Mening

Illustrasjon
Illustrasjon

­Svar til fagkronikken: "Ja til større variasjon innen bachelorskriving. Ja til forskningsdeltakelse som student!"

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Av Therese Brovold og Kristi Elisabeth Heiberg, emneansvarlige for bacheloroppgaven ved Institutt for fysioterapi, OsloMet.

I fagkronikken skriver de tidligere studentene ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Marit Ribe Øverby og Anna Riakhina, om sine gode erfaringer med å delta i et forskningsprosjekt i forbindelse med bacheloroppgaven. Kronikken argumenterer for at bachelorstudenter i fysioterapi bør få tilbud om å delta i forskningsprosjekter.

Studentene ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet får 9 uker til å skrive bacheloroppgaven. De velger selv tema, men vi anbefaler dem å skrive en litteraturoppgave. I en litteraturoppgave utgjøres datamaterialet av tidligere studier innenfor et spesifikt område relevant for fysioterapi. Det er flere grunner til at vi gir denne anbefalingen:

Kunnskapsbasert praksis er en anbefalt arbeidsform fra helsedirektoratet for å sikre god kvalitet på helsetjenesten. Å jobbe kunnskapsbasert vil si å ta kliniske beslutninger basert på forskning, erfaring og brukerens ønsker og behov (1). Gjennom å skrive en litteraturoppgave får studentene erfaring med de ulike trinnene i den kunnskapsbaserte praksis modellen (1). De lærer å stille gode, kliniske spørsmål, gjøre systematiske søk og kritisk vurdere kvaliteten på forskningen. I tråd med Elessi m.fl (2019) er målet vårt at bachelorstudentene skal lære å bli forbrukere av forskningskunnskap (consumers of research) fremfor å utføre forskning selv (not doers of research) (2).

En annen grunn er ressursspørsmålet. Det å involvere studenter i forskningsprosjekter er ofte ressurskrevende både for studenter og veiledere, og læringsutbyttet er ofte lavt (2). Strenge personvernregler og krav om sikker lagring av sensitive data reduserer valgmulighetene til hva som er gjennomførbart innen de gitte tidsrammene. I tillegg er vår erfaring at det kreves mer tid og ressurser til veiledning når studentene deltar i forskningsprosjekter, ofte langt utenfor de rammer vi har ved instituttet.

Vi trenger mer forskning innen ulike fagområder i fysioterapi og nye forskere. Spørsmålet er om forskeropplæringen skal prioriteres inn i bachelorutdanningen i fysioterapi. Studenter som ønsker å lære mer om hvordan forskning kan gjennomføres, anbefales å søke seg til videre studier, som f.eks masterstudiet i helsevitenskap ved OsloMet.

Litteraturliste

1. Helsebiblioteket. https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

2. Elessi K, Albarqouni L, Glasziou P, Chalmers I.Promoting critical appraisal skills. Lancet 2019 Jun 29; 393 (2589-2590)

Powered by Labrador CMS