Forbundsleder Fred Haltebrekke forsikrer at NFF vil fortsette arbeidet med å bedre fysioterapeutdekningen. Foto: Kai Hovden

En underdimensjonert tjeneste

Direkte tilgang til fysioterapeut er bare en drøy uke unna. Men når forskriften trer i kraft 1. januar er det ikke gitt at pasientene får raskere tilgang til fysioterapeut.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt ut et rundskriv til landets kommuner i forbindelse med regelverksendringene i den kommunale fysioterapitjenesten, som trer i kraft 1. januar.

Ifølge HOD er det overordnede målet å sikre kommunenes innbyggere nødvendige fysioterapitjenester av god kvalitet, men departementet innser også at det ligger et kapasitetsproblem i kortene.

Raskere tilgang

Fra 1. januar oppheves kravet om henvisning for å få stønad til behandling hos fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

«Formålet er å gi pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester uten å gå via fastlegen eller annen henvisende instans», skriver HOD.

Samtidig erkjenner man at målet om raskere tilgang ikke alene kan oppnås ved at henvisningskravet fjernes.

«Like viktig for pasientene er det at fysioterapeutene har kapasitet til å ta imot nye pasienter», står det å lese i rundskrivet.

Sprengt kapasitet

I høringsnotatet Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten, påpeker HOD at det er en svakere årsverksutvikling for fysioterapi enn ønskelig ut fra befolkningsvekst og demografiske endringer. Departementet uttrykker et tydelig ønske om flere kommunale stillinger.

Samtidig viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten tilbyr fysioterapi langt ut over sine driftsavtaler.

Undersøkelsen er gjennomført som et forberedende arbeid til takstforhandlingene i 2018, og den viser at 72,5 prosent av respondentene arbeider ut over 36 timers uke, til tross for at kun 55 prosent av respondentene har 100 prosent driftstilskudd.

«Hele 9 prosent av fysioterapeutene arbeider mer enn 46 timers uke», skriver NFF.

Arbeider for bedre dekning

Forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF understreker at det er kommunenes ansvar å sørge for at tjenesten er rett dimensjonert.

- NFF er enig med HOD i at raskere tilgang til fysioterapitjenester ikke alene oppnås ved at krav om henvisning fjernes, sier han.

Hatlebrekke forsikrer at forbundet vil fortsette sitt påvirkningsarbeid.

– NFF vil fortsette arbeidet ovenfor beslutningstakere for å bedre fysioterapeutdekningen i alle landets kommuner, sier forbundslederen.

Powered by Labrador CMS