seg et regionlederverv, enten de er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i kommune eller spesialisthelsetjeneste.

– Vet hvordan vi kan posisjonere oss i fremtiden

Espen Ervik (45) stiller også som motkandidat til vervet som regionleder i Midt-Norge. Den Ålesund-bosatte trønderen jobber i dag som rådgiver i Helse Møre og Romsdal.

– Jeg stiller som kandidat fordi jeg vil gjøre fysioterapihverdagen bedre for fysioterapeuter. Jeg vil bedre kommunikasjonen, arbeide for bedre lønn, skape nye arenaer og få frem stoltheten. Dette har jeg kjent på selv gjennom mitt arbeid som fysioterapeut på sykehus, i kommune, i det private med og uten tilskudd og i bedriftshelsetjenesten. Min fremste motivasjon er mine erfaringer og lysten til å gjøre ting bedre og finne løsninger sammen med tillitsvalgte og medlemmene.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

Espen Ervik er også utfordrer til regionledervervet i Midt-Norge.

– De skal velge meg hvis de vil ha en regionleder som er løsningsorientert og opptatt av dialog og kommunikasjon, og også hvis de vil ha nærhet til regionlederen. Jeg er trønder, bosatt i Møre og Romsdal og er mye i Trøndelag også. De skal velge meg hvis de er opptatt av å ha en fysioterapeut som vet hvordan vi kan posisjonere oss i fremtiden og opp mot andre profesjoner. De skal velge meg hvis de vil ha en som vil skape arenaer og er opptatt av å samle oss rundt viktige prosjekter.

– Vervet er godt lønnet. Hvor stor motivasjon er godtgjørelsen?

– Jeg vet ikke hva godtgjørelsen ligger på, men hvis det gjør at jeg kan slutte og spinke og spare på alt og alltid tenke økonomi, og hvis jeg kan kjøpe nødvendig utstyr til datteren min, så er jeg fornøyd. Jeg drømmer også om en skikkelig sykkel, en utenlandstur, en hyttetur i ny og ne og kunne legge av litt til sparing. Som hos mange andre fysioterapeuter er kassen ofte tom, og det bare med et svært beskjedent forbruk. Jeg drømmer om andre ting enn materialisme og rikdom, men man må kunne forvente at en kan betale regningene sine.

To kandidater i nord

I Region Nord er Robert Grønbech (42) innstilt som ny regionleder. Han jobber som koordinator og spesialfysioterapeut ved ambulant rehabiliteringsteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik.

Robert Grønbech er innstilt regionlederkandidat i nord.

– Hvorfor ønsker du å stille som kandidat til regionledervervet?

– Jeg har vært aktiv og engasjert i NFF i over 15 år og hatt ulike verv, også lederverv. Siden jeg som avdelingsleder i NFFs avdeling Nordland var med på å få igjennom regionreformen, har jeg vært motivert for å jobbe med organisasjons- og påvirkningsarbeid på fulltid. Regionledervervet gir muligheter til å knytte kontakter og samarbeide med medlemmer, tillitsvalgte og andre samarbeidsparter, bygge nettverk og få til positive endringer sammen med andre. Styrearbeid, saksbehandling og påvirkningsarbeid er noe jeg har erfaring med fra både arbeidsliv og organisasjonsliv. Det er noe jeg trives med og ønsker å kunne gjøre mer av. Regionledervervet er sånn sett en kjempefin posisjon til å drive mer med det jeg liker.

– Fortsatt potensial for et mer tydelig og effektivt forbund

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Jeg kjenner organisasjonen godt og har egenskaper som vil være nyttig i denne rollen. Jeg er innovativ, engasjert og får raskt oversikt over strukturelle og relasjonelle mekanismer. Jeg oppfatter meg som en inkluderende og samhandlende person, som skaper tillit og trygghet i mine omgivelser. Min oppfatning er at det fortsatt er potensial for et mer tydelig og effektivt forbund. På sentralt nivå vil jeg jobbe for større profesjonalitet og kvalitet gjennom mer strategisk organisering og drift. På regionalt nivå er jeg opptatt av å styrke samhold og identitet blant medlemmene gjennom økt nettverksarbeid og synlighet i samfunnsdebatten. Dette vil øke den indre styrken i organisasjonen og derigjennom større slagkraft og påvirkningskraft mot beslutningstakerne. Min yrkeserfaring fra et vidt felt i helsetjenestene og bredt samarbeid med andre faggrupper og etater er nyttig for å møte og forstå fysioterapeuter - og mestre nødvendig alliansebygging. Stor frimodighet og trygghet har sammen med mye ansvar gjort meg til en dreven møteleder og debattant som ikke er redd for å ta ordet. Jeg får også tilbakemeldinger på at jeg skriver godt. Jeg trives godt med reising i min nåværende jobb, og jeg håper jeg får muligheten til å reise rundt og treffe fysioterapeuter og beslutningstakere i regionen som regionleder i NFF.

Godtgjørelsen er viktig for å synliggjøre viktigheten og ansvaret som følger med regionledervervet, mener Grønbech.

– Det er også viktig for rekruttering av gode ledere, som skal være med å sikre arbeidsplasser, inntekter og arbeidsforhold til medlemmene. Godtgjørelsen er derfor en viktig motivasjonsfaktor sammen med mulighetene stillingen gir til å gjøre en forskjell for andre og utvikle seg selv.

– Jobber bra under press og liker utfordringer

Motkandidat i nord er Markus Ryeng Fosseli (32). Han jobber som fysioterapeut ved Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø kommune.

– Jeg er utrolig stolt av fysioterapiyrket, og vi har mange dyktige fysioterapeuter i nord. De betyr så mye for så mange. Å jobbe heltid med å fremsnakke og bistå fysioterapeutene ser jeg på som en spennende og givende jobb, og det er noe jeg er klar for etter mange år med ulike roller i NFF. De fortjener virkelig noen som legger sjelen sin i dette arbeidet, og er nytenkende og motivert. Der har du meg.

Markus Ryeng Fosseli er utfordrer i nord.

– Hva er din fremste motivasjon for å stille?

– De siste ni årene har jeg utviklet interesse og kompetanse for fagpolitisk arbeid. Jeg har vist at jeg henger godt med i debatten og har høy gjennomføringsevne. I regionledervervet får jeg brukt kompetansen og erfaringen min, og jeg får jobbe med noe jeg virkelig brenner for. Jeg jobber bra under press og liker utfordringer.

– Hvorfor skal medlemmene velge deg?

– Det aller viktigste for meg er en god dialog med medlemmene. Jeg vil ha fokus på inkludering og involvering i regionens arbeid. Samtidig ønsker jeg at medlemmene skal stille krav til meg. Med meg som leder vil det være kort vei fra hvert enkelt medlem til meg som leder. Jeg ønsker alle forespørsler velkomne. Regionlederen er en stor ressurs for medlemmene, og jeg oppfordrer alle til å bruke meg. Det er derfor jeg er her.

Ryeng Fosseli mener nivået på godtgjørelsen er helt riktig.

– Regionledervervet er en viktig jobb, og jeg synes arbeidet i seg selv er svært spennende. God lønn er en god motivator for å gjøre en ekstra innsats i arbeidet. Jeg tror det er riktig at lønnen er på det nivået det er i dag. Den samsvarer godt med regionleders ansvar og arbeidsoppgaver.

Powered by Labrador CMS